| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Vernieuwde website Noorden Duurzaam

Introtekst: 
De website van Noorden Duurzaam wordt in de komende periode stapsgewijs vernieuwd. De grootste verandering is de introductie van de Tafelatlas, die in de stijl van metrokaarten zichtbaar maakt welke tafels er zijn in welke gebieden.
Hoofdtekst: 

De tafelatlas laat zien hoe het bestuur van een provincie of gemeente zou kunnen functioneren. In dat bestuur spelen politieke partijen een rol, maar ook allerlei andere maatschappelijke geledingen zoals beroepsgroepen en branches. Het belang van die andere geledingen neemt toe omdat ze belangrijk zijn voor de circulaire en sociale economie. De tafelatlas brengt ze daarom op gelijk niveau met politieke partijen, en trekt lijnen om de onderlinge samenwerking te bevorderen.

Ook veranderd is de homepage, die sterk vereenvoudigd is en nu oproepen bevat aan vier verschillende doelgroepen. Veel van de informatie die via het afrolmenu bovenaan te vinden was is verhuisd naar de onderkant van de pagina. De achterliggende pagina's daarvan worden nog opnieuw gemaakt.

Noorden Duurzaam werkt in het najaar van 2018 samen met het rijksprogramma DuurzaamDoor en met diverse initiatieven in het land die ook van de tafelatlas gebruik gaan maken. De atlas is daarom niet beperkt tot het Noorden maar bevat kaarten voor alle provincies en gemeenten, wijken en buurt van Nederland.

De vernieuwing geeft vast en zeker kinderziektes. Terugkoppelling is welkom via helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Noorden Duurzaam kan verder nog wel wat hulp gebruiken van webtechnici die vrijwilligerswerk voor duurzaamheid willen doen. Belangstelling? Mail ons via info@noordenduurzaam.nl.

 

Noorden Duurzaam bouwt infrastructuur voor omslagprojecten

Introtekst: 
Duurzame ontwikkeling is de grote uitdaging van deze eeuw, en duurzaam ondernemen is misschien wel de belangrijkste hefboom. Dat zegt Elly Pastoor, voorzitter van de in 2013 opgerichte vereniging Noorden Duurzaam. De vereniging is een reactie op de brede omslag naar duurzaamheid die overal gaande is en die steeds meer bedrijven in beweging brengt. Het wordt druk rond dit onderwerp, en dat vraagt om grootschaliger samenwerken en nieuwe infrastructuur. Noorden Duurzaam bouwt aan een breed palet van samenwerkende tafels waar iedereen bij kan aanschuiven.
Hoofdtekst: 

Elly Pastoor, oud-wethouder van Groningen, wijst op de grote kantelpunten die we meemaken: “Klimaatverandering, peak oil, plastic soup. Maar ook opraken van cruciale grondstoffen en de dramatische achteruitgang van bodemvitaliteit. En vergeet niet de sociale kant van duurzaamheid: duurzame inzetbaarheid, sociale cohesie, fair trade, etc. Alles wijst op de noodzaak van grootschaliger samen te werken.”

Ook hier in de regio beseft men dat het roer om moet. Dat is te zien aan de deelname aan de Koploperprojecten, de oprichting van het Netwerk Circulair Fryslân, en de groeiende belangstelling van ondernemers voor een hele reeks netwerken: Duurzom, MVO Nederland, Assen voor Assen, Groningen 3P0, Uitdaging, InspirID, Eemsdelta Green, Healthy Ageing, Duurzame Dates, Greendrinks. Rond MVO zijn het er inmiddels zoveel dat er een alliantie van netwerken ontstaat en dat er nieuwe meta-concepten als Noorden Duurzaam opkomen die duurzaamheid naar het volgende niveau willen tillen.

Bestuurslid Ko Henneman: “Het nieuwe van Noorden Duurzaam is dat de vereniging niet alleen openstaat voor bedrijven en particulieren, maar ook een aanbod heeft voor sector- en brancheorganisaties, netwerken en overheden. Dus op het niveau van koepels boven de markt, oftewel het maatschappelijk middenveld. Met die koepels gaat het gesprek over wat er komt ná de voorbeeldprojecten, namelijk maatschappijbrede omslagprojecten. Bijvoorbeeld bewustwordingscampagnes, marktbrede convenanten of verduurzamen van complete productketens. Ook op overheidsniveau is dan veel te doen, want omslagen moeten worden doorvertaald in regelgeving, stimuleringsbeleid en onderwijs.”

Verenigingscoördinator Peter Bootsma vult aan: “Die volgende stap in duurzaamheid gaat niet vanzelf. Wij maken het daarom eenvoudiger voor koepelorganisaties om samen grote projecten te organiseren. Liefst zo dat de leden van die koepels massaal kunnen deelnemen, dan heb je bereik en effect bij veel bedrijven en particulieren. Dat is de kern.”

Het concept van Noorden Duurzaam hiervoor heet ‘tafels’. Een tafel is een bestaande koepelorganisatie die zich aansluit, zoals de Friese Milieu Federatie, maar het kan ook een nieuw verband zijn, bijvoorbeeld van bedrijven in de energiesector, of van woningeigenaren die energiezuinig willen wonen. Tafels kunnen dus heel divers zijn, maar ze hebben altijd een duidelijke focus, bijvoorbeeld op een sector of een keten.

Het doel van de tafels is dus omslagprojecten op gang krijgen, maar niet zomaar in het wilde weg, bij Noorden Duurzaam moet er eerst huiswerk gedaan worden. De tafels richten zich daarbij op drie hoofdvragen: Welke duurzaamheidskwesties willen we op de politieke agenda zien? Met welke projecten pakken we die kwesties aan? En in welke trendcijfers laten we de resultaten zien?

Bootsma: “Kwesties, projecten, trends. Een tafel die dit rijtje goed kent is niet alleen een interessant verzamelpunt, maar kan ook een spreekbuis zijn waar naar geluisterd wordt, een initiatiefpunt dat talent aantrekt, en een statistiekbureau waar op gevaren wordt. Dan schiet het beter op met de transitie. Een extra winst ontstaat omdat de tafels allemaal aan deze vragen werken. Ze spreken dus één taal. Zo werken ze beter samen en krijgen ze meer voor elkaar. En dat is nieuw, niet alleen in het Noorden maar voor heel Nederland.”

Wat hebben ondernemers daaraan? Marco Agema, eigenaar van het Duurzaamste Cafetaria van Nederland, ‘Friet van Piet’ in Groningen, is mede-initiatiefnemer van Groningen 3P0, een lokaal netwerk van duurzame ondernemers. Agema: “We ontwikkelen met enkele gemotiveerde ondernemers een klimaatklok. Die klok laat in onze etalages en op openbare plekken real time zien hoe het klimaat ervoor staat en hoe het opschiet met lokale initiatieven. Via Noorden Duurzaam ontstaat er nu een tafel waarin de Rijksuniversiteit Groningen meehelpt om de indicatoren goed te krijgen. Dat helpt dus bij de opschaling naar meer ondernemers.” In Leeuwarden is Bartels Infra lid van de vereniging. Adjunct-directeur Bauke Dijk: “Als modern bedrijf denken we commercieel èn maatschappelijk. We willen dus bijdragen aan de circulaire economie maar ook kunnen profiteren daarvan. Daarom nemen we deel aan de Ketentafel Beton Fryslân. Met collega's uit alle betrokken sectoren bedenken we daar nieuwe mogelijkheden voor duurzaam beton. Dat is wat ons betreft de winst van tafels: ze creëren plekken waar je samen eigenaar bent van de hele keten, en dus ook van de kansen daarin. Dan wordt co-creatie vanzelfsprekend.”

Beleidsontwikkelaar coördinatie voedselbeleid Gemeente Groningen Wout Veldstra: "Ik heb dan wel geen MKB-bedrijf, maar ik ben wel ernstig tevreden met de ketentafel! Het lijkt erop, dat we op deze manier samen met ondernemers, instellingen en consumenten de concretisering van het regionale voedselbeleid bereiken. Tot nu toe was het nog maar afwachten hoe het zich zou ontwikkelen, maar dit geeft grip op transitie."

De tafels bij Noorden Duurzaam zijn permanent, want ze staan voor onderwerpen die voor onbepaalde tijd aandacht verdienen, zoals duurzaam bouwen en duurzaam onderwijs. Zowel de nieuwe als de aangesloten tafels zijn democratisch, want ze moeten immers een brede achterban vertegenwoordigen. Ze hebben dus een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Om de spreekwoordelijke landdag te vermijden ontwikkelt de vereniging een stemsysteem. Daarmee kunnen de leden ‘vanaf de bank’ meehelpen om kwesties en projecten in de goede volgorde te zetten. De vereniging ondersteunt de tafels verder met communicatie en administratie, en organiseert onder andere tafelmarkten waar de tafels aan ledenwerving en onderlinge uitwisseling kunnen doen.

De nieuwe werkwijze biedt kansen voor ondernemers die niet alleen hun bedrijf maar die als opinieleider hun hele sector willen verduurzamen. Zo is Jaap Adamse met zijn bureau Meneer Regezma actief voor duurzame inzetbaarheid. Hij zegt: "Maak MVO meetbaar. Als ondernemer moet je zorgen dat het succes zichtbaar wordt en tot uiting komt in productiviteit, omzetgroei en winst." Typisch een onderwerp dat vraagt om brede samenwerking. Via de tafel Duurzame Inzetbaarheid kan die meetbaarheid een nieuw en marktbreed project worden. Martha Buning van Scrum.frl: “Als iets niet lukt heb je niet gefaald maar geleerd. Richten op wendbaarheid van je organisatie, samenwerken, leren van elkaar en concrete resultaten opleveren. Scrum kan daarbij helpen.” Ook daar zit een economiebrede vraag in: welke methoden kunnen helpen om MVO meer vaart te geven? Een MVO-tafel kan dat inventariseren in een wegwijzer. Ellen van Acht van Kuub: “In het Noorden is in nieuwbouw energieneutraal de standaard. Daar praten we niet meer over, dat doen we gewoon.” De grondhouding is er dus, maar sluit de regelgeving daar al bij aan? De tafel voor Circulaire Economie in de Bouw onderzoekt het.

Werken met marktbrede of ketenbrede tafels is zodoende voor iedere sector relevant. Het tafel-concept van Noorden Duurzaam is daarmee een nieuw antwoord op hoe er grootschaliger samengewerkt kan worden om duurzaamheid te versnellen.

Bron: A7 Business Magazine (editie maart)

 

Bouwen aan regionale netwerken voor duurzaamheid

Introtekst: 
Het landelijke overheidsprogramma DuurzaamDoor heeft in maart de grotere regionale netwerken voor duurzame ontwikkeling bijeengebracht voor een uitwisselingsdag. Noorden Duurzaam was erbij. Als vervolg op deze dag is nu een special verschenen van het ambtenarentijdschrift PM Publiek Denken waarin het fenomeen van regionale duurzaamheidsnetwerken in beeld wordt gebracht.
Hoofdtekst: 

DuurzaamDoor: “Samen met het tijdschrift PM Publiek Denken hebben wij een special gemaakt over het bouwen aan regionale netwerken. Een aanrader voor mensen die actief zijn of willen worden in regionale netwerken en voor iedereen die de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en burgers een zetje wil geven.

DuurzaamDoor werkt samen met regionale duurzaamheidsnetwerken die zich bezighouden met een thema (energie bijvoorbeeld), een gebied (zoals de Betuwe) of een proces (onder andere de circulaire economie). Als DuurzaamDoor proberen wij deze netwerken te ondersteunen met bijvoorbeeld kennis, nieuwe contacten of door onderlinge samenwerking te stimuleren.

DuurzaamDoor maakt wat zij geleerd heeft nu aan anderen beschikbaar door deze tijdschriftspecial. Het tijdschrift richt zich op ambtenaren maar wij denken dat de special interessant is voor iedereen die ziet dat netwerkend werken een grote rol heeft bij het creëren van maatschappelijke waarde.

In de special beschrijven wij het groeiproces van regionale netwerken. Van maatschappelijk initiatief (drijven), naar informeel netwerk (klijven) tot onderdeel van de regionale infrastructuur (blijven). Wat maakt dat netwerken uitgroeien tot regionale broedkamers voor duurzame ontwikkeling?”

 

Noorden Duurzaam verwelkomt op eerste ALV de provincie Fryslân

Introtekst: 
De vereniging Noorden Duurzaam verwelkomt de provincie Fryslân als nieuw lid, en heeft afgelopen week bovendien het 100ste lid ingeschreven. Daarmee opende voorzitter Elly Pastoor de eerste algemene ledenvergadering van de vereniging, donderdag 13 november bij de KvK in Groningen.
Hoofdtekst: 

De nieuwe vereniging overtreft de doelen die een jaar geleden bij de oprichting zijn gesteld. Het aantal leden loopt voor op het schema. Bij die leden zijn bovendien meer grote organisaties dan voorzien: het opgetelde aantal medewerkers is ruim meer dan 20.000. Ook het inrichten van nieuwe tafels gaat goed: er zijn 10 tafels actief, nog 14 zijn in oprichting en nog eens 19 zijn in de idee-fase. De vereniging trekt binnenkort in bij het KvK Ondernemersplein in Groningen, waar al diverse andere netwerken voor regionale ontwikkeling gevestigd zijn. De begroting van de vereniging is nog niet op orde, daarvoor moet het ledental in de komende jaren nog verder omhoog.

De provincie Fryslân wil Noorden Duurzaam vooral betrekken bij acties richting bedrijven (MKB) en instellingen: "Noorden Duurzaam heeÍt als algemene vereniging voor duurzame ontwikkeling een werkwijze ontwikkeld die hier goed bij aansluit en die gericht is op opschalen van duurzaamheidsinitiatieven."Op de dag van de ALV is het honderdste lid ingeschreven: David van der Meer. Van der Meer, die deelneemt aan de Thematafel Duurzame Inzetbaarheid: "Mensen maken het verschil in ’t Noorden! Duurzame inzetbaarheid maakt mensen creatief, vitaal en veerkrachtig. Aan de DI-Tafel zijn lessen te leren voor alle sectoren. Als Thinktoo organisatieadviseurs delen wij graag onze kennis voor ’t Noorden".

Noordbaak-directeur Steven Volkers brak in zijn keynote na de ALV een lans voor bredere samenwerking. "Het individu leert zijn leven lang. Lerende organisaties zien we ook overal. Ook de samenleving als geheel heeft nog heel wat wat te leren: namelijk hoe we de uitdaging van duurzame ontwikkeling effectief kunnen aanpakken. Daar zijn nieuwe en maatschappijbrede samenwerkingsvormen voor nodig. In kringlopen. Langdurig in de tijd. Breed over sectorgrenzen heen. Inclusief actieve burgers. Als Noordbaak zijn we lid geworden van Noorden Duurzaam om daarin met vele andere samen te werken aan samenwerking."

Marco Agema, maatschappelijk ondernemer en directeur van het duurzaamste cafetaria van Nederland, Friet van Piet in Groningen, verzorgde de tweede keynote. Hij maakte met vele praktische voorbeelden duidelijk dat duurzaam ondernemen niet alleen aansluit bij wat klanten willen en dat het voldoening geeft, maar dat er ook een gezond bedrijf op gebouwd kan worden: "Het is toch van de zotte dat we geen kromme komkommers willen? Ze kosten daardoor bijna niets, als je er maar heel veel bestelt. Wij hebben het nu voor elkaar dat ze ook in kleinere hoeveelheden leverbaar zijn." Agema verzamelt medestanders in de branche om binnen de vereniging een sectortafel Duurzame Cafetaria te vormen. Vanuit deze tafel wil hij projecten doen met de tafels van voedingspecialisten, fabrikanten en voedingconsumenten.

De kern van de werkwijze van Noorden Duurzaam is projectsamenwerking tussen tafels. De vereniging maakt tafels mogelijk, tafels maken projecten mogelijk, projecten versnellen de omslag naar een duurzame economie en samenleving. Geen praatclub dus, maar een nieuwe, projectgerichte werkvorm voor maatschappijbrede duurzame samenwerking. Noorden Duurzaam wil daarmee een verzamelpunt zijn van en voor alle bedrijven, instellingen, netwerken en particulieren in Fryslan, Groningen en Drenthe die willen investeren in duurzaamheid.

 

Friese samenwerking voor duurzaam beton

Introtekst: 
Op donderdag 18 september ondertekende gedeputeerde Sietske Poepjes namens de provincie Fryslân met diverse organisaties een convenant voor duurzaam beton. Deze samenwerking moet het hergebruik van beton bevorderen.
Hoofdtekst: 

Hergebruik

Op een symposium in het provinciehuis gingen verschillende organisaties in op de mogelijkheden van hergebruik. Bij het slopen van gebouwen en andere werken ontstaat Bouw- en Sloop Afval (BSA). Betonpuin wordt gebroken tot granulaat. Granulaat is één van de stromen die uit het bouw- en sloopafval voortkomt. Door het scheiden en breken van dit afval wordt hergebruik of recyclen van materiaal mogelijk.

Ketentafel

De werkwijze van de Ketentafel Beton Fryslân speelt hierin een belangrijke rol. Vanuit het bedrijfsleven is veel belangstelling voor meer en structurele samenwerking in de keten. Deze ketensamenwerking is een initiatief van de provincie Fryslân. De Vereniging Noorden Duurzaam ontwikkelde de werkvorm.

Fietspad

De provincie Fryslân gaat de aanleg van het fietspad tussen Sneek en Woudsend uitvoeren met gerecycled beton. “De uitvoering van het fietspad is een mooi praktijkvoorbeeld van betonrecycling”, vindt gedeputeerde Poepjes. Het is technisch goed mogelijk en er zitten geen financiële nadelen aan. Met dit convenant zetten wij een belangrijke stap van mooie ambities naar concrete uitvoering.”

Tegels

De partijen ondertekenden het convenant in betonnen tegels. Dit zijn onder andere: Betonmortel Nederland, Bartels Infra, MEBIN, Oosterhof Holman, Kwaliteitsdienst Beton, Dyckerhoff Basal Betonmortel Regio Noord, Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, provincie Fryslân, gemeente Harlingen. De tegels krijgen een plek in het fietspad tussen Sneek en Woudsend.

Friese Grondstoffenagenda

Deze samenwerking sluit aan bij de Friese Grondstoffenagenda. Het doel is de afhankelijkheid van import te verminderen, een forse energiebesparing te realiseren en een gezonde, groene groei te stimuleren.

 

Eerste tafelmarkt Noorden Duurzaam op 18 juni

Introtekst: 
De eerste tafelmarkt van Noorden Duurzaam vindt plaats op 18 juni 2014 in de binnentuin van het UMCG-restaurant in Groningen. Alle tafels van de vereniging kunnen daar een eigen (sta)tafel bemensen en belangstellenden informeren over wat ze doen. Kerngroepen van tafels kunnen bovendien bij elkaar buurten over duurzaamheidskwesties, tafelprojecten, werkwijze, etc. Verder is er algemene informatie over de vereniging, over de cursus tafelbegeleider, en meer.
Hoofdtekst: 

Tafels bij Noorden Duurzaam zijn focusgroepen voor een thema, een sector, een keten of een gebied. Leden van de vereniging kunnen zich bij tafels aansluiten. Tafels bevorderen duurzame ontwikkeling binnen het eigen werkgebied. Ze doen dat in samenwerking met andere tafels, in tafelprojecten waar waar hun leden op kunnen intekenen. Deze opzet maakt grotere duurzaamheidsprojecten mogelijk, gericht op bijvoorbeeld bewustwording, onderzoek, of een groter marktaandeel van duurzame producten of diensten.

De betonketentafel in Groningen had het eerste tafelproject, een convenant tussen ondernemers en gemeente Groningen voor hoogwaardig hergebruik van betonpuin.

Er zijn bij Noorden Duurzaam nu 14 tafels actief of in oprichting. Het overzicht is hier te vinden op de website. Behalve deze 14 zijn er nog 18 andere tafels voorgesteld en in het kort als idee beschreven. Alle leden van Noorden Duurzaam kunnen een tafel voorstellen. Het bestuur beslist over de plaatsing van een tafel in het overzicht van tafels. Het criterium daarbij is dat een tafel uniek, open en democratisch moet zijn. Bestaande netwerken die aan deze criteria voldoen en een focus hebben op een thema, sector, keten of gebied, kunnen ook in het overzicht van tafels worden vermeld. Voorbeelden: de Kwaliteitskring Noord-Nederland Flevoland en het Netwerk Duurzame Dorpen.

Na de eerste tafelmarkt volgen er meer. Het plan is om tafelmarkten met regelmaat te organiseren op wisselende plaatsen in Noord-Nederland, waar dat kan in huis bij de grotere leden van de vereniging.

 

CODIN wordt Noorden Duurzaam

Introtekst: 
De vereniging Noorden Duurzaam is in oprichting en wordt de opvolger van CODIN. Ook de website van CODIN gaat mee. De ombouw gaat in stappen en begint binnenkort.
Hoofdtekst: 

Op 19 september heeft de projectgroep Noorden Duurzaam van CODIN het resultaat van een gesprekkenserie gepresenteerd. Met de ruim 40 aanwezigen is besloten de vereniging Noorden Duurzaam op te richten. Zie de onderstaande link voor het verslag.

De voorbereidingen voor de oprichting zijn inmiddels in volle gang: nieuwe transitietafels, demonstratieprojecten, communicatie, en de complete backoffice: statuten, grondleggersgroep, ledenadministratie, boekhouding, website. We berichten daar binnenkort uitgebreider over.

Nu al wel een mededeling over de website van Noorden Duurzaam die straks te vinden is op www.noordenduurzaam.nl. Alles op de website van CODIN gaat eerst mee naar het nieuwe adres www.noordenduurzaam.nl. Links naar pagina's op codin.nl, bijvoorbeeld www.codin.nl/ketenoverleg blijven werken en linken automatisch door naar de nieuwe website (dus in dit geval naar www.noordenduurzaam.nl/ketenoverleg). Deze omzetting is in voorbereiding en wordt in november getest. We doen ons best om de site bereikbaar te houden.

Wordt vervolgd!

 

Betonketenoverleg gemeente Groningen sluit convenant voor betonhergebruik

Introtekst: 
Op 3 juli is het Betonketenoverleg gemeente Groningen gestart met een actie voor beter hergebruik van Gronings sloopbeton. Het sloopbeton gaat niet langer als fundamentmateriaal naar de wegenbouw, maar komt als grindvervanger in het beton van de gebouwen en bruggen van de stad. De keten wordt dus beter gesloten. Een proef hiermee had het grindverbruik van de stad al met 10% verminderd. De actie die nu is gestart vergroot het leereffect, versterkt de samenwerking en maakt de nieuwe werkwijze marktbreed. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant dat bij het in aanbouw zijnde Infoversum is ondertekend door wethouder Jan Seton namens het Groningse stadsbestuur, en door de directies van de betrokken sloopbedrijven, recyclingbedrijven, mortelcentrales en kennisinstellingen.
Hoofdtekst: 

Wie, wat, waarom

De stad-Groningse bouwwereld, lokale recyclingbedrijven en de gemeente werken sinds 2010 samen in het Betonketenoverleg gemeente Groningen. Het doel is een milieuvriendelijker betonketen, en het vinden van nieuwe manieren van ketenverduurzaming. Dat heeft een innovatieve werkwijze opgeleverd die inmiddels in 7 andere gemeenten is overgenomen.

Waarom hergebruik van betongranulaat?

Sloopbeton is een van de grootste retourstromen in Nederland. Het gaat om circa 1000 kg per inwoner per jaar. In de gemeente Groningen werd sloopbeton tot medio 2012 gebruikt als fundamentmateriaal onder asfaltwegen. Dat is hergebruik, maar het vermindert de grindinvoer in de gemeente niet en heeft dus geen effect op de aantasting, uitputting en vervuiling die het gevolg zijn van grindwinning. Het Betonketenoverleg gemeente Groningen beschouwt deze vorm van hergebruik daarom als downcycling, laagwaardig hergebruik. Voor een positief milieueffect en een gesloten keten is dat niet voldoende, sloopmateriaal moet juist in dezelfde toepassing kunnen terugkeren, dus in gebouwen en bruggen. Economisch is dat goed te doen. Het verwerken van betongranulaat is ongeveer even duur als grind en wordt ook elders steeds meer ingezet als grindvervanger. Het percentage van het grind dat door betongranulaat wordt vervangen hangt daarbij af van de eisen waaraan het beton moet voldoen. 20% betongranulaat mag altijd, 50% vaak en 100% soms.

Voorbeeld

Het in aanbouw zijnde Infoversum krijgt duurzaam beton. Bij het betonstorten wordt 33% van het grind vervangen door gerecycled ballastgrind, dat scheelt circa 77 ton grind. Bovendien wordt 1/3 van het cement ingewisseld voor vliegas uit hoogovens, dat scheelt nog eens circa 20 ton cementproductie. De actie is een voorbeeld van samenwerking in de lokale betonketen.

Wat houdt de actie precies in?

Een deel van de convenantpartners werkt al sinds 2010 samen in het Betonketenoverleg gemeente Groningen. Daar wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor verduurzamen van de lokale betonketen. Hoogwaardig hergebruik van sloopbeton is een van die mogelijkheden en er werd besloten tot een gezamenlijke proef. Die proef begon met een verkennend onderzoek door studenten van de Hanzehogeschool. De gemeente ging vervolgens stapsgewijs ander fundamentmateriaal voorschrijven voor de wegenbouw. Recyclingbedrijven hielden daardoor sloopbeton over en konden dat opwerken voor de mortelcentrales. De mortelcentrales van de stad bestelden dat en adviseerden de aannemers over granulaatbeton. De Kwaliteitsdienst Beton in Hoogkerk adviseerde het ketenoverleg. Bouwend Nederland regio Noord regelde communicatie hierover in de bouwwereld. De proef met dit actiepakket resulteerde in een vervanging van 10% van het grind dat in beton wordt verwerkt. Bovendien versterkte dit de samenwerking. Het actiepakket is daarom nu verbreed naar de hele lokale markt.

Wie zijn de ondertekenaars van het convenant?

• Gemeente Groningen;
• Betonmortelcentrale Groningen (BCG);
• Boverhoff Sloopwerken;
• MEBIN;
• Recyclingmaatschappij Groningen (RMG);
• Kwaliteitsdienst Beton Noord Nederland;
• Bowie;
• Gruno Recycling;
• Beelen;
• Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V.;
• Theo Pouw Groep;

Ketenoverleg als nieuwe werkvorm

Het betonketenoverleg is een initiatief van stad-Groningse bedrijven en instellingen, en van het Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland (CODIN) als kenniscentrum voor ketenoverleg. Het doel is werken aan een duurzame lokale betonketen. Alle partijen in de lokale keten kunnen zich aansluiten. Er is een kernteam van opinieleiders uit zes geledingen: aanbod, vraag, recycling, kennis, overheid en transitie (bijvoorbeeld milieubeweging). Er wordt gezocht naar kleine acties die elkaar versterken en die marktbreed zonder subsidie haalbaar zijn. De lokale begrenzing is gekozen om slagvaardig te kunnen zijn en om een copieerbaar concept te ontwikkelen. De werkwijze is inmiddels overgenomen in onder andere Eindhoven, Tilburg, Woerden, Enschede en Friesland. Ook in andere ketens, zoals bitumen, verf, voeding en kunststoffen, zijn projecten gestart waarin dezelfde principes van zes geledingen en kleine acties worden toegepast.

 

Nieuwe open source quick scan voor communiceren over duurzaamheid

Introtekst: 
Ondernemers in Noord-Nederland kunnen sinds kort met een gratis digitale scan meten hoe duurzaam hun bedrijf is en hoe goed zij hierover communiceren. Deze scan is ontwikkeld door CODIN (Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland; voorloper van Noorden Duurzaam) in samenwerking met Syntens en drie ‘duurzame’ noord-nederlandse communicatieadviesbureaus: Groot Haar + Orth, Statement en Comm’Art.
Hoofdtekst: 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Bedrijven, overheden en instellingen zetten steeds meer in op de verduurzaming van hun inkoop, productieprocessen en bedrijfsvoering. Als ze hierover vervolgens op passende wijze communiceren, is dat gunstig voor hun naamsbekendheid, zichtbaarheid en imago. Helaas is de praktijk vaak anders: organisaties die actief duurzaam ondernemen vergeten hierover te communiceren en organisaties die vrijwel niets doen, voeren het hoogste woord. Tijd voor actie!

Open source
Drie noord-nederlandse communicatieadviesbureaus bundelden hun kennis en ervaring op MVO-gebied en ontwikkelden samen met CODIN en Syntens de gratis en open source scan. Deze bestaat uit 32 vragen, die ondernemers en managers in circa 10 minuten zélf kunnen invullen. Zodra alle vragen zijn beantwoord, laat een grafiek zien hoe de organisatie ervoor staat. Hoe groener de grafiek, des te duurzamer de onderneming en des te beter de communicatie. Laat de grafiek rode of oranje kleuren zien, dan valt er nog wat te verbeteren en zal er een tandje bijgezet moeten worden.

Free publicity
Bij communicatie over duurzaamheid gaat het om het vinden van de juiste balans: niet teveel communiceren, maar ook zeker niet te weinig. Sommige organisaties zijn actief bezig met de verduurzaming van hun bedrijfsvoering, maar communiceren daar niet of nauwelijks over. Zij doen zichzelf daarmee tekort en laten kansen liggen op het vlak van free publicity, zichtbaarheid en imagoverbetering. Andere organisaties doen vrijwel niets op het gebied van MVO, maar schetsen in hun communicatie een beeld van een groene, duurzame en maatschappelijk verantwoord onderneming. Dit wordt green washing of window dressing genoemd. Vroeg of laat vallen deze organisaties door de mand. Eerlijkheid duurt het langst en is dus het meest duurzaam.

Professionele hulp
Hoewel de zelfscan slechts een globaal beeld geeft van de situatie, zet ze wel aan tot nadenken en geeft ze richting aan eventuele vervolgstappen. Ondernemers en managers kunnen daarbij professionele hulp inschakelen. Bijvoorbeeld via een innovatieadviseur van Syntens, die hen op weg kan helpen bij het verduurzamen van onder andere inkoop, innovatie en productie. Voor het optimaliseren van de communicatie richting in- en externe stakeholders kan men terecht bij één van de drie betrokken communicatieadviseurs. Door regelmatig te publiceren over de MVO-ambities, -activiteiten en -resultaten, kunnen bedrijven en organisaties positieve aandacht krijgen en kunnen naamsbekendheid, zichtbaarheid en imago structureel verbeteren.

Bijlage: publicatie in VNO-NCW NoordNieuws, nummer 1, 2013

BijlageGrootte
vnoncw_noordnieuws_codin.pdf1.52 MB
 

Verfketenoverleg: eenvoudige acties slim combineren

Introtekst: 
Samen met het Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland (CODIN) werkt de gemeente Hoogeveen aan een ketenoverleg rond het product verf. CODIN is een overkoepelend netwerk voor duurzame innovatie in het Noorden en heeft al meerdere ketenprojecten geïnitieerd. In een ketenoverleg brengen bedrijven en overheden samen een lokale of regionale productketen in kaart, stellen duurzaamheidsdoelen vast en zetten zich in voor systeemverandering.
Hoofdtekst: 

Eind april is in Hoogeveen de aftrap geweest voor het Verfketenoverleg. Tijdrovende
subsidieprocedures blijven achterwege en lobbywerk is niet nodig, omdat alle relevante partijen al aan tafel zitten. Bovendien zorgt het ketenoverleg voor draagvlak en enthousiasme. Het gaat om slim combineren van eenvoudige acties die voor iedereen haalbaar zijn en waarover snel een besluit genomen kan worden. Ook samen de lat iets lager leggen en afzien van subsidies maakt deze werkwijze slagvaardig.

Lees verder:

BijlageGrootte
torentje_hoogeveen_wk_19.pdf714.48 KB
 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst