| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
logo

Regionaal project waarin 120 bedrijven intensief kunnen kennismaken met innovatie richting C2C. Twee sporen: C2C-innovatie en Lokaal Ketenoverleg. Het programma wordt mogelijk gemaakt door LvDO.

Projectpartners

AMG Ballustradesystemen
Betonmortel Centrale Groningen
Bloooms
Bouwend Nederland Regio Noord
Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland (in 2013 omgezet in vereniging Noorden Duurzaam)
Derbigum Nederland B.V.
Educohof
Emmlight BV
Gemeente Emmen
Gemeente Groningen
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Leek
Gemeente Leeuwarden
IVN Regio Noord
Kwint B.V.
Melle Koot
Recycling Maatschappij Groningen
Roelof van Echten College
Twee "R" Recycling groep B.V.
Van Venrooy Dakbedekking

Status

Afgerond, geëvalueerd

Werkveld

Duurzame innovatie.

Duurzaamheidsthema

Duurzame innovatie.

Looptijd

2010 - 2012

Doelen

Dit project beoogde in eerste instantie meer bekendheid te geven aan Cradle to Cradle (C2C) bij het Noordelijke bedrijfsleven. Ook was het de bedoeling om nieuwe kennis en leereffecten te genereren door het C2C-concept praktisch toe te passen bij productontwikkeling in diverse industrie- en dienstensectoren. Halverwege het project is de doelstelling aangevuld met ketenverduurzaming en het introduceren van de werkvorm Lokaal Ketenoverleg.

Beschrijving

FotoDe subsidie voor het project C2C-productontwikkeling wordt verstrekt door het overheidsprogramma 'Leren voor Duurzame Ontwikkeling'. De uitvoering hiervan ligt bij de provincies die hiermee projecten bevorderen waarin kennis over duurzame ontwikkeling centraal staat. Er zijn vier LVDO-thema's: duurzaam ondernemen, leefbaarheid & leefomgeving, duurzame energie, en water.

Update 3 december 2012

Het eindrapport van het project is onderaan deze pagina te vinden. Publiciteit over dit project is te vinden op http://www.codin.nl/codin-in-het-nieuws.

Update 5 juli 2012

Proces
Het project is gestart in mei 2010 en zou oorspronkelijk aflopen per december 2011. Eind 2011 is een verlengingsperiode overeengekomen. Het project is overeenkomstig deze periode nu per 1 juli 2012 beëindigd.
In de oorspronkelijke opzet zou met 12 bedrijven een C2C-innovatietraject doorlopen worden en zou in de kennisdeling een accent liggen op productontwikkeling. Gaandeweg werd duidelijk dat voor de doelgroep de uitdagingen, ook vanwege de conjunctuur, meer financieel en organisatorisch dan technisch waren. Dit vroeg om een verbreding van het project, en die is gevonden in het thema ketenverduurzaming. Ketenverduurzaming geeft enerzijds invulling aan het C2C-concept en brengt anderzijds maakbedrijven in contact met afnemers, recyclingbedrijven en anderen, en stimuleert zodoende co-creatie. Met LvDO is een koerswijziging in deze lijn overeengekomen en binnen het project uitgevoerd. De wijziging hield in dat het aantal technische projecten werd teruggebracht naar 6 en dat het project werd uitgebreid met een aantal initiatieven voor lokaal ketenoverleg.
Inhoudelijk
De technische uitkomsten van de C2C-innovaties zijn relatief bescheiden. Er zijn experimenten uitgevoerd met hennepvezels en bio-harsen in stoelen, er is ontwikkelwerk gedaan aan energiebesparend intelligent kantoormeubilair, en er is onderzoek gedaan naar vervanging van olieplastics door bioplastics in hijsmaterialen. Een school heeft op dak een proefvak met C2C-dakbedekking gekregen, compeet met sensoren voor onderwijsopdrachten. De terugwinbaarheid van toegepaste grondstoffen in verlichtingsarmaturen, dakbitumen en glasbalustrades is verbeterd door aanbrengen van recyclinginformatie. Stuk voor stuk herkenbare stappen richting C2C maar nog niet op alle punten marktrijp, meetbaar duurzaam of op eigen kracht uitbreidbaar.
De uitkomsten ten aanzien van ketenverduurzaming zijn ruim boven verwachting. Het concept van Lokaal Ketenoverleg is levensvatbaar gebleken en heeft in de gemeente Groningen geleid tot een aanzienlijke verhoging van het recyclingpercentage van beton. Lokaal betonketenoverleg is als idee in diverse gemeenten in Nederland geadopteerd. Er lopen nu ook projecten voor bitumenketenoverleg, verfketenoverleg en foodketenoverleg. De leereffecten zijn vastgelegd in een open source handboek. CODIN verzorgt inmiddels in samenwerking met Hanzehogeschool een Kwartiermakerscursus Ketenoverleg.
Kennisdeling vanuit het project heeft verder zijn beslag gekregen in enkele goedbezochte bijeenkomsten en ateliers, free publicity (waaronder een artikel in Trouw), uitgebreide achtergrondinformatie op de CODIN-website, diverse gastcolleges en beurspresentaties, talloze bedrijvencontacten, en congresbijdragen (onder andere voor het LvDO-congres in 2011).
Financieel
Het beschikbare budget is volledig benut. De Kamer van Koophandel heeft een beperkte uitbreiding bekostigd. Daarnaast is door veel betrokkenen zonder vergoeding extra inzet voor het project geleverd. In de komende weken wordt de urenverantwoording en de financiële administratie afgewikkeld en wordt een accountantscontrole uitgevoerd.

Update 15 oktober 2011

Het project C2C Productontwikkeling is op 1 mei 2010 van start gegaan en loopt tot 1 juli 2012. In eerste instantie was het project alleen gericht op C2C-innovaties bij (maak)bedrijven. De bedoeling was om 12 bedrijven in de gelegenheid te stellen om met technische en financiële steun concrete stappen te zetten, mogelijk een C2C-certificaat te halen, en de opgedane (certificatie)kennis te delen. Medio 2011 bleek dat om uiteenlopende redenen het aantal van 12 niet gehaald zou worden, maar ook dat er ondertussen een nieuwe werkvorm tot ontwikkeling was gekomen die aan het doel van het project kon bijdragen: Lokaal Ketenoverleg. In overleg met de subsidiegever is besloten tot een bijstelling van het project. Naast C2C-innovaties wordt in de tweede helft van het project ingezet op experimenteren met en leren van Lokaal Ketenoverleg.

De inschrijving voor deelname met C2C-innovaties is per 15 oktober 2011 gesloten. Er is wel nieuwe ruimte voor deelname door bedrijven en instellingen in de proefprojecten met ketenoverleg. Zie voor algemene informatie hierover www.codin.nl/ketenoverleg. Specifieke informatie over deelname aan proefprojecten komt nog op deze plaats. Belangstellenden kunnen contact opnemen met CODIN.

Masterclass C2C-certificatie 19 oktober 2010 in Emmen

Speciaal voor bedrijven in Emmen e.o. organiseerden Syntens en Educohof (gemeente Emmen) op 19 oktober een masterclass over C2C. Er werd met name ingegaan op C2C-certificatie en op recent beschikbaar gekomen rompslomvrije subsidiemogelijkheden hiervoor.

CODIN atelier C2C-certificatie 22 september 2010 in Leek

Als onderdeel van dit project heeft CODIN in samenwerking met C2C-kenniscentrum EPEA (Hamburg) en met steun van de gemeente Leek een workshop verzorgd over Cradle to Cradle certificatie. Deze workshop was bedoeld voor MKB-ondernemers in de regio Noord-Nederland die hun eigen productontwikkeling doen en die zich willen laten informeren over C2C-certificatie. De workshop ging in op toepassingsgebied, scope, criteria, procedure, kosten, marktwaarde, etc. Deelnemers konden in de workshop een eigen calculatie maken en een indruk vormen van kosten en baten.
Het atelier werd bezocht door de Urgenda regiotour Groningen. Dit is een driedaagse rondreis langs duurzame projecten in de provincie door prominenten, specialisten en pers.
Deelname was gratis. Aanmelding was verplicht vanwege het beperkte aantal plaatsen.
Voor meer informatie zie www.codin.nl/atelier-c2c-certificatie-22-09-2010.

Persbericht 16 april 2010 over dit project

Zie ook www.codin.nl/node/550

Als maakbedrijf deelnemen aan dit project

Industriële bedrijven in de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Hoogeveen en Emmen die informatie wensen over het project worden verzocht contact op te nemen met de Kamer van Koophandel, de gemeente, of Syntens. Het aantal plaatsen is beperkt. Bij Syntens is de taakverdeling voor dit project als volgt:
- Emmen: Sietse Vlietstra;
- Hoogeveen: Pieter Diphoorn;
- Groningen: Robin van Wakeren;
- Leeuwarden: Robert Witmond.

Voor andere gemeenten en bedrijvenclusters bestaat een mogelijkheid om in het project te participeren. Daarover kan contact worden opgenomen met Syntens (Pieter Diphoorn), de Kamer van Koophandel (Jaap Bosma) en met CODIN (Peter Bootsma).

Een aanvraagformulier kan onderaan deze pagina gedownload worden. In de toelichting van het formulier wordt de aanvraag procedure toegelicht.
De inschrijving voor dit project sluit zodra de groep van 12 bedrijven compleet is. Op dit moment (december 2011) lopen er gesprekken met meerdere bedrijven in ieder van de 4 gemeenten, maar zijn er nog geen deelnameovereenkomsten gesloten.

Voor de deelnemers in dit project is een besloten LinkedIn subgroep beschikbaar.

Website

http://www.lerenvoorduurzameontwikkeling.nl/content/cradle-cradle-kennis...

 
Socials