| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Stemrecht en contributie
leestijd 15 minuten

In het kort

  • Noorden Duurzaam kent een standaardformule voor berekening van zowel stemrecht als contributie: de fte-formule. Het uitgangspunt is dat grotere lidorganisaties meer betalen en meer stemrecht hebben, op een manier die voor zowel de grootste als de kleinste leden rechtvaardig voelt. De berekening gaat uit van het aantal betaalde voltijdbanen, als benadering van economische draagkracht en maatschappelijke betekenis. De huidige standaardcontributie bedraagt: € 26,68 incl btw per jaar voor particulieren; € 104,73 excl btw voor zzp; € 747,00 excl btw bij 100 fte.
  • Tafels die met een zelfmelding in de tafelatlas staan kunnen gebruik maken van het dienstenpakket voor tafels, waaronder contributieadministratie. Ze kiezen dan een tafelcontributiefactor, waarmee de uitkomst van de fte-formule wordt vermenigvuldigd. Bijvoorbeeld 0 (contributievrij) of 2 (€ 209,46 voor zzp).
  • Tafels die gebruik maken van de financiële diensten van de vereniging betalen een tafelbijdrage. De ALV bepaalt hiervoor het minimumpercentage (nu 10% van de contributieinkomsten en 2% van de overige inkomsten) en bepaalt daarmee de omvang van het dienstenpakket voor de tafels.
  • Wie lid is van een tafel die bijdraagt aan Noorden Duurzaam kan kosteloos lid zijn van Noorden Duurzaam. Het stemrecht in de ALV hangt dan af van hoeveel contributie iemand via een tafel bijdraagt aan de vereniging.
  • Kernleden van Noorden Duurzaam hebben maximaal stemrecht in de vereniging.

Dit zijn de hoofdlijnen. Hieronder een rekenhulp. Daaronder een uitgebreide beschrijving van alle details van stemrecht en contributie.

Rekenhulp

Hoeveel contributie betaalt u?

Uw tafel kan contributievrij zijn en dan is het lidmaatschap kosteloos. Er kan ook een draagkrachtafhankelijke contributie ingesteld zijn. De contributie wordt dan berekend aan de hand van het aantal voltijdsbanen van uw organisatie in het werkgebied van de tafel, de tafelcontributiefactor en de ingangsdatum.

Fte-getal

Uw personeelsformatie binnen het werkgebied van de tafel is fte (tussen 0 en 15000).

Voorbeelden: bent u een particulier, vul dan 0 fte in. Bent u zzp-er dan vult u maximaal 1,0 fte in. Werken er bij u 50 mensen met een aanstelling van 0,8 en werkt daarvan de helft in het werkgebied van de tafel, dan vult u 20 fte in.

Volgens de fte-formule van Noorden Duurzaam is de standaardcontributie bij dit fte-getal: / excl/incl btw.

Tafelcontributiefactor

De contributiefactor van uw tafel is (0 of >= 0,0).

Tafels beslissen zelf over hun contributiefactor. De contributiefactor mag nul zijn. In dat geval is het lidmaatschap van de tafel kosteloos. De contributiefactor mag niet negatief zijn. Verder geldt een drempelwaarde van 0,0 om al te kleine factuurbedragen te vermijden. De contributiefactor is standaard ingesteld op 0,0.

Uw jaarcontributie is: / excl/incl btw.

Ingangsdatum

Wordt u op / (dag/maand) lid dan is de jaarcontributie voor 2021: / excl/incl btw.

Noorden Duurzaam factureert contributie voor tafels per kalenderjaar. In het jaar waarin u lid wordt van een tafel betaalt u alleen voor het resterende deel van het jaar. Met ingang van 2020 brengt Noorden Duurzaam 0% btw in rekening.

Noorden Duurzaam is een ANBI. Contributie en andere bijdragen zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

“Zo eenvoudig mogelijk, maar niet eenvoudiger dan dat”

Gelijk stemrecht en gelijke contributie voor alle leden is voor verenigingen de meest eenvoudige oplossing. Maar met zowel particulieren als grote organisaties in het ledenbestand werkt dat niet.

Stel dat de jaarcontributie € 100 is. Voor een zzp-er kan dat acceptabel zijn maar voor een particulier is het al snel te veel. Grote organisaties dragen met € 100 echter te weinig bij. Bovendien hebben ze dan net zoveel zeggenschap als een particulier, wat het lidmaatschap voor hen onaantrekkelijk maakt. Met een hoger of lager bedrag los je dit niet op.

Ontkoppelen van stemrecht en contributie dan? Maar welke oplossing is dan rechtvaardig èn eenvoudig? Dat wordt een lastige discussie.

Een aantal treden aanbrengen dan? Bijvoorbeeld particulieren, zzp-ers, organisaties tot 10, 50, 250 en meer medewerkers. Dat zou kunnen maar dan moeten er wel voldoende treden zijn. Want anders wringt het bij de onder- en bovengrenzen van een trede en blijft er discussie tussen bevoordeelden en benadeelden. Veel treden maakt het systeem echter weer ingewikkelder, ook bij jaarlijkse contributieverhogingen.

Kortom: contributie en stemrecht in een vereniging met grote en kleine leden is nog niet zo eenvoudig.

De fte-formule

De oplossing van Noorden Duurzaam is dat zowel contributie als stemrecht oplopen met de economische draagkracht en de maatschappelijke betekenis van een lidorganisatie, op een manier die rechtvaardig voelt voor zowel particulieren als voor de grootste organisaties.

Zowel contributie als stemrecht wordt daarbij per lid berekend met één en dezelfde formule, de fte-formule. We nemen hierin het aantal betaalde voltijdbanen van een organisatie als benadering van draagkracht en betekenis.

Nu is het natuurlijk niet zo dat twee organisaties met een gelijk fte-getal in ieders beleving ook gelijke draagkracht en betekenis zullen hebben. Het meerekenen van die beleving zou de oplossing echter heel veel complexer maken. Hier kiezen we voor de eenvoud van één formule.

De fte-formule is niet een eenvoudige vermenigvuldiging. Want € 100 contributie vragen van een zzp-er mag realistisch zijn, € 100.000 vragen aan een organisatie met 1.000 medewerkers is dat niet. Een lineaire formule zou dus tè eenvoudig zijn.

Zo zijn we op de fte-formule gekomen. Deze zegt dat een organisatie die 10 x groter wordt 2,5 x zoveel contributie betaalt en ook 2,5 x zoveel stemrecht heeft. Het stemrecht en de contributie van een organisatie met 1.000 medewerkers is dan gelijk aan dat van 2,5 x 2,5 x 2,5 = ongeveer 16 zzp-ers.

In formulevorm:

jaarcontributie = standaardcontributie(fte-getal)

Oftewel: stop het fte-getal in de formule ‘standaardcontributie’ en dan rolt de jaarcontributie eruit. De wiskundige formule zelf is onderaan deze pagina te downloaden. De formule doet zijn werk onder andere in de rekenhulp hierboven.

Voor een particulier (0 fte) komt de formule uit op ongeveer een kwart van de contributie en het stemrecht van een zzp-er. Dat verschil lijkt misschien veel maar de zzp-er kan de btw aftrekken, kan de contributie als bedrijfskosten aanmerken en heeft in het algemeen een zakelijk belang bij zichtbaarheid als ondernemer.

Deze oplossing hebben we bij de oprichting van de vereniging in 2013 getest met onder andere de grootste en de kleinste leden. De verhoudingen werden algemeen acceptabel gevonden. De fte-formule kan jaarlijks door de ALV worden aangepast. Van die mogelijkheid is tot op heden geen gebruik gemaakt. Wel indexeert de ALV ieder jaar de contributie aan de hand van de consumentenprijsindex van het CBS.

Kortom: voor een vereniging met zowel grote als kleine leden is een enkelvoudige fte-formule voor de berekening van zowel stemrecht als contributie een eenvoudige, maar niet tè eenvoudige oplossing.

Tafelcontributie

Tafels kunnen contributie vragen aan hun leden, om een budget te vormen voor projecten en onkosten. Maar dat hoeft niet, een tafel kan ook beslissen dat het lidmaatschap kosteloos is. De keuze hangt af van de draagkracht van de doelgroep en ook van het belang dat de doelgroep hecht aan de tafel.

Tafels die contributie vragen aan hun leden kunnen de contributieadministratie laten verzorgen door Noorden Duurzaam, of elders laten verzorgen, of zelf doen.

Als een tafel contributie instelt èn gebruik maakt van de administratie van Noorden Duurzaam, dan kan de hoogte van de contributie worden ingesteld door het kiezen van een tafelcontributiefactor. De contributie die een lid van een tafel betaalt is dan:

jaarcontributie = standaardcontributie(fte-getal) * tafelcontributiefactor

De tafelcontributiefactor kan op 0 worden ingesteld (geen contributie) of op een waarde boven een minimumwaarde. Een minimumwaarde voorkomt dat er facturen voor heel kleine bedragen verstuurd worden. De waarde is op dit moment 0,2, wat overeen komt met een jaarcontributie voor particulieren van circa € 5,=.

Boekjaren en contributiejaren lopen bij Noorden Duurzaam gelijk aan kalenderjaren. Tafels kunnen instellen op welk moment in het jaar de contributiefacturen voor een kalenderjaar verstuurd moeten worden, bijvoorbeeld in december van het voorafgaande jaar, of in januari of februari. Nieuwe leden krijgen eerst een factuur voor het resterende deel van het jaar en betalen daarna per kalenderjaar.

Kortom: een tafel die contributie wil instellen kiest alleen een tafelcontributiefactor. Berekening en verzending van contributiefacturen gaat daarna automatisch. Deze eenvoud en dit gemak is mogelijk omdat er al een fte-formule en contributieadministratie is die ingezet kan worden.

Tafelstemrecht

Tafels kunnen gebruik maken van webtools van Noorden Duurzaam voor stemmen. Bijvoorbeeld voor brainstormen over kwesties en het maken van een toplijst daarvan. De webtools gebruiken de fte-formule om het stemrecht per lid te bepalen.

Tafels kunnen binnenkort voor hun eigen ledenvergaderingen met een webtool een presentielijst en stemkaarten maken. Ook hiervoor wordt de fte-formule gebruikt.

Kortom: werken met stemgewicht is door automatisering eenvoudig gemaakt.

Bijdrage aan de vereniging

Als een tafel contributie instelt of overige inkomsten heeft en de administratie daarvan bij de vereniging Noorden Duurzaam legt, dan draagt de tafel met een percentage van deze inkomsten bij aan het dienstenpakket van Noorden Duurzaam.

Het bijdragepercentage wordt bepaald door de Algemene Ledenvergadering en bedraagt op dit moment minimaal 10% van de contributieinkomsten en minimaal 2% van de overige inkomsten. Met deze bijdragen stuurt de ALV de omvang van het dienstenpakket dat de vereniging aan de tafels kan bieden.
Het staat tafels vrij om een hoger percentage in te stellen en daarmee meer bij te dragen aan de vereniging.

Tafels die geen contributie instellen en geen andere inkomsten hebben, of die hun geldzaken in eigen beheer of elders laten administreren, dragen niet financieel bij aan de vereniging. Ze kunnen echter wel kosteloos gebruik maken van de andere webtools. Dat is beleid van de vereniging: de drempel voor starten van een tafel moet zo laag mogelijk zijn. Tafels die verder zijn en waar geld omgaat dragen zodoende bij aan startende tafels.

Kortom: het dienstenpakket van Noorden Duurzaam en de groei van het tafelnetwerk wordt mogelijk door bijdragen van tafels.

Lidmaatschap van Noorden Duurzaam voor tafelleden

Wie lid is van een tafel kan zonder kosten ook lid zijn van Noorden Duurzaam. Via de bijdrage van de tafel betaal je immers mee aan de vereniging en volgens de logica van de vereniging geeft dat stemrecht.
Tafelleden die van deze mogelijkheid gebruik maken ontvangen uitnodigingen voor ALV's en hebben daar stemrecht. Het stemgewicht wordt daarbij berekend als:

stemgewicht = jaarcontributie * bijdragepercentage

Is iemand lid van meerdere tafels dan worden voor de ALV van Noorden Duurzaam de stemgewichten opgeteld.

Heeft een organisatie meerdere contactpersonen dan zijn al deze personen welkom op de ALV maar krijgt alleen de eerste contactpersoon een stemkaart.

Kortom: tafellidmaatschap geeft stemrecht bij Noorden Duurzaam, afhankelijk van a) het eigen fte-getal, b) de contributiefactor van de tafel en c) de bijdrage van de tafel aan de vereniging. Niet zo eenvoudig maar wel rechtvaardig.

Contributie en stemrecht van kernleden

Personen en organisaties die willen meedenken en meebeslissen over de richting en het beleid van Noorden Duurzaam, die de vereniging financieel willen steunen, en die naast eventueel lidmaatschap van een tafel bij de vaste kern van de vereniging willen horen, kunnen zich aanmelden als kernlid van Noorden Duurzaam. De contributie die daarbij hoort is gelijk aan de standaardcontributie van Noorden Duurzaam, wat overeenkomst met een tafelcontributiefactor van 1,0. Deze contributiebijdragen komen volledig ten goede van de vereniging, wat overeenkomt met een bijdragepercentage van 100%. Voor het stemgewicht geldt dan:

stemgewicht = standaardcontributie(fte-getal) * 1,0 * 100%

Dit betekent een maximaal stemgewicht, dus aanzienlijk meer dan van leden van tafels die 10% bijdragen aan de vereniging.

Kortom: Kernlidmaatschap geeft een grote stem in de vereniging.

BijlageGrootte
170222_contributieformule_als_logaritme.xls32 KB
 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst