| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Tweede cursus Tafelbegeleider start op 7 oktober

Introtekst: 
Noorden Duurzaam werkt met tafels (thema-, sector- gebieds- of ketengericht). Elke tafel wordt begeleid vanuit de vereniging. Dat versnelt het op gang komen van een tafel en maakt dat tafels uniform werken en zo gemakkelijk kunnen samenwerken. Voor die begeleiding organiseert Noorden Duurzaam periodiek een cursus.
Hoofdtekst: 

Afgelopen voorjaar hebben zeven cursisten de eerste cursus voor tafelbegeleider met goed gevolg en dus met certificaat afgesloten. Binnen de vereniging was sterk behoefte aan ervaren procesbegeleiders. Zij worden al ingezet om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar samenwerking volgens de tafelmethodiek van Noorden Duurzaam. Gelukkig hebben wij nu een team dat breed inzetbaar is voor het begeleiden van tafels. Expertise en interesse van de nieuwe tafelbegeleiders lopen van het verduurzamen van kleding- en voedingsketens tot de duurzame ontwikkeling bij woningcoöperaties, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen.   

De groei gaat door. We voeren veel gesprekken met potentiële nieuwe leden, met elk hun eigen duurzame ambitie. Om aan de vraag naar nieuwe tafels en tafelprojecten te kunnen voldoen zijn weer nieuwe tafelbegeleiders nodig. Daarom wordt dit najaar een tweede cursus tafelbegeleider aangeboden. Cursusdata zijn 7 oktober, 21 oktober (middag) en 19 november. Vijf mensen hebben zich inmiddels aangemeld. We hebben plek voor tien.
Aanmelden kan nog bij DirkJan Bours (dirkjanbours@noordenduurzaam.nl).

 

Eerste tafelmarkt Noorden Duurzaam: primeur nieuwe werkvorm

Introtekst: 
Woensdag 18 juni vond in de binnentuin van het UMCG in Groningen de eerste Tafelmarkt van Noorden Duurzaam plaats. Voor de vereniging en voor het Noorden was dit de primeur van een nieuwe werkvorm voor duurzame ontwikkeling. De markt bracht de deelnemers bijeen aan tafels van hun eigen onderwerp, en tussen die tafels kon een initiatief voor een nieuw project ontstaan.
Hoofdtekst: 

De eerste tafelmarkt had als doel om belangstellenden te informeren, onderling contact tussen de tafels te vergemakkelijken, en ervaring op te doen met deze nieuwe werkvorm. De voorzitters van 10 tafels hadden ieder een eigen statafel met een tafelbaken als blikvanger, een informatieblad voor een snelle indruk, en soms ook eigen folders. Verder was er een brainstormbord waarop lijnen getrokken konden worden tussen tafels en projecten. De tafelmarkt was niet uitgebreid aangekondigd maar trok desondanks ruim 30 deelnemers, waaronder veel leden van de vereniging.

34 tafels

De vereniging telt inmiddels 14 actieve tafels en er zijn nog 20 andere in voorbereiding. Op de eerste tafelmarkt waren tien tafels vertegenwoordigd: Innovatieversnelling, Stadslandbouw, Betonketen, Verfketen, Doe-het-zelvers, Duurzame inzetbaarheid, Duurzame Zorg, Ziekenhuizen, Duurzaam Textiel en Kwaliteitsmanagement. Nieuwe tafels worden met regelmaat toegevoegd, recentelijk bijvoorbeeld Duurzaamheidseducatie, Energy service companies, en Brandveiligheid historische binnensteden. Noorden Duurzaam werkt met vier soorten tafels: thema's, sectoren, ketens en gebieden.

De vereniging Noorden Duurzaam is opgericht in november 2013. Het doel is versnellen van duurzame ontwikkeling door intensiveren van regionale samenwerking. De leden komen daartoe bijeen aan tafels. Tafels zijn er voor vele thema's, sectoren, ketens en gebieden. De tafels kiezen welke duurzaamheidskwesties ze willen aanpakken, en vormen projectcoalities met andere tafels. De projecten hebben een aanzienlijk groter bereik dan klassieke duurzame initiatieven, omdat via de deelnemende tafels een grote en groeiende achterban rechtstreeks kan participeren.

UMCG

UMCG is met 12.000 medewerkers een van de grootste leden van Noorden Duurzaam. Directeur Facilitaire Diensten Jan Bouwhuis: "Als groot ziekenhuis vullen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid natuurlijk actief in, onder andere met vele interne projecten. Via Noorden Duurzaam voegen we daar nu een nieuwe vorm van externe samenwerking aan toe, namelijk de Sectortafel Ziekenhuizen. Met die sectortafel zijn we gesprekspartner voor andere tafels die zich specialiseren in bijvoorbeeld voeding, energie of textiel. Dat is goed voor de grootschalige duurzame samenwerking in de regio." De locatie en de duurzame catering voor de tafelmarkt was een gebaar van UMCG naar de opstartende vereniging, waarvoor Elly Pastoor het UMCG hartelijk bedankte.

Eco-toilet

Het project waar het tijdens de tafelmarkt over ging betrof eco-toiletten, die terugwinning van bruikbare grondstoffen als fosfaten mogelijk maken. Op het brainstormbord werd duidelijk dat meerdere tafels aan een project hiervoor zouden kunnen meewerken, en ook dat het onderwerp nog heel wat onbeantwoorde vragen kent, zoals de bruikbaarheid van de compost uit deze toiletten in de landbouw.

Volgende tafelmarkt

De volgende tafelmarkt is in het najaar. Datum en plaats worden nog bekendgemaakt via diverse kanalen, waaronder Twitter.

 

Eerste tafelmarkt Noorden Duurzaam op 18 juni

Introtekst: 
De eerste tafelmarkt van Noorden Duurzaam vindt plaats op 18 juni 2014 in de binnentuin van het UMCG-restaurant in Groningen. Alle tafels van de vereniging kunnen daar een eigen (sta)tafel bemensen en belangstellenden informeren over wat ze doen. Kerngroepen van tafels kunnen bovendien bij elkaar buurten over duurzaamheidskwesties, tafelprojecten, werkwijze, etc. Verder is er algemene informatie over de vereniging, over de cursus tafelbegeleider, en meer.
Hoofdtekst: 

Tafels bij Noorden Duurzaam zijn focusgroepen voor een thema, een sector, een keten of een gebied. Leden van de vereniging kunnen zich bij tafels aansluiten. Tafels bevorderen duurzame ontwikkeling binnen het eigen werkgebied. Ze doen dat in samenwerking met andere tafels, in tafelprojecten waar waar hun leden op kunnen intekenen. Deze opzet maakt grotere duurzaamheidsprojecten mogelijk, gericht op bijvoorbeeld bewustwording, onderzoek, of een groter marktaandeel van duurzame producten of diensten.

De betonketentafel in Groningen had het eerste tafelproject, een convenant tussen ondernemers en gemeente Groningen voor hoogwaardig hergebruik van betonpuin.

Er zijn bij Noorden Duurzaam nu 14 tafels actief of in oprichting. Het overzicht is hier te vinden op de website. Behalve deze 14 zijn er nog 18 andere tafels voorgesteld en in het kort als idee beschreven. Alle leden van Noorden Duurzaam kunnen een tafel voorstellen. Het bestuur beslist over de plaatsing van een tafel in het overzicht van tafels. Het criterium daarbij is dat een tafel uniek, open en democratisch moet zijn. Bestaande netwerken die aan deze criteria voldoen en een focus hebben op een thema, sector, keten of gebied, kunnen ook in het overzicht van tafels worden vermeld. Voorbeelden: de Kwaliteitskring Noord-Nederland Flevoland en het Netwerk Duurzame Dorpen.

Na de eerste tafelmarkt volgen er meer. Het plan is om tafelmarkten met regelmaat te organiseren op wisselende plaatsen in Noord-Nederland, waar dat kan in huis bij de grotere leden van de vereniging.

 

Nieuwsbrief 2014 / 2

Introtekst: 
Noorden Duurzaam is in januari 2014 echt van start gegaan. Er hebben zich inmiddels ruim 50 leden gemeld, er zijn meer dan 25 tafels actief of in oprichting en er is een serie concrete projecten in voorbereiding. Er zijn vrijwilligers aan de slag gegaan en het bestuur is uitgebreid. Er is een cursus gestart voor tafelbegeleiders en kwartiermakers.
Hoofdtekst: 

Groei ledental

De eerste 50 leden hebben zich al aangemeld. Particulieren, zzp-ers, bedrijven, instellingen en overheden. Daarmee komen projectideeën in beeld en kunnen tafels worden gevormd.
De ruim 40 initiatiefnemers hebben op 19 september 2013 bewust gekozen voor een verenigingsvorm als opvolger van het Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland (CODIN). Leden bepalen nu de gang van zaken en zijn betrokken. Met het oog op die betrokkenheid gaan we als vereniging regelmatig bijeenkomsten en startgesprekken organiseren voor nieuwe leden.

Noorden Duurzaam in het nieuws

We hebben nog niet gericht de publiciteit gezocht, omdat we de handen vol hebben aan de start van de vereniging. Toch heeft de pers al aandacht besteed aan wat we doen en beogen. In februari 2014 belichtte het tijdschrift Eemsdelta Kringen uitgebreid de aanleiding voor de oprichting en het doel van Noorden Duurzaam (DNA voor versnellen duurzaamheidsproces). Op 8 maart berichtte het Dagblad van het Noorden over het project Hergebruik van oude verf, dat de gemeente Groningen samen met Noorden Duurzaam uitvoert. Het Friesch Dagblad schreef over Transitietafels als duurzaam trefpunt. De artikelen zijn ook hier te vinden. Via het Twitter-account van Noorden Duurzaam worden toevoegingen aan informatie op de website (profiel-pagina’s, agenda-items enz.) gemeld.

Aan tafel

Dat kan. Er zijn inmiddels 30 tafels voorgesteld, in oprichting of actief en het aantal groeit met het aantal leden. Op de website is onder ‘Tafels’ een overzicht te vinden. We belichten er hierna een paar, om nog eens te onderstrepen dat alle aspecten van verduurzaming van de samenleving in de tafelstructuur een plek kunnen krijgen.

We onderscheiden vier soorten: thema-, sector-, keten- en gebiedstafels.
Voor het sluiten van kringlopen zijn er al enige tijd betonketentafels in Fryslân, in de gemeente Groningen en in Emmen. In Groningen en in Hoogeveen is er ook een verfketentafel. Een voorbeeld van een thematafel is de tafel Duurzame innovatie-intermediairs. Deelnemers zijn bedrijven, instellingen en adviseurs die bedenkers van duurzame productideeën helpen om hun idee in productie te krijgen. In de gemeente Groningen is de sectortafel Onderwijshuisvesting actief. Leden zijn onderwijsbesturen in de gemeente Groningen en de afdeling voor vastgoedmanagement van de gemeente Groningen.

Bestaande netwerken en kringen voor duurzame ontwikkeling kunnen onder eigen naam vermeld worden in het overzicht van tafels. Daarmee vergroten ze hun bereik en kunnen ze doorgeefluik zijn voor projectideeën van hun leden en van andere tafels. Voorbeelden zijn de thematafel voor dorpswerkgroepen die door Netwerk Duurzame Dorpen wordt verzorgd, en de thematafel voor integraal milieu- en kwaliteitsmanagement die door de Kwaliteitskring Noord-Nederland Flevoland wordt gefaciliteerd.

In oprichting is de thematafel Duurzame Inzetbaarheid, een initiatief van oud RBO-directeur Meindert Krijnsen. Duurzame inzetbaarheid is het productief kunnen bijdragen aan de samenleving en is een combinatie van gezondheid en vitaliteit, leren en mobiliteit, motivatie en engagement.

Leden van de tafel zijn specialisten, die als kennisontwikkelaar en kennisleverancier actief zijn (gespecialiseerde bureaus, auteurs, adviseurs, HBO/WO-docenten, studenten).
Een andere tafel die binnenkort van start gaat is de thematafel Duurzame mobiliteit. Een project van die tafel wordt Autolab/LCA Leerplaatsen: het bevorderen van inpassing van methoden voor life cycle analysis in de onderwijscurricula in de regio, gericht op bewustwording, beroepskwalificaties en onderzoek rond duurzame mobiliteit. O.a. Noordlease en het Noorderpoort College zijn hierbij betrokken.
Belangrijk voor veel tafels en projecten wordt de sectortafel Financiers. Een mooi voorbeeld van nog een sectorale insteek is de sectortafel Kapsalons, een initiatief van Pieter Patje (www.groene-kapper.nl).

Op verzoek van de gemeente Groningen wordt de gebiedstafel Duurzame gebiedsontwikkeling gemeente Groningen opgezet. De bedoeling is dat daarmee een platform wordt gecreëerd, waar afstemming plaatsvindt tussen thematafels, sectortafels, ketentafels, projecten en andere duurzame initiatieven in de gemeente.

De website van Noorden Duurzaam bevat informatie over ruim 80 duurzaamheidsprojecten in de regio, ook buiten het verband van de vereniging. De verzamelde informatie kan dienen als inspiratiebron en voor het bevorderen van onderling contact. De kracht van NoordenDuurzaam is dat er gemakkelijk verbindingen kunnen worden gelegd tussen tafels. Een sectortafel kan voor een bepaald aspect een thematafel inschakelen, een ketentafel kan te rade gaan bij een sectortafel enz. Op die manier is er sprake van specialisatie én integratie, van focus én breedte. Dat resulteert in een groter effect en een hoger rendement van initiatieven, met profijt voor alle betrokkenen.

Tafelbegeleiding

De vereniging zorgt voor kwartiermakers (bij het voorbereiden van tafels) en tafelbegeleiders. Kwartiermakers en tafelbegeleiders zijn leden van de vereniging die (ruime) ervaring hebben in procesbegeleiding en de verenigingscursus voor tafelbegeleiding hebben gevolgd.

Op 26 februari was er een bijeenkomst met belangstellenden voor de rol van tafelbegeleider. Energy Expo stelde vergaderruimte beschikbaar. De tafelstructuur, de werkwijze van de tafels en de rol van de tafelbegeleider werden toegelicht en bediscussieerd. Acht deelnemers hebben zich aangemeld voor de tweedaagse cursus. De cursus is gestart op 17 april en rondt af op 28 mei. Na de zomer volgen herhalingen, afhankelijk van aanmeldingen. Voor informatie: DirkJan Bours (dirkjan.bours@noordenduurzaam.nl).

We organiseren nog voor de zomervakantie een 'Tafelmarkt'. Daar kunnen ervaringen met het werken met tafels worden gedeeld, ideeën voor nieuwe tafels of voor nieuwe projecten worden gepresenteerd en kan oriëntatie plaatsvinden op mogelijkheden voor verbreding en verspreiding van initiatieven. Zo'n 'Tafelmarkt' zal regelmatig plaatsvinden en voeding geven aan wat we als de motor van de vereniging beschouwen.

Na de start

Het ledental van Noorden Duurzaam heeft de 50 bereikt, het aantal tafels groeit, steeds meer project-ideeën worden uitgewerkt. Dat vraagt het nodige aan coördinatie en begeleiding. Daarvoor zijn vooralsnog maar weinig middelen beschikbaar en de vereniging draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers.
We spannen ons in om het aantal leden te laten groeien, om subsidiemogelijkheden te benutten en om dekking voor projectkosten te vinden. We vragen er echter begrip voor dat in deze fase de verenigingsmachinerie soms nog wat knarst en piept. We vertrouwen erop dat juist het karakter van een vereniging helpt bij dat begrip: Noorden Duurzaam is van en voor ons allemaal.

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers vormen de kern van de vereniging. We vinden het belangrijk dat duidelijk is wat zij van de vereniging mogen verwachten en wat wij van hen verwachten. Dat is beschreven in een Vrijwilligershandleiding. Petra Klooster is onze vrijwilligerscoördinator. Haar ervaring in die rol bij een andere organisatie heeft ze verwerkt in de handleiding.

Nieuw bestuurslid: Ko Henneman

In januari 2014 is Ko Henneman lid geworden van het bestuur van Noorden Duurzaam, nadat hij afscheid had genomen als directeur van Healthy Ageing Network Nothern Netherlands. Ko heeft een uitgebreide ervaring en een heel groot netwerk, die al van grote waarde zijn gebleken voor de vereniging.

Inloop

Vanaf 7 mei houdt Noorden Duurzaam iedere maand een 'inloop'. Bestuursleden, coördinator, tafelbegeleiders en vrijwilligers van Noorden Duurzaam zijn dan aan het werk met wat er speelt. Iedereen met vragen of suggesties is welkom. Ook inschrijven als lid, opstarten van een tafel en beginnen met een tafelproject kan allemaal ter plaatse. Op 7 mei is de inloop in Groningen. Volgende inlopen doen we ook in Fryslân en Drenthe. Ze worden aangekondigd in de Agenda.

 

Meindert Krijnsen voorzitter thematafel Duurzame Inzetbaarheid

Introtekst: 
Experts op gebied van duurzame inzetbaarheid hebben een nieuw verzamelpunt in Noord Nederland: de thematafel Duurzame Inzetbaarheid. Meindert Krijnsen is de eerste voorzitter.
Hoofdtekst: 

Tijdens zijn druk bezochte afscheidsbijeenkomst in Martiniplaza heeft scheidend RBO-directeur Meindert Krijnsen aangekondigd op verzoek van Noorden Duurzaam verder te gaan als voorzitter van de nieuwe thematafel Duurzame Inzetbaarheid.

De tafel is een verzamelplaats van specialisten, onderzoekers en opinieleiders op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De tafel richt zich onder andere op het bevorderen van onderzoek naar inzetbaarheidsbeleid in het Noorden, de toepassing hiervan, en naar agenderen van het onderwerp in bestuurlijk en politiek Noord-Nederland. De tafel profileert ook de specialisten en draagt daarmee bij aan het marktaandeel van bedrijven en professionals en bedrijven die zich expliciet willen inzetten voor duurzame ontwikkeling. De tafel zet verder in op bevorderen van integrale aanpak en ketensamenwerking rond duurzame inzetbaarheid, en kan in tafelprojecten participeren.

Specialisten in duurzame inzetbaarheid die als kennisontwikkelaar en kennisleverancier actief zijn, zijn uitgenodigd om zich als lid bij de tafel aan te melden. Door hun lidmaatschap helpen ze mee om Duurzame Inzetbaarheid als onderwerp en als kennismarkt te ontwikkelen en beter te verbinden met andere thema's, sectoren, ketens en gebieden waar duurzame ontwikkeling ook wordt opgepakt. De uitnodiging geldt gespecialiseerde bureaus, auteurs, adviseurs, HBO/WO-docenten, studenten die gevestigd of economisch actief zijn in Noord-Nederland.

De eerste groep aanmelders wordt uitgenodigd voor een gesprek waarin doel en werkwijze van de tafel nader worden bepaald.

 

Repair Café Assen verhuist naar Kloosterveen

Introtekst: 
Repair Café Assen verhuist naar Kloosterveen. Vanaf 5 april ook workshops.
Hoofdtekst: 

Repair Café Assen verhuist naar Kloosterveen. De locatie in het Asserbos is vanwege de goedbezochte activiteiten te klein geworden.

Het Repair Café Assen heeft vanaf september vorig jaar succesvolle reparatiebijeenkomsten gehouden in de kinderboerderij in het Asserbos. Defecte elektrische apparaten, kapotte meubels, fietsen en speelgoed of kleding waar een steekje aan los zit, de vrijwilligers van het café hebben al deze spullen nieuw leven ingeblazen.

Nog altijd gooien we in Nederland ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Bij het Repair Café is deze praktische kennis nog wel aanwezig.

Vanaf 5 april is het Repair Café verhuisd naar winkelcentrum Kloosterveste. Elke eerste zaterdag van de maand staan hier van 11:00 uur tot 16:00 uur enthousiaste en kundige vrijwilligers klaar om gratis defecte spullen repareren. Nieuw is dat er voortaan ook korte workshops worden gegeven. Op 5 april de eerste: 'Hoe kan ik zelf een bankje of een stoel bekleden'. Oude meubels kunnen nog jaren mee, als je ze zelf opnieuw stoffeert. Een bankje bekleden is relatief weinig werk, maar levert wel veel resultaat op. Aanvangstijd: 12.00 uur, en 14.00 uur. Gratis toegang.

Ook op de eerste zaterdag van de maand houdt winkelcentrum Kloosterveste Super Saturday, een braderie met vele kraampjes en aanbiedingen.

Het nieuwe adres van Repair Café Assen is:

MFA Kloosterveste
Vesteplein 5
(Winkelcentrum Kloosterveen)
9408 ME Assen

Winkelcentrum Kloosterveste is goed te bereiken en de parkeergarage is gratis.

 

Nieuwsbrief 2014 / 1

Introtekst: 
De ledeninschrijving van Noorden Duurzaam is geopend. De gemeente Groningen, het UMCG, en de eerste MKB-bedrijven, scholen en particulieren hebben zich inmiddels aangemeld. Met deze en alle andere organisaties en particulieren die willen bijdragen aan duurzaamheid gaan we onze vereniging inzetten voor een nieuwe categorie van duurzaamheidsprojecten. Die projecten zijn breed en multidisciplinair, maar toch snel, efficiënt, en met een groot bereik in de regio. Dat helpt de planeet vooruit, en bovendien de mensen in het Noorden en de economie van ons bedrijfsleven. In deze nieuwsbrief informeren we u over de nieuwe mogelijkheden en nodigen we u uit om lid te worden.
Hoofdtekst: 

Sinds de initiatiefbijeenkomst van 19 september hebben we hard gewerkt om vanuit een enthousiast ontvangen visie te komen tot een werkende vereniging. Dat betekende: ervaren bestuurders en professionele vrijwilligers vinden, statuten schrijven en passeren, de werkwijze van de vereniging uitwerken, subsidieaanvragen voorbereiden, communicatie in de steigers zetten, boekhouding en ledenadministratie opzetten, website ontwikkelen, etc. Veel werk dus, dat bovendien op een minimaal budget door een klein team uitgevoerd moest worden. Het is nog niet af, maar nu wel ver genoeg gevorderd om van start te gaan.

Het bestuur

Als projectgroep van de tour d'horizon kregen we op 19 september de opdracht van onze gesprekspartners om door te gaan als oprichtingsbestuur. Elly Pastoor werd voorzitter, Henk de Vries penningmeester, Jannes Schoemaker secretaris. Peter Bootsma werd coördinator. De Raad van Toezicht heeft voorlopig Jaap Bosma als enig lid. Recent kwam de eerste uitbreiding. Ko Henneman, die onlangs afscheid nam als directeur van Healthy Ageing Network Noord-Nederland, is toegetreden tot het bestuur. Als bestuur richten we ons op alle pionierswerk dat nog gedaan moet worden, en bereiden we de eerste Algemene Ledenvergadering voor. Daar zullen we verantwoording afleggen over het werk van de afgelopen maanden, een visie voor de komende periode ontvouwen en de leden in staat stellen zeggenschap uit te oefenen over onze vereniging Noorden Duurzaam.

Afscheid van CODIN

Het Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland, bekend als CODIN, gaat over in Noorden Duurzaam en houdt daarmee op te bestaan. De initiatiefgroep is nog eenmaal bijeen geweest en heeft taken, contacten en boedel overgedragen aan het oprichtingsbestuur. Vanaf deze plek en namens alle leden van Noorden Duurzaam daarom een welgemeend dankjewel aan de initiatiefnemers van CODIN: de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, de gemeente Groningen, de gemeente Leeuwarden, TCNN, het onlangs met de KvK samengevoegde Syntens, de Natuur en Milieufederaties van Drenthe, Groningen en Fryslân, de provincie Fryslân en adviesbureau Hunesus. Door hun samenwerking is de weg bereid voor de oprichting van Noorden Duurzaam. Ook goed om nog even te herinneren dat CODIN in publicaties van de provincie Overijssel en van AgentschapNL als een van de meest innovatieve netwerken voor duurzaamheid in Nederland werd genoemd, en dat het door CODIN ontwikkelde principe van lokaal ketenoverleg tot in het Zuiden is overgenomen. Op deze basis bouwt Noorden Duurzaam verder. En er komt nog een CODIN-pagina op noordenduurzaam.nl waarin de historie wordt opgetekend.

Inrichting en start van de organisatie

Er is veel energie gestoken in het ombouwen van de CODIN-website naar een verenigingswebsite waarop leden kunnen inloggen. Op de site kunnen ze een profielpagina maken en lid worden van een van de vele tafels. Wat de tafels zijn en doen wordt uitgelegd op www.noordenduurzaam.nl/transitietafels. Daarnaast ondersteunt de site de platformfunctie van Noorden Duurzaam met veel informatie over duurzame leveranciers en dienstverleners, evaluatiemethoden, certificaten, kenniscentra en links naar andere sites. De website laat ook zien wat er in verenigingsverband gebeurt: wie zijn lid, welke tafels zijn er of komen er, welke projecten lopen, enz. Verder is er actueel nieuws en toont een agenda relevante bijeenkomsten in de regio.
Inmiddels is een aantal transitietafels van start gegaan. De tafels hebben een professionele begeleider vanuit de vereniging. De begeleiders krijgen een training, gericht op het eenduidig toepassen van de uitgangspunten van de vereniging en effectieve inzet van methoden en hulpmiddelen.

Vrijwilligers

Veel uitvoerende taken in de vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers. Daarvan is al een aantal actief. Op aanmeldingen van mensen die aangaven ook een rol te willen vervullen, zullen we nog reageren.
Bestuursleden en de coördinator zijn voortgegaan met het voeren van gesprekken met potentiële leden. Dat levert onverminderd enthousiaste reacties en ideeën voor projecten op. De hoogste tijd dus om écht aan de slag te gaan. Hoe meer leden daarbij actief zijn, hoe groter het rendement.

Lid worden

Op diverse plaatsen in de website ziet u een blauw richtingbordje dat vertelt hoe u lid wordt. Wilt u eerst weten hoe het zit met de contributie dan is er een ‘contributiecalculator’, helemaal rechtsonder op de site. Heeft u vragen of suggesties? We overleggen graag met u via info@noordenduurzaam.nl. Aanvulling maart 2014: Lid worden kan nu ook met één klik via de nieuwe Aanmeldpagina.

Tot slot

We hopen op een flinke groei van het aantal leden, want dat betekent meer samenwerking, kennis delen, ketens sluiten, projecten verbinden, opschaling en resultaten. Zo ontwikkelen we ons Noorden Duurzaam.

Namens het bestuur van de vereniging Noorden Duurzaam,

Elly Pastoor,
voorzitter

Foto's: Jan de Boer, Flores Bootsma

 

Noorden Duurzaam Nieuwsbrief 2013 / 1

Introtekst: 
Op 19 september heeft de projectgroep Noorden Duurzaam van CODIN het resultaat van een gesprekkenserie gepresenteerd. Met de ruim 40 aanwezigen is daarop besloten de vereniging Noorden Duurzaam op te richten.
Hoofdtekst: 

Geïnspireerd door de bijval op 19 september (verslag) heeft de projectgroep hard gewerkt aan de voorbereiding van de oprichting van de vereniging. De statuten zijn gereed en in de week van 18 november passeert de oprichtingsakte bij notariskantoor Broekema Nielsen. Dan volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De projectgroep vormt het oprichtingsbestuur. Er komt een Raad van Toezicht, die namens de Algemene Ledenvergadering toezicht houdt op het bestuur en op de middelen-verwerving en –besteding.
Zodra de vereniging formeel is opgericht en de website operationeel is, wordt dat bekend gemaakt en kan men zich inschrijven als lid. Dat gaat via de website, waarop ook de verschuldigde contributie zichtbaar is. De website is, verwachten we, rond 20 november operationeel, al zal er ook daarna nog aan worden gewerkt. We willen eerst even proefdraaien met de inschrijvingsprocedure, voordat het startsein voor de aanmelding wordt gegeven.

Inrichting en start

Intussen is ook de invulling van het verenigingsbureau (backoffice) gevorderd. Dat betreft zaken als de ledenadministratie, de boekhouding, de werkwijze van de transitietafels, de begeleiding van die tafels, het in kaart brengen van het vrijwilligersnetwerk, informatiemanagement enz. Uitgangspunt is dat werkzaamheden zoveel mogelijk binnen de vereniging worden ‘uitbesteed’. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de ‘aanbiedingen’ op de registratieformulieren die op 19 september zijn ingevuld. We komen daar later op terug.
Ook na 19 september zijn we doorgegaan met het voeren van gesprekken met bedrijven, instanties en organisaties. Dat leverde in alle gevallen enthousiasme op voor de ideeën achter Noorden Duurzaam en meestal ook de toezegging van een lidmaatschap. Met enkele partijen vindt verder overleg plaats over een grondleggersrol. We hopen dat we daardoor, met de al ontvangen toezeggingen, enigszins in de buurt komen van het begrote bedrag aan oprichtingskosten.
Tot zover dit bericht over de stand van zaken. We melden ons binnenkort weer met een bericht over de feitelijke start van de vereniging Noorden Duurzaam. We hopen dat u dan niet aarzelt om gehoor te geven aan ons verzoek om u aan te melden als lid!

Namens het bestuur van de vereniging
Noorden Duurzaam i.o.,

Elly Pastoor,
voorzitter

17 november 2013

Lees verder op de welkompagina van de vereniging Noorden Duurzaam

 

400 dagen voor 400 vragen

Introtekst: 
Iedereen die een vraag, probleem of goed idee heeft en die graag eens aan een deskundige zou voorleggen, krijgt daarvoor nu de kans! Alle vragen zijn welkom en iedereen mag ze indienen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, uit Groningen, Friesland en Drenthe, maar ook daarbuiten. Individuele vragen of vragen namens scholen of maatschappelijke en non-profitorganisaties. Het mogen grote en kleine vragen zijn, dichtbij huis of over verre oorden, over hele praktische zaken of over grote theorieën. Alles kan en iedereen mag.
Hoofdtekst: 

400 dagen voor 400 vragen
Vraag, probleem of goed idee? Stuur ‘m de RUG!

Iedereen die een vraag, probleem of goed idee heeft en die graag eens aan een deskundige zou voorleggen, krijgt daarvoor nu de kans! Alle vragen zijn welkom en iedereen mag ze indienen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, uit Groningen, Friesland en Drenthe, maar ook daarbuiten. Individuele vragen of vragen namens scholen of maatschappelijke en non-profitorganisaties. Het mogen grote en kleine vragen zijn, dichtbij huis of over verre oorden, over hele praktische zaken of over grote theorieën. Alles kan en iedereen mag.
Stel je vraag!

Stuur je vraag in via het speciale 400 vragen-formulier. Formuleer duidelijk en zorg dat je contactgegevens juist en volledig zijn. We kunnen dan als het nodig is contact met je opnemen, bijvoorbeeld om te horen of we je vraag goed begrepen hebben. Maar nog belangrijker, dan kunnen we – mocht je vraag uitgekozen worden – laten weten hoe die beantwoord gaat worden.
Antwoord op maat

Uit alle vragen die binnenkomen, selecteert een speciaal samengestelde commissie er 400 om te beantwoorden. En die antwoorden kunnen op allerlei manieren gegeven worden: in lezingen, debatten of kinderuniversiteit, via een experiment, een bezoek aan de RUG of een op maat gemaakt programma. Ook de media helpen mee met beantwoorden, via artikelen, filmpjes en uitzendingen op locatie. En sommige vragen kunnen uiteindelijk zelfs worden omgezet in heus wetenschappelijk onderzoek. U kunt uw vragen tot aan de feestmaand in 2014 indienen, maar wilt u ook kans maken dat uw vraag omgezet wordt in een wetenschappelijk onderzoek? Stuur ‘m dan nu in, want hiervoor is de deadline eind juni 2013. Reageer dus snel!

Lees verder op:

 

Provincie ondersteunt drie opmerkelijke innovatieve en duurzame MKB bedrijven in Groningen

Introtekst: 
Het college van GS van Groningen heeft aan drie midden- en kleinbedrijven (MKB) subsidies toegekend uit het provinciale programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen.
Hoofdtekst: 

Het college vindt het belangrijk om in deze tijden van economische recessie en oplopende werkloosheid, ondernemers mogelijkheden te bieden om te investeren in innovatieve en duurzame projecten. De bijdragen zijn vaak een zetje in de rug om tot investeringen over te gaan. De bedrijven krijgen maximaal 50 procent van de investering vergoed.

Voor de drie bedrijven, Jurgens BV in Slochteren, Horus View and Explore B.V. in Bedum en Qpot in Groningen wordt een totale financiële bijdrage van 155.341 euro beschikbaar gesteld. Jurgens BV krijgt 37.900 euro voor de ontwikkeling van een zelfsluitende brandwerende taatsdeur, Horus View and Explore B.V. 26.900 voor de ontwikkeling van een universele 3D camera behuizing en Qpot 90.541 euro voor de ontwikkeling van een slimme enkelvoudige energiemeter voor het grootverbruik van MKB bedrijven.

Lees verder op:

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst