| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

Het nieuws uit de vereniging staat dit keer in het teken van de Algemene Ledenvergadering, die 26 januari jl. plaatsvond.

body

Bestuurswisseling
Secretaris Jannes Schoemaker heeft aangegeven dat hij wil aftreden als er een opvolger is gevonden. Het bestuur heeft die opvolger gevonden in de persoon van Maud Diemer. Het bestuur ziet in Maud een waardevolle kandidaat, gezien haar uitgebreide ervaring en haar grote netwerk in het sociaal-maatschappelijke deel van het werkveld van Noorden Duurzaam. De Raad van Toezicht ondersteunt die opvatting en heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur om Maud Diemer aan de ALV voor te dragen als bestuurslid. Tijdens de ALV is deze voordracht goedgekeurd.

Jaarverslag 2016
Het jaarverslag van 2016 is besproken en goedgekeurd.
Belangrijke pluspunten in de resultaten van 2016 zijn de verbetering van de financiële positie van de vereniging en de verdere groei van het aantal leden. Verder namen de tafelactiviteiten toe en is de financiële administratie nieuw opgezet en van ICT-ondersteuning voorzien.
In vergelijking met de voornemens in het Jaarplan 2016 is er onvoldoende aandacht besteed aan communicatie, zowel in- als extern, en te weinig stappen gezet in het versterken van de uitvoeringsorganisatie.
Als de vereniging de balans opmaakt over 2016 moet de conclusie zijn dat Noorden Duurzaam haar waarde en potentie heeft bewezen, maar dat de continuïteit nog niet is gewaarborgd.

Contributiestelsel
De contributieverhoging van 2% wordt met algemene stemmen vastgesteld.
Er zal onderzocht worden of het stelsel aangepast kan worden. De vereniging heeft nu een opslagstelsel: je betaalt contributie voor Noorden Duurzaam en een opslag voor je tafel. Veel leden hebben echter meer binding met hun tafel dan met de vereniging en vinden dit niet logisch. Het alternatief is een afdrachtstelsel: je betaalt contributie voor je tafel en de tafel draagt een percentage af aan de vereniging. Het bestuur gaat dit onderzoeken en komt in de volgende ALV met een concreet voorstel.

ANBI
De vereniging wil de ANBI-status aanvragen. Hier zijn nog enkele aanpassingen voor nodig. Een wijziging in het huishoudelijk reglement voorzier hierin. Het voorstel tot wijziging werd met algemene stemmen aangenomen, waardoor de ANBI-aanvraag op de bus kan. Als de aanvraag is toegewezen kunnen leden hun contributie en eventuele giften aan de vereniging (onder voorwaarden) aftrekken voor belasting.

Jaarplan 2017
Het jaarplan van 2017 is in de ALV besproken en goedgekeurd. Enkele onderdelen hiervan lichten we hieronder nader toe.

Missie
De vereniging wil zich meer concentreren op de ondersteuning van tafels en projecten, in een rol als gezamenlijk dienstencentrum en als pleitbezorger voor nieuwe infrastructuur. “De missie van de vereniging Noorden Duurzaam is om in de noordelijke regio een gedeelde faciliteit te zijn van transitietafels en hun leden, die hen in staat stelt duurzame ontwikkeling te versnellen door gezamenlijke, samenlevingsbrede projecten.” De aanwezige leden zien de missie graag makkelijker en korter verwoord, hier gaat de vereniging nog mee aan de slag.

Leden
Noorden Duurzaam wil een grote vereniging worden en daarbij is zowel ledenwerving als ledenbinding van belang. Er komt dit jaar een nieuwe folder en de website wordt wervender en krijgt een verbijzondering naar doelgroepen. De optie van aspirant-lidmaatschap krijgt meer aandacht en we onderzocht wordt hoe het verenigingslidmaatschap en het tafellidmaatschap eenvoudiger gecombineerd kunnen worden. In de contacten met bedrijven wordt actiever gezocht naar mogelijke transitieprojecten en verbindingen met tafels.

Tafels
De vereniging telt inmiddels ruim 25 actieve tafels. Deze tafels dragen bij aan veel nieuwe contacten en initiatieven en projecten. Ook marktbrede projecten in samenwerking tussen tafels zijn in opkomst. Juist deze categorie van grotere samenwerkingsprojecten is van groot belang omdat ze transitie (verder) versnellen, en bovendien de groei van de vereniging bevorderen. Om meer en grotere samenwerkingsprojecten mogelijk te maken wordt ingezet op projectverwerving, doorontwikkeling van tafelfaciliteiten, versterken van tafelbegeleiding, uitbreiding van tafels en deelnemers en samenwerking tussen tafels.

Samenwerkingsverbanden
In 2016 zijn onder andere de Friese Milieufederatie en de Groninger Energiekoepel als tafel lid geworden van Noorden Duurzaam en de wens is om met meer netwerken een dergelijke verbinding aan te gaan. In 2017 worden daarom contacten gelegd met ondernemersnetwerken, netwerken van professionals, themanetwerken en gebiedsorganisaties om de mogelijkheden van samenwerking te verkennen en waar zinvol om te zetten in lidmaatschap als tafel.

Communicatie
Gedurende 2016 is op basis van het vorige jaarplan en een grondige verkenning door de werkgroep Communicatie een nieuw samenvattend communicatieplan tot stand gekomen. Dit plan signaleert dat er een verschil bestaat tussen de identiteit van de vereniging en het imago. Een verandering hierin begint intern. Extern wil Noorden Duurzaam meer zichtbaar zijn. In 2017 wordt de voorkant van de website vernieuwd en wordt de nieuwsbrief doorontwikkeld. Ook wordt de powerpoint voor introductie van de vereniging geschikt gemaakt voor breder gebruik door de actieve kern.

ICT
ICT is een onmisbare ondersteunende functie van de vereniging. Het streven is om, zodra dat kan, de volledige ICT en het beheer daarvan te upgraden. In 2017 onderzoeken we met specialisten uit Noordelijke kennisinstellingen en ICT-bedrijven de architectuuropties voor de ICT van de vereniging. In het verlengde daarvan kijken
we naar mogelijkheden om stapsgewijs deelfuncties te vervangen.

Volgende ALV
De volgende ALV zal zijn op dinsdag 13 juni 2017 om 17:00 op een nog te bepalen locatie in Friesland.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst