| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Vinkmobiel: nieuw vervoersconcept voor ouderen

Introtekst: 
Een nieuw duurzaam vervoersconcept, Vinkmobiel genaamd, moet ervoor zorgen dat zelfstandig wonende ouderen mobiel blijven. Het concept bestaat uit een fijnmazig vervoerssysteem met kleine elektrische voertuigen die op afroep goedkope ritjes doen. Lentis, Vinkhuys, DAM-Noord, RUG en Noorden Duurzaam hielden hierover 18 mei een workshop in wijkcentrum Vinkhuys. Met de ruim 40 deelnemers werd onderzocht hoe het zit met de mobiliteitsbehoefte in de wijk, met name bij ouderen.
Hoofdtekst: 

Ouderen wonen tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig. Zorginstellingen willen dat ondersteunen door thuiswonende ouderen voor de dagelijkse maaltijden uit te nodigen in de zorgcentra. Voor het halen en brengen van deze groep, ook naar winkelcentra, activiteiten en naar elkaar, is het
nieuwe wijkvervoersconcept Vinkmobiel ontworpen. Mobiel blijven is voor ouderen noodzakelijk om vereenzaming tegen te gaan.

Brede groep
In het Groninger wijkcentrum wisselden individuele interviews, tafelgesprekken, schrijven op grote canvasvellen en plenaire presentaties elkaar af. De workshop was opgezet door R-Link, een samenwerkingsverband van kennisinstellingen waarin ook RUG en Noorden Duurzaam deelnemen. De insteek was nieuw: een bedrijfsconcept ontwikkelen vanuit een brede groep van belanghebbenden. Dus niet vanuit het perspectief van één ondernemer maar vanuit een groep die wellicht een coöperatie wordt.

Conclusie
De conclusie van de dag was dat het project in een belangrijke behoefte kan voorzien. Er is nog een hele weg te gaan, maar de deelnemers hebben energie en belangstelling om eraan te trekken. Belangrijk is dat de ouderen zelf actief meedoen in het project. Verder is er de wens om ook met andere wijken samen te werken, want overal is er een mobiliteitsbehoefte. De initiatiefgroep wil uitbreiden en verder bouwen aan een sterke coalitie en aan betrokkenheid van overheden. Zodra er voldoende gewicht is verzameld, gaat het project officieel van start, met deelacties voor regelgeving, bedrijfsontwikkeling, zeggenschap en onderzoek.

Inzet Noorden Duurzaam
De inzet vanuit Noorden Duurzaam in dit project is meervoudig. Vanuit de thematafel Duurzame Mobiliteit wordt meegedacht over de duurzaamheid van klein elektrisch vervoer. Vanuit de thematafel Duurzame Inzetbaarheid kan geadviseerd worden over inzet van mensen met beperkingen of afstand tot de arbeidsmarkt. Verder wordt de kennis van transitieprojecten ingezet om de vereiste brede samenwerking tot stand te brengen en alle doelgroepen via tafels een stem te geven in het project.

Voorbeelden van kleine elektrische voertuigen die op afroep goedkope ritjes doen, zijn al te vinden in Schiedam, Delft, Vlaardingen en op Walcheren. Daar brengen overdekte golfkarren van de mobiliteitsonderneming DAM mensen van deur tot deur.
Zie http://nos.nl/artikel/2170498-overdekte-golfkarretjes-wapen-tegen-eenzaa...

Dit artikel is geschreven door Eva Hamming, van Maak het mooier - www.maakhetmooier.nl

 

Maak de vervoerswereld van morgen gers ! (1)

Introtekst: 
Op het gebied van de duurzame mobiliteit gebeuren er allerlei interessante dingen. Her en der in Nederland worden subsidies verleend, beleid uitgerold en projecten ontwikkeld. Tot de laatste categorie behoort het Vinkmobielproject dat in de stad Groningen tot uitvoering moet worden gebracht. Wat is dit voor een project en wat kan het bijdragen aan de bestaande vervoersmogelijkheden en verduurzaming van het vervoer in stad en provincie ?
Hoofdtekst: 

´Weet je, hoe meer ik over dit project nadenk, hoe meer mogelijkheden ik zie en hoe enthousiaster ik word!´ Aan het woord is Antoinette Plagge, voorvechtster van het revolutionaire mobiliteitsplan voor Noord-Nederland, het Vinkmobielproject. Een duurzaam vervoersproject voor de wijken Vinkhuizen en Hoogkerk in de stad Groningen. Ze is coördinator van DAM - Nederland voor Noord- Nederland. DAM- Noord richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van fijnmazige, duurzame vervoersnetwerken als oplossing voor lokale mobiliteitsvraagstukken. Het project Vinkmobiel is hiervan een voorbeeld en het eerste project in het noorden van DAM - Noord.

DAM - NOORD is een onderdeel van Dam - Nederland voor de drie noordelijke provincies. DAM staat voor Duurzame Aanvullende Mobiliteit. De missie van DAM - Nederland is het ontwikkelen en uitrollen van fijnmazige duurzame vervoersnetwerken als oplossing voor lokale mobiliteitsvraagstukken. Op deze manier willen ze de duurzame ontwikkeling stimuleren door het bieden van oplossingen voor de bereikbaarheid van lastig ont- sluitbare plekken ( voor O.V. of auto ). Hierbij willen ze gebruikmaken van personeel bestaande uit mensen met een ( grote ) achterstand tot de arbeidsmarkt.

Vinkmobiel is een vorm van duurzame mobiliteit die is geïnspireerd op een vergelijkbaar succesvol model uit Schiedam en Vlaardingen. In juni 2014 startte DAM – Nederland met de dienst Argos Mobiel in Vlaardingen, half juli volgde Schiedam. Met 12 voertuigen biedt DAM - Nederland aanvullende mobiliteit aan voor vooral kwetsbare groepen ( ouderen, gehandicapten ) in beide gemeenten. Deze vervoersvorm gebeurt in opdracht van de Argos Zorggroep. DAM - Nederland verzorgt het vervoer van huis naar de Argoslocaties voor bijvoorbeeld dagbesteding en dagverzorging. Er zijn ook ‘ losse ritten ‘ te reserveren via een speciaal telefoonnummer. Op een gemiddelde dag vervoeren we circa 150 personen met de 12 elektrische iYYo’s ( de naam van de vervoersauto's. Zie beeltenis). ARGOS-Mobiel heeft op diverse plaatsen in Nederland navolging gekregen en is Schiedam inmiddels uitgegroeid.

‘ Zoals ze het in Vlaardingen en Schiedam hebben georganiseerd, zo willen we het hier ook doen, maar dan wel aangepast aan de Groningse omstandigheden’, vertelt Plagge. ’ De klant kan het vervoer voor velerlei doelen gebruiken.Een ritje naar de supermarkt, het buurthuis of naar vrienden en familie. Een avondje naar de bioscoop wordt ook veel aantrekkelijker. Voordeel is dat kwetsbare groepen uit hun isolement worden gehaald. Ze kunnen weer overal naartoe. Dat verhoogt hun levenskwaliteit behoorlijk. De korte afstanden die de Vinkmobiel rijdt liggen tussen de 3 en 6 km. Het project is een aanvulling op de bestaande vervoerssystemen als het OV en de taxi. Het is de bedoeling dat in de wijk Vinkhuizen minimaal 6 - 10 voertuigen moeten gaan rijden ’.

Plagge heeft inmiddels met allerlei betrokkenen om de tafel gezeten om het Vinkmobiel- project handen en voeten te geven. Zo hebben bijvoorbeeld belangenorganisaties van ouderen, de gemeente Groningen en de provincie Groningen elk hun licht laten schijnen over dit plan. ‘ Het vraagt de nodige inzet en overtuigingskracht, zegt ze, maar de geesten worden langzamerhand rijper en rijper voor de invoering van dit project´. Het Vinkmobielproject moet gaan starten in de stad Groninger wijken Vinkhuizen ( vandaar Vinkmobiel ) en Hoogkerk. Het moet minimaal drie jaren gaan draaien. Voor Vinkhuizen is Lentis de initiatiefnemer. Vanuit de kleinschaligheid kan dit project worden opgeschaald naar meerdere voertuigen en naar meerdere gebieden, waardoor meerdere wijken en mensen met elkaar verbonden worden.

Zorgvervoer is een van de mogelijke vervoersvormen uit het duurzame mobiliteitsplan van DAM- Nederland. Er zijn ook andere vervoersvormen die Plagge graag op termijn in de stad en de provincie van de grond krijgt. Voorbeelden hiervan zijn:

• toerisme: in Delft wordt met succes een elektrische tuktuk- service uitgevoerd. Dit is een shuttleservice die van maandag t/m vrijdag van 8 tot 18 uur rijdt en die de passagiers zo veel mogelijk van de stad laat zien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een stadsgids.

• stadsdistributie: hierbij worden goederen binnen de grenzen van de gemeente vervoerd. Voorbeelden hiervan zijn:
o vervoer van goederen van distributiecentra naar consumenten en
detailhandel en vice versa,
o vervoer van goederen van de lokale detailhandel en horeca naar de
consumenten thuis.

Voordeel van deze vervoersmodaliteit is dat de binnenstad verlost wordt van grote, luid- ruchtige en stinkende vrachtauto’s, hetgeen de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de (binnen)stad vergroot ( minder fijnstof ).

• Events en transfers: het vervoeren van gasten of klanten voor,tijdens en na een evenement of andere bijzondere gebeurtenis ( huwelijksvervoer, andere feesten en par- tijen).

Plagge wil tot slot graag wijzen op een belangrijk sociaal aspect van dit type vervoer: re- integratie van langdurig werkloze burgers, met name chauffeurs. ‘ Het is onze doelstelling mensen te mobiliseren en te activeren. Dit brengen wij in de praktijk door hen onder andere werkritme en arbeidsmoraal bij te brengen en extra opleidingen aan te bieden. We stomen ze door middel van actieve coaching en begeleiding binnen 3 - 6 maanden klaar voor een dienstverband bij een nieuwe werkgever ’.

Geïnteresseerden vanuit de vereniging Noorden Duurzaam kunnen contact met haar opnemen om te kijken of en hoe men dit mooie project in de stad en daarbuiten verder van de grond kan krijgen.

Contactgegevens Antoinette Plagge :
E : antoinette@dam-nederland.nl
M : 06- 431 161 66.
Achtergrondinformatie : http://www.dam-nederland.nl/

Huib Kroeb / januari- februari 2017.

Met dank aan DAM - Nederland voor informatie en foto’ s.

(1) Rotterdams dialect voor gaaf, geweldig. Het hoofdkantoor van DAM –Nederland staat in Rotterdam. Dam- Nederland wil de wereld positiever maken, door mensen duurzaam met elkaar te verbinden. DAM- Nederland laat zich inspireren door het gedachtegoed van wijlen Wubbo Ockels . Hij heeft door in de ruimte te zijn geweest de nietigheid van de aarde ervaren. Volgens hem gaan we niet alleen slecht om met de natuurlijke bronnen van ons “ruimteschip aarde”, maar verkwanselen wij ook de capaciteiten van hen die het ruimteschip bewonen. Dit vraagt volgens Ockels om fundamentele wijzigingen in wat we doen, en hoe we dat doen. Er moeten nieuwe duurzame verbindingen worden gemaakt tussen mensen en middelen. Uit deze duurzame verbindingen van, veelal bestaande, producten moeten de innovaties van de toekomst komen. De goede dingen, goed doen. Daar gaat het om ( The Book of DAM , pag. 3 ).

 

Amsterdam krijgt elektrische deelfiets dankzij startup Urbee

Introtekst: 
Het Amsterdams Klimaat en Energiefonds investeert samen met Qwic, Dutch Bicycle Rental en Skopei 2,1 miljoen euro in de deelfiets startup Urbee. Die gaat een innovatief deelsysteem van elektrische fietsen uitrollen.Spannend en noodzakelijk in de terugdringing van de schadelijke stoffen in de binnenstad. Wanneer volgt Noord- Nederland?
Hoofdtekst: 

80% Van alle autoritten is korter dan 20 kilometer, de elektrische fiets is perfect voor afstanden van 0 tot 20 kilometer. Urbee wil de CO2–uitstoot in de stad reduceren door autoverkeer te vervangen door gebruik van de elektrische fiets.

Urbee is een netwerk van innovatieve elektrische deelfietsen met een slim slot en touchpad, zonder fietssleutel. Gebruikers zoeken via de App een fiets, reserveren deze. Ze openen de fiets met de ontvangen reserveringscode. Het platform garandeert een perfecte onderhoudsstaat en een volle accu voor gebruik.

Bij een te lage accu status wordt een fiets uit het reserveringssysteem gehaald. Bij een mankement kan dit gemeld worden in de App en wordt een nieuwe fiets toegewezen. Urbee is een vraag gebaseerd flexibel netwerk, niet gebonden aan vaste (en dure) infrastructuur. Fietsen zijn laagdrempelig te plaatsen, waar mogelijk in bestaande fietsenstallingen.

Drie partijen samen in startup
De Urbee fiets, het slimme slot en het platform zijn het resultaat van een intensieve samenwerking van de drie oprichtende partijen Qwic, Dutch Bicycle Rental en Skopei. Samen met de nieuwe mobility startup Urbee willen zij de luchtvervuiling in steden aanpakken.

In het najaar van 2016 zullen in de vorm van een soft launch de eerste 300 fietsen geplaatst worden. De feitelijke introductie vindt plaats in het voorjaar van 2017 met de uitrol van nog eens 750 fietsen tot een totaal van 1.150 fietsen in 2017. In de opvolgende jaren wordt dit uitgebreid tot 1.500 fietsen.

Aangezien veel autoverkeer gerelateerd is aan bedrijven richt Urbee zich in eerste instantie op bedrijven en bedrijfslocaties. De eerste netwerkpunten zijn met name bedrijfsverzamelgebouwen, hotels, horecazaken en appartementencomplexen.

CO2 uitstoot terugdringen
Volgens Managing Director Fleur Schraven “biedt Urbee gebruikers zorgeloze, flexibele en schone mobiliteit in de stad en een serieus alternatief voor de auto. Het bespaart tijd en geld op reizen en parkeren en maakt gebruikers blijer en fitter. Bovenal draagt Urbee bij aan een schonere en leefbaardere stad Amsterdam.”

Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho: “Onlangs heeft de gemeente een breed pakket aan maatregelen, zoals milieuzones, bekendgemaakt om de luchtkwaliteit in de stad te ver- beteren en de CO2-uitstoot terug te dringen.

Hierbij zetten we ook extra in op samenwerking met alle partijen in de stad en vooral op ondernemers die zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Urbee laat zien dat slimme oplossingen waar de hele stad profijt van heeft, dichtbij zijn.”

 

Groningen heeft groenste verkeer van Nederland

Introtekst: 
Dat heeft het Kennisplatform voor Verkeer en Vervoer (KpVV) vastgesteld.
Hoofdtekst: 

Het KpVV vergeleek Nederlandse gemeenten met elkaar op 23 punten. Daarbij ging het om vragen als hoeveel mensen gaan op de fiets naar het werk, hoeveel stappen in de auto en hoeveel in de bus. Ook is gekeken naar luchtkwaliteit en geluid van het verkeer.

Van alle gemeenten scoorde Groningen gemiddeld het hoogst. De stad kreeg woensdag de daarbij horende onderscheiding.

Lees verder op:

 

Winnaar Duurzame Mobiliteitsheld 2013: Roger Prins OAMKB met de Volkswagen Up

Introtekst: 
Roger Prins van Online Adviseurs MKB uit Amersfoort is samen met Janet Koek de Duurzame Mobiliteitsheld 2013 geworden tijdens de Hansa Green Tour 2013. Roger & Janet van harte gefeliciteerd!
Hoofdtekst: 

Winnaar Duurzame Mobiliteitsheld 2013: Roger Prins OAMKB met de Volkswagen Up: De gelukkige winnaar krijgt van Bureau MVO een PR actie voor zijn organisatie. Deze prijs bestaat uit een free publicity actie of een kort video-interview voor op de website.Binnenkort volgt een feestelijke uitreiking.Winnaar Duurzame Mobiliteitsheld 2013: Roger Prins OAMKB met de Volkswagen Up: De gelukkige winnaar krijgt van Bureau MVO een PR actie voor zijn organisatie. Deze prijs bestaat uit een free publicity actie of een kort video-interview voor op de website.Binnenkort volgt een feestelijke uitreiking.

Met een VW Up Ecofuel op aardgas hebben Roger & Janet tijdens de Hansa Green Tour 2013 in totaal 1746 kilometer afgelegd in 4 dagen met verreweg het laagste verbruik van in totaal slechts 4,0 liter benzine en 67,7 kilo aardgas. Het gemiddelde gebruik over de gehele reis bedroeg 1:25 op aardgas. Daarvan werd het meerendeel gereden op groengas van Attero en Duits biogas.

Volgens internationaal CO2 footprint onderzoek in o.a. Amerika en Zweden is groengas of biogas de schoonste brandstof van dit moment. De totale CO2 footprint van het rijden op groengas is ook lager dan 100% elektrisch rijden.

Klik hier voor meer informatie over groengas als klimaatvriendelijke transportbrandstof.

 

Wie wordt de duurzame mobiliteitsheld van de Hansa Green Tour 2013?

Introtekst: 
Velen hebben zich reeds aangemeld voor de Hansa Green Tour 2013, hét internationale netwerkevenement voor duurzame ondernemers en bestuurders die duurzame technologie willen promoten en zaken willen doen in Noord Duitsland en Noord Polen. Na succesvolle edities in 2010, 2011 en 2012 heeft deze vierde editie van de tour iets bijzonders te bieden.
Hoofdtekst: 

De route wordt als eco-tour gereden met groengas auto’s, hybrides en 100% elektrische auto’s. Degene die de afstand weet af te leggen met de kleinste milieuvoetafdruk wordt de duurzame mobiliteitsheld van het evenement, en deze persoon wint o.a. een PR actie voor zijn organisatie door Bureau MVO (www.bureaumvo.nl). Deze prijs bestaat uit een free publicity actie of een kort video-interview voor op de website van de organisatie van de winnaar.

Deze keer rijden de deelnemers de Hanzeroute van Groningen via Bremen en Hamburg naar Goléniow en weer terug, dat is 1500 kilometer in 4 dagen. Een recordpoging van de deelnemers met een 100% elektrische auto!

Wie durft er mee met een EV? Bent u dit? Meld u dan nu aan voor de Hansa Green Tour 2013 via http://www.hansagreentour.com/nl

BijlageGrootte
hansa_green_tour-2013.jpg61.29 KB
 

Groene denktank: Miljardensteun biobrandstof ineffectief

Introtekst: 
Overheidssteun aan biobrandstoffen loopt jaarlijks op tot €10 mrd. Dat levert geen economisch voordeel op, noch is het beter voor het milieu, stelt een rapport.
Hoofdtekst: 

Volgens een rapport van het International Institute for Sustainable Development (IISD), een internationaal onderzoeksinstituut voor duurzame ontwikkeling, gaf Europa in 2011 tussen de €9,3 en €10,7 mrd aan de biobrandstofindustrie. Deze overheidsgelden lagen 60 procent hoger dan de private investeringen in biobrandstof. Ondersteuning door de overheid slaagt er dus niet in om geld uit de markt aan te trekken, concludeert het instituut.

“We weten al dat biobrandstoffen het klimaat niet helpen, het rapport toont ook nog dat het de economie niet helpt, zegt Nuša Urban?i?, werkzaam bij Transport and Environment, een groene ngo die opdrachtgever was van het rapport.

Milieu-activisten zijn ook niet blij met de grote steun aan biobrandstoffen. Zij stellen dat er indirecte vervuiling ontstaat door de teelt van gewassen voor brandstof. “Sommige biobrandstoffen zijn nog grotere CO2-uitstoters zijn dan de fossiele brandstoffen die ze vervangen”, zei ook Connie Hedegaard, de Eurocommissaris voor Klimaat.

Lees verder op:

 

Volledige stadsdienst Leeuwarden op aardgas

Introtekst: 
Alle stadsbussen in Leeuwarden rijden vanaf vandaag op aardgas. De vloot bestaat uit 20 bussen. Hiermee willen provincie, Arriva en gemeente de uitstoot verminderen en het milieu minder belasten.
Hoofdtekst: 

Een van de aardgasbussen is vandaag gepresenteerd door gedeputeerde Johannes Kramer, directeur Arriva Anne Hettinga en verkeerswethouder Thea Koster.

Gedeputeerde Johannes Kramer: “Aardgas is de eerste stap. We willen op termijn overstappen op groen gas, zodat het Frysk Ferfier nog duurzamer wordt.”

Directeur Arriva, Anne Hettinga: “Met de ingebruikname van de op gas rijdende busvloot in Leeuwarden geven we een kwaliteitsimpuls aan het Frysk openbaar vervoer. Hiermee leveren we een bijdrage aan duurzaamheid in de provincie. Geluidsarm en CO²-uitstoot is zeker in de stad een geweldige stap voorwaarts.

Verkeerswethouder Thea Koster: “Groot voordeel van de aardgasbussen is dat de uitstoot vermindert, waardoor de leefbaarheid in de binnenstad, Prins Hendrikstraat en Wilhelminaplein wordt vergroot.”

Rijden op aardgas is schoner, stiller en voordeliger dan rijden op benzine of diesel. Het draagt bij aan een betere luchtkwaliteit en een beter klimaat. Het is de meest schone fossiele brandstof. Er rijden al meer aardgasbussen in Fryslân. Ameland heeft in 2010 vier aardgasbussen en een vulpunt gekregen. In Zuidoost-Fryslân rijdt Qbuzz met zeven aardgasbussen.

Technische aspecten

De bussen hebben hetzelfde uiterlijk als de andere bussen van Arriva. Ze zijn alleen wat hoger vanwege de brandstoftank op het dak. De actieradius van de bussen is ±400 km en de uitstoot is hetzelfde als die van een Euro 6 motor. Daarbij heeft de bus ook bijna geen roetuitstoot en is stiller dan een bus die op diesel rijdt. De aardgasbus heeft namelijk een ander verbrandingsproces dan een dieselbus. De motor maakt ook minder geluid, doordat de motor dwars achterin is geplaatst.

 

Eemsmond krijgt primeur CO2-bindende bestrating

Introtekst: 
De gemeente Eemsmond gaat als eerste in Nederland een nieuwe steensoort gebruiken; de zogeheten de Reflexstone met CO2-bindende werking.
Hoofdtekst: 

De stenen nemen de kooldioxide op en zetten het broeikasgas om in bicarbonaat. Eemsmond gaat de stenen gebruiken voor het aanleggen van de parkeerplaats op het Boukemapark. Bijkomend voordeel van de stenen is dat ze licht reflecteren zodat er een beter zicht ontstaat dan op een donker, zwart, asfalt wegdek. Een speciale steenslag zorgt er voor dat de reflectie ook bij nat weer optimaal is, daardoor is ook minder straatverlichting nodig.

Lees meer:

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst