| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Projecten

Actuele projecten van de vereniging Noorden Duurzaam, bijgewerkt 23-3-2022.

Wijk- en dorpsraden. We zijn in gesprek met B&W Groningen en initiatiefnemers in drie andere gemeenten over de voorbereiding van taakdemocratische experimenten. Dat kan klein beginnen, met bijvoorbeeld taakdemocratisch brainstormen over een duurzaamheidscampagne in de wijk. Het kan uitmonden in een taakdemocratische ‘schaduwkamer’ of ‘transitiekamer’ van de gemeenteraad. In de gemeente Groningen is taakdemocratie een methode om invulling te geven aan het ‘Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie’.

Waterschappen. De Stichting Regionale Kennisontwikkeling in Alpeh aan de Rijn betrekt Noorden Duurzaam bij denksessies over waterschapsbestuur. Het hoogheemraadschap Rijnland heeft belangstelling. Mogelijk komt er een experiment.

RPCC. Noorden Duurzaam onderzoekt samen met Scientists4Future, RuG en Hanzehogeschool Groningen de wenselijkheid en haalbaarheid van een Regional Panel for Climate Change, als kennispoort tussen het IPCC van de VN en de regio Noord-Nederland. De website komt op www.rpccnn.nl.

Energietransitie. Projectbureau Groene Transitie is een adviescollectief in Drenthe dat met wijkuitvoeringsplannen aan de slag gaat in dorpen en wijken. We werken samen voor een taakdemocratische aanpak.

Ontwikkelmethode voor campagneovereenkomsten. Noorden Duurzaam werkt met managementboekauteur en internationaal consultant Majid Iqbal aan methode voor analyseren en herontwerpen van campagneovereenkomsten. De methode vindt witte plekken en potentiële confliceten en maakt campagnesamenwerking trefzekerder en efficiënter.

Regionale duurzame ontwikkeling. Bij de RUG wordt onderzoek gedaan naar businessmodellen voor regionale duurzame ontwikkeling. Er ontstaat een verbinding met het concept van taakdemocratie en daarover is een congrespaper in voorbereiding.

Schelligheheert. Lokale initiatiefnemers in Sauwerd/Wetsinge willen een multifunctioneel duurzaamheidsproject starten in de voormalige veehouderij Schelligheheert, die van de provincie is maar weer op de markt komt. Noorden Duurzaam helpt met taakdemocratische statuten en met begeleiding.

Burgerinitiatieven. Noorden Duurzaam ondersteunt samen met de Hanzehogeschool en WIJS (studentenvrijwilligersbureau) een ‘brancheorganisatie’ voor burgerinitiatieven in de gemeente Groningen. Met BiG worden de kaarten van enkele Groningse wijken in de transitieatlas (o.a. Vinkhuizen) gevuld en bijgehouden.

Mobiliteitsprojecten. Noorden Duurzaam ondersteunt sinds 2016 wijkinitiatiefgroepen, onder andere in de Groningse wijk Vinkhuizen. Daar is de vervoersdienst Vinkmobiel voor o.a. senioren ontstaan, en ook een platform van de doelgroep. Inmiddels zijn er taakdemocratische wijkinitiatiefgroepen in vijf wijken.

Levensbeschouwing. Solidair Groningen Drenthe, Noorden Duurzaam, de PKN in Assen en de Hanzehogeschool vormen een werkgroep die alle 33 levensbeschouwelijke gemeenschappen in Assen uitnodigen voor gesprek over duurzaamheid. Want duurzaamheid raakt iedereen en vraagt inspiratie die deze gemeenschappen leveren aan toch ongeveer de helft van de bevolking. Door uitwisseling en samenwerking komt dat beter in beeld.

Transitieatlas. De transitieatlas op noordenduurzaam.nl brengt nu ook verbindingen tussen intiatiefnemers en campagnes in beeld. Verder zijn we inmiddels zover dat we redactierechten kunnen uitgeven aan wie de kaart van het eigen gebied wil maken.

Circulaire economie. In de gemeente Groningen doet Noorden Duurzaam samen met de gemeente en met de lector Circulaire Economie van de Hanzehogeschool onderzoek naar de rol van de consumenten bij ketenverduurzaming. Het onderzoek wordt uitbesteed aan een studentenadviesbureau en gaat onder andere over bouwmarkten en klussers. Wat als er een ‘Groningse klussersbond’ zou zijn? En hoe zou een taakdemocratische ketenkamer eruit kunnen zien waarin de klussers afspraken maken met wetenschappers, overheid, bouwmarkten en onderwijs?

DuurzaamDoor 3. Samen met andere deelnemers aan het landelijke overheidsprogramma DuurzaamDoor heeft Noorden Duurzaam een advies opgesteld over hoe het verder moet met transitiekennisnetwerken in Nederland. Overleg hierover loopt nog.

SDG-café. Tijdens alle lockdowns kwam het idee van een online SDG-Café, in samenwerking met Burgerinitiatieven Groningen en Groene Burgemeester Groningen. Er is een proefversie gemaakt, zie de link op de contactpagina.

Online Intervisie voor transitiecases. Voor het landelijke programma DuurzaamDoor hebben Noorden Duurzaam en bureau Sol Cocreatie een online werkvorm voor intervisie ontwikkeld, in te zetten voor transitieprojecten. Er nemen een of meerdere casevertegenwoordigers deel en verder transitiespecialisten uit vier werelden: overheid, kennis, leefwereld, markt. Tijdsduur: 1 dagdeel. Online platform: Gather en Google Docs. Opbrengst voor de casehouders: een rapport met een casebeschrijving, gespreksverslag, probleemherdefinitie en meerdere maatwerkadviezen die tijdens de sessie in dialoog met de casehoudersopgesteld worden door individuele en samenwerkende deelnemers. Verslag.

 
Socials