| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Gegevensbescherming

Verantwoordelijke

De vereniging Noorden Duurzaam is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de vereniging Noorden Duurzaam beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

De vereniging Noorden Duurzaam is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

De vereniging Noorden Duurzaam verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De vereniging Noorden Duurzaam gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres voor toezending van informatie, voor contributiefacturen en om contact met u te kunnen opnemen over uw lidmaatschap van of betrokkenheid bij de vereniging.

Grondslag van de verwerking

De vereniging Noorden Duurzaam moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken indien a) de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden of b) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Hier is a) van toepassing, waarbij het specifieke doel is het binnen en/of buiten de vereniging zichtbaar maken van uw betrokkenheid bij de vereniging en b), om u informatie en documenten te kunnen toesturen vanwege uw lidmaatschap van of andere betrokkenheid bij de vereniging.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht de vereniging Noorden Duurzaam om passende technische en/of organisatorische maatregelen te nemen zodat een passende beveiliging de verwerking van persoonsgegevens waarborgt zodat zij beschermd zijn tegen onder meer verlies van persoonsgegevens, onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens of vernietiging of beschadiging van die persoonsgegevens.

Zo worden de (persoons)gegevens tijdens verzending versleuteld door gebruik te maken van het https protocol. Verder zijn op het openbare deel van de website van de verenigiging alleen persoonsgegevens zichtbaar als u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De vereniging Noorden Duurzaam bewaart de persoonsgegevens die u invult in onze ledenadministratie tot 7 jaar na beëindiging van uw lidmaatschap.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u de vereniging Noorden Duurzaam verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. De vereniging Noorden Duurzaam behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Vereniging Noorden Duurzaam
Leonard Springerlaan 15
9712 KB Groningen

of mailen aan info@noordenduurzaam.nl

 
Socials