| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Algemene ledenvergaderingen, inloopmiddagen, workshops, spreekbeurten, markt- en beurspresentaties van Noorden Duurzaam
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
DatumEvenement
vr 8-1-2021
SDG-Café Groningen
Online themacafé voor duurzame ontwikkeling, gerealiseerd op gather.town. Dit SDG-Café Groningen, ook open voor Friesland en Drenthe en andere belangstellenden, is een initiatief van Burgerinitiatieven Groningen, de vereniging Noorden Duurzaam en de Groene Burgemeester. Je kunt er rondlopen (gebruik de pijltoetsen van je toetsenbord), zien wie er zijn, praten met mensen vlakbij, met een groepje aan een tafeltje zitten, het woord nemen bij de microfoon of een vraag in de chat gooien. Veel dezelfde functies dus als bij videovergaderen maar dan met de sociale interactie en de besloten gesprekken van een echt café. Voorlopig open 24/7, via de de link in de titel. Vaste ontmoetingstijden: vrijdagen 16:00-17:00.
Aanvang: 16:00.
za 23-1-2021
Workshop Dus hoe ziet nieuwe politiek eruit?
In deze workshop ontdek je waarom politiek zoals wij het kennen de duurzaamheid niet voor elkaar krijgt, en welke oeroude vorm van democratie betere kaarten heeft. Je doet een ontwerp-oefening hiermee. De uitkomst kun je gebruiken als basis voor een duurzaam en democratisch experiment in je eigen dorp, wijk of gemeente.
Aanvang: 13:30.
wo 17-2-2021
Workshop Functionele Democratie voor Duurzame Ontwikkeling
In deze workshop ontdek je waarom ons 19e eeuwse politieke systeem de duurzaamheid niet voor elkaar krijgt, en welk 13e eeuwse systeem betere kaarten heeft voor de uitdaging van 21e eeuw. Je doet een ontwerpoefening hiermee. De uitkomst kun je gebruiken als basis voor een duurzaam en democratisch experiment in je eigen parlement.

Duurzame ontwikkeling is urgent en dat weten we al een halve eeuw. Toch schiet het niet genoeg op. We riskeren dat de wereld binnen enkele generaties onleefbaar wordt. Hoe is het mogelijk dat we zo traag reageren? Onkunde? Egoïsme? Gebrek aan politieke moed? Of een systeemgebrek?

In deze online workshop onderzoeken we de stelling dat de 19e eeuwse parlementaire zetelconcurrentie fundamenteel ongeschikt is voor de aanpak van mondiale duurzaamheidstransitie. Kan het anders? Ja, een democratisch alternatief is ‘functionele democratie’, het bestuurssysteem van de waterschappen en de SER. Het is ontstaan in de 13 eeuw toen stormvloeden een maatschappijbrede transitie nodig maakten om de toekomst veilig te stellen. Niet concurrentie maar taakverdeling is hier het uitgangspunt. Wat kunnen we daarvan leren? Wat kunnen we hergebruiken? Wat niet? Hoe kunnen we ermee experimenteren?

Je doet in een klein groepje een ontwerpoefening, waarbij je kunt kiezen tussen een nieuwe aanvullende kamer voor de Staten Generaal, Provinciale Staten of gemeenteraad, of een nieuw model voor je dorps-of wijkraad.

Aan de workshop kunnen 20 mensen meedoen. Doelgroep: initiatiefnemers voor nieuwe democratie, studenten, onderzoekers, politici, beleidsadviseurs, etc. Bij voldoende belangstelling herhalen we. Wil je meer informatie of een uitnodiging dan mail ons: info@noordenduurzaam.nl.

De vereniging Noorden Duurzaam is een regionale denktank op het grensvlak van duurzame ontwikkeling en nieuwe democratie. Noorden duurzaam ontwikkelt open source concepten en materialen voor sociale en politieke innovatie, en begeleidt experimenten hiermee.
Aanvang: 16:30.

do 18-2-2021
do 25-3-2021
Webinar AVG voor vrijwilligersorganisaties
Inleiding door AVG-specialist Peter Berben over de doorwerking van de AVG bij duurzaamheidswerkgroepen, bewonersorganisaties, burgerinitiatieven, studieverenigingen, ondernemersnetwerken, sportclubs en andere ledenorganisaties. Peter Berben gaat in op de AVG-wetgeving met focus op de onderdelen die voor ledenorganisaties van belang zijn. Aan de orde komt wie er verantwoordelijk is voor de AVG en wat de verplichtingen zijn. Hij behandelt onder andere ledenadministratie, mailings, opslag en beveiliging van gegevens, datalekken en bewerkersovereenkomsten. Verder komen voorbeelden van incidenten aan de orde, en wat je dan wel en vooral niet moet doen. Ben je als bestuurslid of werkgroeplid verantwoordelijk voor ledenadministratie of -communicatie dan weet je na deze webinar of je goed zit of dat je gauw aan de slag moet. De webinar is kosteloos. Aanmelden via info@noordenduurzaam.nl. Het aantal deelnemers is beperkt. Leden van Noorden Duurzaam hebben voorrang. Bij voldoende belangstelling herhalen we. Heb je specifieke vragen dan kun je die tijdens de webinar in de chat stellen, of vooraf bij je aanmelding.
Aanvang: 19:30.
do 15-4-2021
Workshop Taakdemocratie voor Duurzame Ontwikkeling
In deze workshop ontdek je waarom ons 19e eeuwse politieke systeem de duurzaamheid niet voor elkaar krijgt, en welk 13e eeuwse systeem betere kaarten heeft voor de uitdaging van 21e eeuw. Je doet een ontwerpoefening hiermee. De uitkomst kun je gebruiken als basis voor een duurzaam en democratisch experiment in je eigen parlement. STOND EERDER GEPLAND OP 18/3, IS VERPLAATST NAAR 15/4
Aanvang: 19:30.
do 27-5-2021
Algemene ledenvergadering (online)
ALV met daarna open discussie over een regionaal klimaatpanel en over taakdemocratie op wijkniveau
Aanvang: 16:00.
do 7-10-2021
KKNF - Online workshop: Ketenverduurzamen met taakdemocratie
In deze online workshop voor leden van de KKNF krijg je een stappenplan waarmee initiatiefnemen voor ketenverduurzaming eenvoudiger, goedkoper en kansrijker wordt. Je krijgt theorie en praktijkvoorbeelden en je oefent in kleine groepjes op elkaars productketen. Het stappenplan is gebaseerd op het concept ‘taakdemocratie’ van de vereniging Noorden Duurzaam. Taakdemocratie gaat over gebiedsbreed samenwerken en taakverdelen voor duurzaamheidstransities. Het eerste deel van het stappenplan gaat over afbakenen, bijeenbrengen van een initiatiefgroep en vinden van procesbudget. Het tweede deel gaat over prioriteren van ketenacties, uitwerken van ketenbrede campagnes, en effectmeting. De workshop is bedoeld voor ondernemers, duurzaamheidscoördinatoren, beleidsmedewerkers en adviseurs.
Locatie: Online. Aanvang: 13:30.
do 14-10-2021
Webinar taakdemocratie
Openbaar online college over taakdemocratie

Inleiding in de theorie van taakdemocratie. Doelgroep: iedereen die zich afvraagt hoe de duurzaamheidstransitie versneld kan worden. Inleider: Peter Bootsma, voorzitter vereniging Noorden Duurzaam. Deelname is kosteloos. Aanmelden kan met een mail aan info@noordenduurzaam.nl.

Volgens de theorie van taakdemocratie (noordenduurzaam.nl/taakdemocratie) zijn er bij duurzame transities vijf cruciale maatschappelijke sectoren aan te wijzen: de wetenschap, de burgers, de overheid, de bedrijven en de non-profit. Elk van deze vijf beschikt over sectorspecifieke transitie-instrumenten: de wetenschap kan meten en agenderen; de burgers kunnen participeren en koopkracht inzetten; de overheid kan wetten stellen en gedrag stimuleren; de bedrijven kunnen duurzaam innoveren; de non-profit (onderwijs, zorg, sport, cultuur, levensbeschouwing) kan inspireren, equiperen en includeren.

Het bijzondere van deze vijfdeling is dat alle instrumenten uniek zijn: de sectoren beconcurreren elkaar er niet mee. De instrumenten zijn bovendien onmisbaar: bij duurzaamheidstransities hebben de vijf sectoren elkaar nodig. Door uniciteit en onmisbaarheid is er een sterke basis voor samenwerking en taakverdeling. Dan kunnen campagnes gesmeed worden waarin de instrumenten op elkaar worden afgestemd en vervolgens gecoördineerd en gesynchroniseerd worden ingezet. Bijvoorbeeld in een onderzoeksprogramma, een bewustwordingscampagne, een omschakelproject of bij het institutionaliseren van het nieuwe normaal.

De optelsom van de indeling in deze vijf sectoren levert bovendien een afspiegeling van de gehele samenleving op. Dat betekent dat het overleg tussen de sectoren een parlementair karakter kan hebben en geïmplementeerd kan worden als een aanvullende parlementaire kamer, een transitiekamer. Transitiekamers zijn denkbaar op de drie verdiepingen van het huis van Thorbecke en bovendien in dorpen en wijken. Het voordeel van parlementair organiseren is transparantie, bewerkstelligd door openbare vergaderingen en een openbaar archief. Van deze blootstelling aan de pers en de publieke opinie mag verwacht worden dat dit het najagen van sectoraal eigenbelang vermindert, de inzet voor algemeen belang versterkt en coöperatief leiderschap binnen de sectoren bevordert.
Aanvang: 19:30.

do 18-11-2021
Socials