| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Vernieuwde website Noorden Duurzaam

Introtekst: 
De website van Noorden Duurzaam wordt in de komende periode stapsgewijs vernieuwd. De grootste verandering is de introductie van de Tafelatlas, die in de stijl van metrokaarten zichtbaar maakt welke tafels er zijn in welke gebieden.
Hoofdtekst: 

De tafelatlas laat zien hoe het bestuur van een provincie of gemeente zou kunnen functioneren. In dat bestuur spelen politieke partijen een rol, maar ook allerlei andere maatschappelijke geledingen zoals beroepsgroepen en branches. Het belang van die andere geledingen neemt toe omdat ze belangrijk zijn voor de circulaire en sociale economie. De tafelatlas brengt ze daarom op gelijk niveau met politieke partijen, en trekt lijnen om de onderlinge samenwerking te bevorderen.

Ook veranderd is de homepage, die sterk vereenvoudigd is en nu oproepen bevat aan vier verschillende doelgroepen. Veel van de informatie die via het afrolmenu bovenaan te vinden was is verhuisd naar de onderkant van de pagina. De achterliggende pagina's daarvan worden nog opnieuw gemaakt.

Noorden Duurzaam werkt in het najaar van 2018 samen met het rijksprogramma DuurzaamDoor en met diverse initiatieven in het land die ook van de tafelatlas gebruik gaan maken. De atlas is daarom niet beperkt tot het Noorden maar bevat kaarten voor alle provincies en gemeenten, wijken en buurt van Nederland.

De vernieuwing geeft vast en zeker kinderziektes. Terugkoppelling is welkom via helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Noorden Duurzaam kan verder nog wel wat hulp gebruiken van webtechnici die vrijwilligerswerk voor duurzaamheid willen doen. Belangstelling? Mail ons via info@noordenduurzaam.nl.

 

Noorden Duurzaam gaat in de politiek

Introtekst: 
In de ALV van donderdag 27 april heeft de vereniging Noorden Duurzaam besloten om de ambitie op te schroeven. De nieuwe werkrichting maakt het gemakkelijker om tafels te beginnen en brengt het tafelnetwerk in beeld bij politiek en overheid. Het doel is meer maatschappijbrede transitieprojecten voor duurzaamheid.
Hoofdtekst: 

De belangrijkste wijziging is dat lidmaatschap van Noorden Duurzaam niet langer een voorwaarde is voor deelnemen aan een tafel. Ook komt de contributie voortaan direct binnen bij de tafels. Verder gaat de vereniging meer inzetten op het politieke belang van het tafelnetwerk als geheel. Tafels krijgen het hiermee gemakkelijker om leden te werven en projecten te starten.

Tafels bij Noorden Duurzaam zijn vertegenwoordigende netwerken van kennisgemeenschappen, van sectoren of branches en van ketens. Tafels kunnen door onderlinge samenwerking de duurzaamheidstransitie versnellen. Bestaande netwerken van dit profiel, zoals veel beroepsverenigingen en brancheorganisaties, kunnen vermeld worden en kunnen zich aansluiten. Nieuwe tafels kunnen op de website van de vereniging met allerlei apps hun eigen website samenstellen. Tafels doen drie dingen: ze inventarisren en agenderen kwesties, ze initiëren en steunen projecten, en ze meten en publiceren de cijfers daarbij.

De website wordt in de komende weken aangepast. De nieuwe hoofdingang wordt een kaart van Noord-Nederland die laat zien hoe de regio bestuurd wordt en hoe zowel politieke partijen als tafels daar input voor leveren. Het beeld is dat tafels en politieke partijen van gelijk belang zijn: politieke partijen werken samen aan rechtvaardigheid van economie en samenleving, tafels werken samen aan transitie van economie en samenleving. Een preview is hier te vinden.

Noorden Duurzaam is actief in de landelijke thematafel van regionale duurzaamheidsnetwerken. Het Noordelijke model van tafelnetwerken is daar een inspiratiebron voor de ontwikkeling van een nieuw gezamenlijk ICT-platform dat op termijn ook de website van Noorden Duurzaam kan vervangen.

Initiatiefnemers voor nieuwe tafels kunnen bij de vereniging terecht voor een intakegesprek en een workshop. Daarin wordt de werkwijze van tafels doorgenomen en een nieuwe tafel op het punt publicatie gebracht. In de komende periode komen er op deze wijze nieuwe tafels voor circulair ontwerpen, duurzame scholenbouw, duurzaam inkopen, online marketing, levensbeschouwing & duurzaamheid, en gasloos koken.

Noorden Duurzaam werd opgericht in 2013 als experiment met het toen nog prille concept van tafelnetwerken. Sindsdien is er veel geleerd, met vallen en opstaan. 2017 was een turbulent jaar: opheffing dreigde en nog steeds gaat het financieel niet voor de wind. De ALV besloot toch ruimte te maken voor vernieuwing en het bestuur kwam met een uitwerking. Met het fiat van de ALV kan nu een nieuwe fase starten.

 

Nieuwjaarsbericht Noorden Duurzaam

Introtekst: 
Beste leden en volgers, We hopen dat jullie fijne kerstdagen, een ontspannen vakantie en een gezellige jaarwisseling hebben gehad, en net als wij met frisse energie aan het nieuwe jaar beginnen. Alle goeds gewenst!
Hoofdtekst: 

2018 wordt opnieuw een jaar waarin duurzame ontwikkeling wereldwijd hoog op de agenda zal staan. Iedere organisatie en ieder huishouden krijgt ermee te maken en kan keuzes maken. Het ziet er naar uit dat de urgentie verder toeneemt en er zal meer en beter moeten worden samengewerkt om transities vorm en vaart te geven. Niet alleen op gebied van energie waar de ontwikkelingen nu snel gaan, maar ook voor grondstoffen, emissies, biodiversiteit, bodemkwaliteit, circulaire businessmodellen, sociale rechtvaardigheid, mobiliteit, sociale cohesie, democratie en bevolkingsomvang. Het hangt allemaal samen.

Deze behoefte aan integrale transitie is de bestaansreden van onze vereniging. We zitten nog altijd in een tijdperk van terugtredende en faciliterende overheden, en tegelijk veel initiatief van bedrijven en burgers. Dat is een mooi transitiemodel als de markt of de publieke opinie beweegt, zoals bij zonnepanelen, biologische voeding en elektrisch rijden. Maar werkt de onzichtbare hand niet mee, zoals bij BTW op kerosine, statiegeldsystemen en windenergie op land, dan is democratie ongeveer het enige alternatief. Want alleen met democratische steun kan de overheid de meest effectieve prikkels geven (via onder andere belasting en wetgeving) en ondertussen het speelveld vlak houden. Of zoals een ondernemer het eens zei in een ketentafel: “In mijn eentje begin ik er niet aan, maar we willen best gezamenlijk gedwongen worden.” Hier ligt een frontlinie. Dit deel van het transitielandschap zal belangrijker worden: vernieuwing van democratie voor versnelling van duurzame ontwikkeling. Als democratische vereniging kunnen we daar een laboratorium voor zijn.

De vereniging heeft een enerverend 2017 achter de rug, met financiële tekorten, twee bestuurswisselingen, en imagoschade. Ook 2018 zal spannend worden, en dat vergt dus uithoudingsvermogen. Maar we zijn een vereniging van mensen en organisaties die de grote vraagstukken willen aanpakken, en de bijbehorende risico’s durven nemen. Zolang we voor ogen houden dat we dit allemaal doen voor de wereld als geheel en voor de wereld na ons, en daarmee voor de waardigheid van onze generatie, vinden we mekaar.

De vereniging heeft weer richting en functioneert. Na de ALV zijn we als vernieuwd bestuur stevig aan de slag gegaan om een nieuwe basis te leggen en weer met iedereen in gesprek te kunnen gaan. We praten jullie als leden en volgers nu even bij met het onderstaande puntenlijstje. De leden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de volgende ALV waarin deze onderwerpen uitgebreider aan de orde komen. Met de tafelvoorzitters gaan we op korte termijn apart in gesprek.

Genoeg redenen voor nieuw contact hopen we, en voor nieuwe samenwerking voor een duurzame economie en samenleving.

Hartelijke groet,

Peter Bootsma en Niels Faber (bestuur Noorden Duurzaam)
Jan de Boer en Jack van der Palen (Raad van Toezicht)

(mail naar info@noordenduurzaam.nl voor de bijlage)

 

Nieuwe richting Noorden Duurzaam

Introtekst: 
In de ALV van 21 november 2017 heeft de vereniging Noorden Duurzaam een nieuwe richting gekozen en is het bestuur en de RvT vernieuwd. Het accent gaat verschuiven naar praktische dienstverlening voor de tafels en naar maatschappelijk profileren van tafelnetwerken.
Hoofdtekst: 

Sinds de bestuurswisseling van juli had de vereniging niet van zich laten horen. Achter de schermen was weliswaar veel gedaan om te onderzoeken hoe de innovatieve maar noodlijdende vereniging verder moest, maar zowel in het bestuur als in de RvT leidde dat niet tot eenduidigheid. De keuze werd uiteindelijk bij de ALV gelegd: opheffen (wegens geldgebrek, imagoprobleem en visieverschillen) of doorontwikkelen (als dienstencentrum voor tafels en als wegbereider voor de democratische functie van tafelnetwerken).

Na toelichting en discussie over financiën en keuzeopties sprak de ALV zich in grote meerderheid (89%) uit voor voortzetting van de vereniging. Het vertrekpunt hierbij is een uitgebreide conceptvisie. De hoofdlijn hiervan is dat de vereniging zich toelegt op de ondersteuning van tafels en aangesloten netwerken, met diensten die ook vanuit een vrijwilligersorganisatie geboden kunnen worden, zoals websitevermelding, contributieadministratie en penvoerderschap bij projecten. Het gaat om ontzorgen, onderling verbinden en makkelijk maken van krachtenbundeling van netwerken. Daarnaast gaat de vereniging zich, samen met andere regionale netwerken en het rijksprogramma DuurzaamDoor, zich sterk maken voor de maatschappelijke positie en democratische rol van tafelnetwerken in het algemeen. Hierbij worden ook de banden met de wetenschap en de politiek aangehaald.

Na de stemming vond een wisseling van de wacht plaats. Meindert Krijnsen, Michiel Verbeek en Marco Agema hebben hun functies neergelegd en werden door de ALV bedankt voor hun inzet voor de vereniging. Niels Faber werd benoemd als bestuurslid en Jack van der Palen als lid van de RvT. De RvT bestaat nu uit Jan de Boer, Henk Hadders en Jack van der Palen. Het bestuur wordt voorlopig gevormd door Peter Bootsma en Niels Faber. Er is een vacature voor een derde bestuurslid.

Het nieuwe bestuur gaat direct aan de slag om vóór 2018 de eerste veranderingen in het contributiemodel klaar te hebben. Die houden in dat de contributie voortaan hoofdzakelijk bij de tafels terecht komt, waardoor die slagvaardiger worden. Verder komt er een discussienota voor de leden waarin de hoofdlijnen van de conceptvisie praktisch worden, waarmee de aandacht weer gericht kan worden op duurzame ontwikkeling, en waarmee het gesprek over de vereniging weer in de breedte gevoerd kan worden.

Bestuur Noorden Duurzaam

 

Bestuurswisseling bij Noorden Duurzaam

Introtekst: 
De vereniging Noorden Duurzaam heeft een nieuw bestuur en een nieuwe Raad van Toezicht.
Hoofdtekst: 

In de Algemene Ledenvergadering van 19 juli 2017 hebben de bestuursleden, de leden van de Raad van Toezicht en de coördinator hun functies neergelegd, met inachtneming van de beschikbaarheid van nieuwe kandidaten. De ALV heeft deze kandidaten unaniem benoemd als nieuw bestuur en nieuwe RvT.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Meindert Krijnsen (voorzitter), Peter Bootsma (secretaris) en Michiel Verbeek (penningmeester). De nieuwe RvT bestaat uit Marco Agema, Jan de Boer en Henk Hadders. De vertrekkende bestuursleden zijn Elly Pastoor, Maud Diemer, Rianne Schuurman, Johan Bodde en Ko Henneman. De RvT bestond uit Diane Keizer-Mastenbroek, Jaap Bosma en Anne Jan Zwart. In de ALV is dank en waardering uitgesproken voor hun inzet in de eerste jaren van de vereniging.

Het bestuur gaat na de vakantieperiode aan de slag met een verkenning bij alle betrokkenen en belanghebbenden. Begin september volgt een uitgebreider bericht.

 

Koerswijziging Noorden Duurzaam

Introtekst: 
Vorige maand heeft de vereniging de ALV laten vervallen en verschoven naar november 2017.
Hoofdtekst: 

De reden van het uitstel was onvoldoende voortgang met de jaarstukken 2016, aanpassing contributiestelsel en communicatie. Er is in de afgelopen weken hard gewerkt aan deze en andere onderwerpen. Verder zit er een belangrijke koerswijziging in de pen waarover we de leden willen informeren en raadplegen. Daarom is besloten om de ALV alsnog voor de zomervakantie te laten plaatsvinden.

Dit zal georganiseerd worden op woensdag 19 juli van 17:00-18:00 uur. De locatie volgt nog, het wordt waarschijnlijk Groningen of omgeving.

Wie lid is van de vereniging, of werkzaam is bij een organisatie die lid is, is van harte welkom. Bent u geen lid maar wilt u wel meedenken over de toekomst van de vereniging dan kunt u zich tot en met maandag 17 juni aanmelden als lid én deze ALV bijwonen. Aanmelden kan via de link rechts bovenaan.

 

ANBI aanwijzing voor Noorden Duurzaam

Introtekst: 
De vereniging Noorden Duurzaam wordt door de Belastingdienst vanaf 1 januari 2017 aangemerkt als algemeen nut beogende Instelling (ANBI). Door deze aanwijzing krijgen alle leden van de vereniging belastingvoordelen.
Hoofdtekst: 

D?e ANBI-aanwijzing betekent belastingvoordelen voor leden, donateurs, sponsors en vrijwilligers. Wie contributie, een gift of een sponsorbijdrage betaalt aan Noorden Duurzaam kan deze aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Vrijwilligers die voor Noorden Duurzaam werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

?Een ANBI-aanwijzing wordt alleen gegeven wanneer een instelling zich minstens voor 90% inzet voor het algemeen nut. Wanneer de aanwijzing gegeven is, moet ?een ANBI op de website een aantal gegevens publiceren. Voor Noorden Duurzaam is een overzichtspagina gemaakt waar deze gegevens op te vinden zijn. Zie: https://www.noordenduurzaam.nl/anbi

 

Tafelnieuws: Beton, verf en asfalt

Introtekst: 
De Betontafel Drenthe is in gesprek met de verantwoordelijke wethouder in Emmen over een betonconvenant. ‘Wij willen graag dat Emmen dezelfde werkwijze als Twente gaat hanteren in haar opdrachtgeverschap van betontoepassingen’, zegt tafelbegeleider Dirkjan Bours.
Hoofdtekst: 

Wildlands en De Nieuwe Afsluitdijk
Mooie voorbeelden van hergebruik van beton, leveren bijvoorbeeld Wildlands Adventure Zoo en de gemeente Harlingen.Wildlife gaat bij de uitbreiding van het park beton uit het oude dierenpark hergebruiken. In Harlingen worden mogelijkheden bekeken tot hergebruik van een betonplaat die in het centrum van de stad ligt, voor een vismigratieproject, dat onderdeel is van project De Nieuwe Afsluitdijk. Zowel de gemeente als de provincie Fryslân zijn hierbij betrokken. Daarbij spelen ecologische vragen rond beton een rol: heeft beton effect op de reuk en smaak van de vissen? Dit wordt nader onderzocht.

Hergebruik latex
De Ketentafel Verf in Groningen richt zich ook op hergebruik. Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG) - een samenwerkingsverband van de gemeenten Bedum, Groningen, Grootegast, Haren, Leek, Marum, Ten Boer en Zuidhorn - bekijkt of ze hergebruik van latexverf kunnen stimuleren. Voor dit onderzoek maken ze gebruik van de community repaint methode (http://communityrepaint.nl/). De Ketentafel heeft onlangs drie nieuwe leden mogen verwelkomen: Olijslager BV, Suez en Procoatings.

Duurzaamheid in cijfers
Bij de Ketentafel Asfalt Noord Nederland hield Mantijn van Leeuwen van NIBE vorige week een presentatie over het gebruik van DuboCalc. De Ketentafel gaat het gebruik van DuboCalc promoten en zelf gebruiken als tool om de duurzaamheid van asfalt in cijfers (Milieu Kosten Indicator) uit te drukken. Met DuboCalc zijn alle milieueffecten van een materiaal gedurende de hele levenscyclus, vanaf de winning tot en met de sloop, en het energiegebruik van een Grond- Weg- en Waterbouwwerk te berekenen. Vervolgens rekent DuboCalc deze effecten – én de effecten van alle andere materialen die ook in dat GWW-werk toegepast worden – om via de zogenaamde ‘schaduwprijsmethode’ tot één getal; de Milieu Kosten Indicator-waarde.

Zie ook:

 

Workshop ‘Kwartiermaken’ leidt tot oprichting nieuwe tafels

Introtekst: 
Noorden Duurzaam gaf 1 juni aan vijf deelnemers de workshop ‘Kwartiermaken’. De volgende workshop met nog vier deelnemers volgt op korte termijn. Tijdens de workshop vertelden Peter Bootsma en Dirkjan Bours over de ideeën en werkwijze van de vereniging en over wat er allemaal komt kijken bij kwartiermaken. De deelnemers werden zo voorbereid op het oprichten van nieuwe tafels.
Hoofdtekst: 

Peter begon enthousiast met een kort ‘college’ over de visie van de vereniging. Waar maken we ons druk om? En wat is er nodig voor transitie? De vereniging verwacht met haar werkvorm van tafels een antwoord te bieden op de moeilijkheden waar we tegenaan lopen bij het realiseren van een daadwerkelijke omslag naar een duurzame wereld. Dirkjan lichtte toe wat voor soort tafels er zijn en hoe ze werken. Ook vertelde hij over het werken met projecten en wat de ervaringen hiermee binnen de vereniging zijn.

De dynamiek van een tafel
Daarna was het voor de deelnemers tijd om zelf aan de slag te gaan. Er werd een voorbeeldtafel gekozen en een kwestie om mee aan de slag te gaan: ‘Hoe maken we de kledingsector in de gemeente Groningen circulair?’. Iedere deelnemer vertegenwoordigde een onderdeel van de keten, zoals de consumenten, de kledingwinkels, de overheid en de recyclingbedrijven. Ze kregen ieder de gelegenheid om hun ideeën in te brengen en te vertellen wat zij kunnen bijdragen. Daar maakten ze gretig gebruik van en er ontstond een prettige dynamiek. De oefening maakte duidelijk hoe effectief een tafel kan werken. De verschillende ideeën werden aan elkaar gelinkt, waardoor inzichtelijk werd wie met wie aan de slag zou kunnen en wat de partijen voor elkaar konden betekenen.

Nieuwe initiatieven
Tot slot besteedden de begeleiders aandacht aan hoe het kwartier maken in z’n werk gaat en welke stappen er gezet moeten worden om tot een tafel te komen. Peter en Dirkjan geven hiervoor nog een verdiepende workshop en werken met de deelnemers aan een goede voorbereiding voor de opzet van een tafel. Een persoonlijk gesprek met elke deelnemer maakt onderdeel uit van deze voorbereiding. We zullen dus weer mooie nieuwe initiatieven gaan zien in de komende periode. Zo maken we stapje voor stapje het Noorden duurzamer.

Aan de slag
Eén van de deelnemers, Eva Hamming, geeft haar reactie op de workshop: “Heel leerzaam, ik heb zin om aan de slag te gaan. We kregen best veel informatie, maar het is goed om te zien dat de vereniging een stevige theoretische basis heeft. Door de workshop borrelt er van alles. Binnenkort heb ik een afspraak met Dirkjan om me verder voor te bereiden op de gesprekken die ik te voeren heb.”

Geïnteresseerd
Ben je ook geïnteresseerd in kwartiermaken voor Noorden Duurzaam? Of wil je een tafel begeleiden? Kwartiermaken begint met verwerven van een opdracht, bijvoorbeeld bij een overheid. Vervolgens ga je op zoek naar duurzame opinieleiders. Met hen werk je toe naar een tafel, met budget voor projecten. Als de tafel een feit is, wordt de begeleiding van de tafel overgenomen door een tafelbegeleider. Belangstellenden voor kwartiermaken kunnen contact opnemen met Peter Bootsma, peter.bootsma@noordenduurzaam.nl . Wie aan de slag wil als tafelbegeleider kan contact opnemen met Dirkjan Bours, dirkjan.bours@noordenduurzaam.nl .

 

Meten is weten: als je iets niet kunt meten, kun je het ook niet verbeteren

Introtekst: 
Kun je duurzaamheid eigenlijk wel meten? Zo ja, welke criteria gebruik je dan om de voortgang in duurzaamheid binnen de verschillende sectoren in de maatschappij te meten? En wat kun je dan met de resultaten van dit onderzoek? Deze en andere vragen stellen we aan Niels Faber, Researcher Social Sustainability aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Hoofdtekst: 

‘Meetbaarheid is afhankelijk van het voorwerp dat je meet’, zegt Niels. ‘Bij stoffelijke zaken, zoals gassen, vispopulaties en dergelijke kan dit relatief makkelijk. Bijvoorbeeld als het gaat om uitstoot van koolstofmonoxide, of methaan. Je vergelijkt de situatie op een bepaald startpunt, de nulmeting, met een later meetmoment. De overeenkomsten en verschillen breng je dan in kaart. Bij biodiversiteit is het ook relatief goed mogelijk. De omvang van de vispopulatie kun je volgen. Belangrijk hierbij is om te kijken of de bestaande populatie qua omvang zichzelf in stand houdt. Zo niet, dan is de kans groot dat een dergelijke teruggang een externe oorzaak heeft, bijvoorbeeld giftige stoffen in de oceaan of overbevissing.’

Hoe werkt dat bij sociale kwesties?
Bij sociale kwesties is dat lastiger”, stelt hij. ’Zoals Leefbaarheid in steden, dorpen en op het platteland. Je wilt dan bijvoorbeeld meten of burgers hun woonomgeving leefbaarder vinden dan pakweg een jaar of vijf geleden Dat is een lastig vraagstuk. Je meet dan meningen of gedrag. Dit doe je bijvoorbeeld met enquêtes of observaties. Daarmee meet je de impact van de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen op het welzijn van mensen. Denk bijvoorbeeld aan de bakker, kapper en huisarts. Het aantal winkels in een winkelstraat kan ook een indicatie zijn van de leefbaarheid in een dorp of stad. Als er in een paar jaar tijd veel winkels verdwijnen krijg je wel degelijk een beeld van de ontwikkeling van de leefbaarheid. ’. Dit soort metingen onder de bevolking geven een vrij goed beeld van hun gevoel over deze kwestie ‘.

Meten is weten, luidt het gezegde. Gegevens over de ontwikkelingen binnen dorpen, steden en provincies bieden nuttige informatie over de vraag welke ontwikkelingen hier dominerend - zullen - zijn.

Ook bij het vraagstuk van de duurzaamheid?
'Juist bij het vraagstuk van de duurzaamheid. De economie moet verduurzamen, moet circulair worden, zo luidt het credo. Bij een circulaire economie hebben we het over een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dit staat haaks op ons huidige lineaire systeem, waarin we grondstoffen omzetten in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.'

Het nieuw te vormen kabinet wordt door een groep prominente bedrijven en instellingen opgeroepen zich actief op te stellen als het om de oplossing van vragen over duurzaamheid gaat. Ze willen dat het nieuwe kabinet het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's) centraal stelt in het nieuwe regeerakkoord. Hoe meten ze of ze die gehaald hebben? En hoe draagt Noorden Duurzaam hieraan bij?

'Bij Noorden Duurzaam houdt de Thematafel Duurzaamheidsindicatoren Noord-Nederland
zich hiermee bezig. Het doel van deze tafel is bevorderen dat alle tafels en duurzaamheidsnetwerken in de regio duurzaamheidsindicatoren ontwikkelen en documenteren. Zo ontstaat er een gezamenlijke catalogus die de overgang van de lineaire naar de circulaire economie in kaart brengt. Tafels kunnen hiervan verslag doen naar andere tafels, naar de samenleving en naar de lokale of provinciale politiek. We zijn hier vorig jaar september mee gestart. Noorden Duurzaam kreeg hiervoor steun van het rijksoverheidsprogramma Duurzaam Door.'

Hoe zag die start eruit?
'Ons eerste project betrof tafelindicatoren. Dit project loopt nog en onderzoekt hoe tafels en netwerken zelf duurzaamheidsindicatoren kunnen ontwikkelen voor zowel fysieke en economische zaken als voor sociale onderwerpen. Professionalisering hierin is belangrijk, want daarmee vergroten tafels hun invloed op het verduurzamen van de economie en samenleving. Onze tafel ontwikkelt in dit project bijvoorbeeld checklijsten en werkwijzen voor de implementatie ervan.' Het is een open project. Iedereen met verstand van indicatoren die vakinhoudelijke bijdragen wil leveren kan lid worden van de thematafel.'

Welke problemen kom je tegen in het traject van ontwikkeling van checklisten?
'Over het type indicator dat wij willen ontwikkelen is nog weinig bekend. We bevinden ons op onontgonnen terrein. We gaan experimenterend te werk, improvisatie is het sleutelbegrip. Werken met indicatoren is complex, je hebt niet 1-2-3 oplossingen voor de vraagstukken die er zijn. Dat daagt me intellectueel enorm uit. Je moet in feite zelf aan de hand van bestaande, soms wetenschappelijke, informatie criteria ontwikkelen. Daarnaast hebben we meer vertegenwoordigers van ander tafels nodig. Hoe meer mensen vragen stellen of input geven vanuit hun eigen deskundigheid, des te beter zijn we in staat om hen te helpen zelf passende indicatoren te ontwikkelen. Onze projectgroep streeft ernaar voor 2018 de eerste versie van de indicatorencatalogus online te hebben.'

En wat is de status op dit moment?
'Er is een prototype van een indicatorenchecklist gemaakt voor alle tafels, die zij kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van indicatoren. Je hebt eenvoudige indicatoren voor intern gebruik bij de tafels en indicatoren die geschikt zijn voor publicatie en wetenschappelijk gezien op orde zijn. Ik nodig mijn collega's van andere tafels en duurzaamheidsnetwerken van harte uit met de checklist aan de slag te gaan en zo mee te bouwen aan de indicatorencatalogus.'

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Niels Faber: n.r.faber@gmail.com

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst