| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Platform voor materialenpaspoorten van start.

Introtekst: 
Afgelopen week lanceerde de Madaster Foundation het gelijknamige platform voor materialenpaspoorten voor de hele vastgoedsector. Woordvoerder Thomas Rau (links op de foto naast Pablo van den Bosch) maakt duidelijk hoe belangrijk het is informatie samen te brengen over de materialen in de gebouwde omgeving met het oog op de noodzakelijke circulariteit. Na de zomer moet een publieksversie beschikbaar komen.
Hoofdtekst: 

“Madaster wordt de nieuwe standaard”, liet architect Rau weten. “Was 3 jaar geleden een materialenpaspoort nog niet in beeld bij banken, nu is het superhot. Het platform richt zich op de hele vastgoedsector, omdat we alle perspectieven faciliteren.” Hij vergeleek het momentum met de aankondiging van voormalige Amerikaans president John Kennedy in 1962 dat Amerikanen op de maan gaan landen. “Hij wist niet hoe, hij wist niet wanneer of wat het zou kosten. Maar hij wist: ‘We gaan het doen’.” Later die ochtend bleek dat Rau op zoek is naar 33 ‘Kennedy’s’ die ieder € 25.000 inleggen om de kern van het platform te realiseren.

Data geeft identiteit aan materialen

Rau: “Wat is afval? Dat is materiaal dat in de anonimiteit terecht is gekomen. Veel ‘afval’ wordt verbrand, maar dat is eigenlijk een ‘crematorium voor grondstoffen’. Hoe kunnen we dat voorkomen? Door alles een identiteit te geven en dus te documenteren, een paspoort te geven. Vandaar het materialenpaspoort: een idee dat we al 7 jaar geleden introduceerden. Vervolgens bestaat de gedachte dat we de toegang tot de materiaalpaspoorten moeten faciliteren, alsof het een bibliotheek is. Zo zijn we op een kadaster van materialen in vastgoed gekomen: Madaster. Dit wordt een publiek platform voor de hele vastgoedwereld, noem het de Burgerlijke Stand voor materialen.”

Koplopers steunen Madaster

Hij introduceerde 3 mensen die vanuit hun organisaties de hoge ambities van dit platform ondersteunen. Clemens Brenninkmeijer (REDEVCO): “Als belegger in vastgoed baseren we de cultuur in ons bedrijf op Planet, Profit en People. Daar voegen we altijd de vierde P aan toe en dat is Passie. Thomas Rau’s passie raakt ons en daarom besloten wij iets ermee te doen. Onze intentie is om bij de gebouwen die we beheren en (her)ontwikkelen materialenpaspoorten te laten opmaken en te kijken hoe circulariteit van materialen mogelijk is.” Heleen van der Vloed (Triocare i.o. voorheen manager MVO sector Zorg): “Er is een enorme hoeveelheid vastgoed in de zorgsector, care en cure. Als de waarde van al dat vastgoed in materialenpaspoort wordt opgenomen, geeft dat een kanteling in de zorgsector. Je hoeft immers niet meer af te schrijven naar 0.” Namens VolkerWessels nam Lars van der Meulen het woord: “Ik ben trots op mijn bedrijf, omdat ik geloof dat de bouwsector een bijdrage kan leveren aan fysieke alsook mentale gezondheid. Daarom dragen wij als VolkerWessels zowel met kennis als financieel graag bij aan dit initiatief van Thomas Rau en Pablo van den Bosch.”

Hoe werkt Madaster?

Pablo van den Bosch gaf een praktische toelichting op de werking van Madaster. Een servicebedrijf levert straks de diensten. “Het platform is ontwikkeld op basis van Microsoft-technologie, vanwege de onbeperkte schaalbaarheid. Het is naast intelligent ook logisch en praktisch. Iedereen op de wereld kan ermee werken zonder studieboeken te raadplegen.” Vervolgens toonde hij in een demo de toepassingen. Daarvoor koos hij onder meer het door Rau ontworpen nieuwe kantoor van Shimano Holding Europe. “Voor het uploaden van gebouwgegevens gaan we uit van de IFC-standaard voor BIM-data. Is de informatie geüpload, dan kunnen we die nader analyseren en zien hoeveel glas, beton, staal en hout in een gebouw worden toegepast. Op materiaalniveau zijn dan de kosten en de waarde van materialen te herleiden. Hergebruik van materialen kan eveneens worden herleid en wordt in percentages gepresenteerd. Een oud gebouw dat gerenoveerd wordt, krijgt zo ‘een nieuw paspoort’ in de Madaster-bibliotheek.” Gaat Madaster ook internationaal? “Er zijn gesprekken met enkele partijen die wereldwijd actief zijn met vastgoed. Dankzij onze keuze voor een foundation-structuur is het internationaal uit te rollen. Maar eerst moeten we ervaring opdoen en pilots draaien waaruit materialenpaspoorten tevoorschijn komen. Zo leren we al doende.”
Publieksversie voorzien voor september

Daarna richtte Rau zich opnieuw tot de aanwezigen: “We komen vandaag bij elkaar om 33 ‘Kennedy’s’ uit te nodigen. 3 hebben we aan u voorgesteld, nog 30 te gaan. Dat ze er komen, daarvan ben ik overtuigd. Dan gaan we de volgende stap doen: Madaster lanceren voor het grote publiek. Dat doen we in september dit jaar.” Het vragenmoment leverde onder mee de vraag op waarom Google Maps geen deel uitmaakt van Madaster. Van den Bosch: “Google Maps kan heel eenvoudig toegevoegd worden, maar het kijkt vanuit de ruimte en ziet niet van welke materialen objecten zijn gemaakt en hoeveel houten deuren een pand bevat. De kadastrale gegevens zijn wel degelijk opgenomen. Het Microsoft-platform is juist sterk in het maken van een koppeling met bestaande systemen, zoals Autodesk, Solibri en Archicad).” Op de vraag of er al een ‘overheid-Kennedy’ in beeld is, reageerde Rau: “Wij geloven in een veel sterkere overheid. Ze moet het raamwerk faciliteren om de levensvatbaarheid van samenleving in Nederland te borgen.” De visie achter Madaster staat in het boek Material Matters, dat Thomas Rau en Sabine Oberhuber hebben geschreven .

Kijk voor meer informatie op: Madaster.com.

Foto bovenaan: (c) Mirjam Verschoor.

 

Verenigingsnieuws: Dit doen de Ketentafels Beton.

Introtekst: 
De Ketentafel Beton Drenthe en de Ketentafel Beton Fryslân hebben als doel het verduurzamen van de betonketen. Ze willen de CO2-uitstoot van de betonketen verlagen en de keten zoveel mogelijk circulair maken. De leden van de tafels werpen zich op als ambassadeurs voor het hergebruik van beton.
Hoofdtekst: 

Hergebruik
Van beton dat vrijkomt bij sloop kan betongranulaat worden gemaakt. Dit wordt gebruikt in nieuw beton, in plaats van zand en grind. Het gebruik van betongranulaat is eenvoudig toe te passen en het is niet duurder dan het gebruik van zand en grind. Dit laatste is nog niet bij iedereen bekend. Voorheen was dit dan ook anders, er was een groot overschot aan zand en grind wat de kosten ervan laag maakte. Dit is tegenwoordig niet meer het geval. Daarnaast komt er steeds meer beton vrij uit sloop, wat een hoop betonpuin oplevert waar iets mee moet gebeuren. Het hergebruiken van dit betonpuin wordt daardoor steeds aantrekkelijker. Om de CO2-uitstoot van het vervoer te beperken is het verder van belang om het hergebruik zo dicht mogelijk in de buurt te laten plaats vinden van waar je het oude beton breekt.

Hoogwaardige toepassing
De betontafel zet zich er dus voor in dat zoveel mogelijk van het beton dat vrijkomt bij sloop wordt hergebruikt. Daarnaast willen ze zoveel mogelijk van dit beton hoogwaardig hergebruiken. Betongranulaat kan gebruikt worden als fundatiemateriaal onder wegen, maar dit is een laagwaardige toepassing. Er is hier dan sprake van downcycling in plaats van recycling. Er zijn hoogwaardiger toepassingen mogelijk in beton en betonwaren.

Oprichting
Dat er zoveel betongranulaat onder de Groningse wegen verdween was aanleiding voor de oprichting van de Ketentafel Beton Groningen. De tafel heeft hier verandering in willen brengen door middel van het realiseren van een convenant, tussen de provincie, enkele gemeenten en partijen uit de betonketen.

Friesland
In Friesland werd later dit voorbeeld gevolgd, op initiatief van de provincie. De Ketentafel Beton Fryslân heeft zich ingezet voor een convenant en is ook daarna niet stil blijven zitten. Zo is er ook onderzoek gedaan naar de geschiktheid voor hergebruik van een grote plaat beton bij Harlingen.

Drenthe
Ook in Drenthe is, naar het Groningse voorbeeld, een Ketentafel Beton opgericht. De gemeente Emmen heeft hiertoe het initiatief genomen, door Noorden Duurzaam te vragen te onderzoeken of er interesse was in een samenwerkingsverband voor het verduurzamen van de betonketen. Dit om de duurzaamheidsambities van de gemeente beter te kunnen realiseren.

In Drenthe is er nog geen sprake van een convenant, wel is er een interessant voorbeeldproject geweest. De bouwers van de nieuwe dierentuin hadden van de opdrachtgever duurzaamheidseisen meegekregen waaraan moest worden voldaan en waren dus geïnteresseerd in het hergebruik van beton. Voor onderzoek hiernaar is de Ketentafel Beton Drenthe ingeschakeld.

Convenant
Bij de convenanten in Friesland en Groningen waren de provincie, enkele gemeenten en partijen uit de betonketen betrokken. Om een convenant veel impact te laten hebben is het belangrijk dat ook de opdrachtgevers zich zoveel mogelijk hierbij aansluiten. Degene die de opdracht geeft tot bouw en sloop beslist tenslotte dat en in welke mate er beton hergebruikt wordt. Deze opdrachtgevers zijn vaak gemeenten. Daarnaast zijn het ook deze gemeenten die vervolgens het daadwerkelijke hergebruik controleren. Een convenant dat ook wordt ondertekend door de betrokken gemeenten, heeft dus veel meer effect. Het convenant dat onlangs in Twente werd afgesloten is hier een mooi voorbeeld van.

Ketentafels
De Ketentafels Beton Fryslân en Drenthe zijn actieve tafels met lopende projecten. We houden jullie in de toekomst dan ook graag op de hoogte van hun activiteiten. Wil je nu al meer weten over of je aansluiten bij een Ketentafel Beton? Neem dan contact op met Dirkjan Bours: dirkjan.bours@noordenduurzaam.nl.

Dit artikel is geschreven door Eva Hamming, van Maak het mooier - www.maakhetmooier.nl

 

Verenigingsnieuws: Duurzaam beton, een goed voorbeeld uit Twente

Introtekst: 
Onlangs is in Twente het ‘Convenant Duurzaam Beton’ ondertekend. Het Netwerk Betonketen en de 14 Twentse gemeenten zetten hun handtekening. Hiermee hebben ze afgesproken voor duurzaam beton te gaan. Een belangrijke stap voorwaarts.
Hoofdtekst: 

Verduurzamen Betonketen
De productie van beton heeft een behoorlijke impact op het milieu. De Ketentafel Beton Drenthe van Noorden Duurzaam zet zich daarom in voor het verduurzamen van deze keten, waardoor de CO2-uitstoot van de betonketen vermindert en zoveel mogelijk beton dat vrijkomt bij sloop wordt hergebruikt.

Opdrachtgevers
Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat alle spelers in een keten hieraan bijdragen. De opdrachtgevers, hoofdzakelijk gemeenten en provincies, spelen hierin een cruciale rol. De industrie is bekend met hergebruikt beton en kan dit prima toepassen, maar zal dit pas doen als de opdrachtgevers hierom vragen.

Twents Convenant
Twente laat een goed voorbeeld zien van samenwerking tussen de opdrachtgevers en de partijen uit de betonketen. Met het convenant dat daar werd ondertekend zal steeds meer beton dat vrijkomt bij sloop worden hergebruikt en zal de CO2-uitstoot dalen. Het doel is 100% hergebruik en een verlaging van de CO2-uitstoot van beton met 20% voor 2020.

Ook in Drenthe
Jan Schuttenbeld, directeur van Twee “R” Recyclinggroep, is betrokken geweest bij het realiseren van het convenant. Jan is ook lid van de Ketentafel Beton Drenthe en van Noorden Duurzaam. Hij ziet een convenant zoals dat uit Twente ook graag ondertekend worden in Drenthe. De eenduidigheid bij Twentse overheden in hun vraag naar duurzaam beton kan een mooie inspiratie zijn voor Drentse overheden. Tot nu toe is alleen de gemeente Emmen aangesloten. De Ketentafel Beton roept andere Drentse overheden dan ook op om deze grote kans op vermindering van CO2-uitstoot en het bevorderen van circulair bouwen te grijpen.

Dit artikel is geschreven door Eva Hamming, van Maak het mooier - www.maakhetmooier.nl

 

'Je koopt geen pot verf, maar een pot principes’

Introtekst: 
Nut en noodzaak van het gebruik van gerecyclede verf.
Hoofdtekst: 

Schilderwerken De Boer Obdam uit Obdam hadden de landelijke primeur: als eerste schilders- bedrijf gebruikten ze in Nederland EVA- verf bij een grote renovatieklus, het schilderen van het interieur van het hoofdgebouw van woonstichting Woonwaard in Alkmaar. De eigenaar van Woonwaard vond dat het interieur wel een nieuwe look and feel kon gebruiken. Tijd voor het gebruik van EVA, de eerste gerecyclede ( muur ) verf van Nederlandse verfrestanten. Het idee paste prima in de innoverende stijl van de woningbouwvereniging , zo Juan Sardina van De Boer. Zo gezegd, zo gedaan.

Deze ( r ) evolutie startte nadat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu eind 2013 de productstatus aan RePaint had toegekend. Hierdoor kon Ursa Paint ( thans: RIGO Verffabriek ) uit Ijmuiden, deze gerecyclede verfgrondstof gaan gebruiken voor de productie van nieuwe
( muur ) verf. Het bedrijf presenteerde in de kerst van 2013 de eerste pot gerecyclede verf, genaamd EVA. De verf is bijna volledig gebaseerd op grondstoffen die worden teruggewonnen uit verfrestanten. De broers Van Westerhoven, Machiel en Toon, eigenaars van het bedrijf, deden mee aan het VVVF- project om verfrestanten in te zamelen en te hergebruiken als muurverf. Niet eens direct om eraan te verdienen, maar vooral om te kijken of het überhaupt mogelijk was.‘ Hun credo luidt: ‘Je koopt geen pot verf, maar een pot principes” (1).

Machiel van Westerhoven, technisch directeur van Urs Paint zegt: ’’ In feite is het heel simpel. Wat zou er beter zijn: nieuwe verf maken van nieuwe grondstoffen en de restanten in een verbrandingsoven gooien of de restanten verzamelen, opwaarderen en hergebruiken als grondstof ? Het antwoord lijkt me niet moeilijk te geven, ook zonder dat je het voordeel berekent tot cijfers achter de komma. (2) ”

Janette de Lange, Marketingmanager SUEZ Recycling and Recovery Netherlands, is het met deze stelling niet eens. Volgens haar zijn de milieu bevorderende effecten wel degelijk relevant. Uit een door IVAM en Partners for Innovation uitgewerkte LCA ( levenscyclusanalyse ) blijkt volgens haar dat recycling van verf een milieuwinst van 72% oplevert. Dit betekent 72% minder milieuschade dan bij verbranding en het maken van volledig nieuwe verf. Er zijn immers minder grondstoffen nodig, er hoeft minder energie te worden gebruikt. Zodoende wordt er minder CO2 uitgestoten. Bovendien: verfrestanten die niet hergebruikt worden, zorgen voor een extra CO2-uitstoot in Nederland van ruim 11.000 ton. Om deze uitstoot te compenseren, zou een bos van een half miljoen bomen geplant moeten worden ! Tel uit je winst.

Alles goed en wel, maar wordt deze nieuwe verf al op grote schaal door de consument gebruikt en de verfproducent geproduceerd ? De Ketentafel Verf Groningen van Noorden Duurzaam houdt zich bezig met de verduurzaming van de verfketen in de gemeente Groningen e.o. Deze ketentafel kent vertegenwoordigers vanuit overheid, bedrijfsleven (o.a. schilders branche ) en andere partijen uit de verfketen die door het organiseren van allerlei projecten dit doel hoopt bereiken. De leden van deze tafel constateren dat er nog niet op grote schaal duurzame verf wordt gebruikt. Waaraan ligt dit volgens hen ? Er zijn een aantal problemen die overwonnen moeten worden wil het gebruik van gerecyclede verf gemeengoed worden onder de verfproducent en verfconsument. Kort samengevat zijn dit (3):

1)- Bedrijven hanteren vaak een verkeerde bedrijfsstrategie. Ze zijn op de korte termijn gericht, in plaats van op de lange termijn. Ze zijn gericht op operational excellence, en op de lange termijn ligt de focus op continuïteit . Duurzaam innoveren vereist echter bedrijfseconomisch een lange adem, m.a.w. langetermijnplanning.
2)- Er is onduidelijk welk businessmodel er wordt gebruikt .Veel modellen houden er onvoldoende rekening mee dat de productie van nieuwe, duurzame producten aanvankelijk hogere productiekosten met zich meebrengen, vanwege de langere terugverdientijd. Daarom moet ook de klant rekening houden en bereid zijn om een tijd lang een hogere prijs te betalen voor dit product.
3)- Ook zit hergebruik nog onvoldoende tussen de oren van de R&D - afdeling van bedrijven. Nog steeds zijn er teveel producten die niet worden ontworpen om te worden hergebruikt. Opmerkelijk, want de zogenaamde restwaarde van de gebruikte producten en materialen is vaak laag.
4)- Het begrip duurzaamheid is vaak onvoldoende eenduidig. Opdrachtgevers willen duurzame verf, zonder aan te geven wat ze daaronder verstaan. Gevolg hiervan is dat er verschillende duurzame verfproducten worden gebruikt, zonder dat er duidelijkheid is over de vraag of er ook daadwerkelijk duurzame verf wordt gebruikt. Om meer duidelijkheid te krijgen dienen grote gebruikers gezamenlijk duidelijk aan te geven welk duurzame verfproduct ze willen gebruiken.
5)- Teveel aanbod van ‘ duurzame ’ verf, gebrekkige vraag aan de kant van de verfconsument. De grote verfproducenten doen nog onvoldoende mee aan de productie van duurzame verf. Om deze benadering te veranderen dienen volgens de Tafel goede ervaringen voldoende onder hun aandacht te brengen.

Interessant hierbij is ook welke rol podia als Noorden Duurzaam hierbij kunnen spelen. De Tafel wil dit aspect nadrukkelijk onderzoeken.

Er zijn inmiddels in Nederland schilders die zuiver op basis van duurzame verfproducten werken. Een aantal van hen heeft zich verenigd in de Verenging Schildersvannu. Ze streven naar het verduurzamen van de schildersbranche, door middel van samenwerking en kennisuitwisseling. Richard Hoogstraten van schildersbedrijf BlauwVlas uit Havelte is een van hen. Hij is ook lid van de Ketentafel Verf Groningen. ‘ Duurzaamheid staat in feite voor het maken van een keuze. Voor elk product bestaat langzamerhand een duurzame variant, stelt hij. Je hebt bijvoorbeeld duurzame kleding, duurzaam bankieren en duurzaam geproduceerd voedsel’(4) .

Waarom zijn er dan nog relatief weinig duurzame schilders ? Enkele verfproducenten zetten langzamerhand meer in op het produceren van bio- based verf, dat is een goede trend, maar het mag van de Tafel nog wel wat steviger. Is het koudwatervrees aan de kant van de schilders ? Er wordt nog te weinig gezamenlijk opgetrokken. Hoe groter het aantal schilders dat gezamenlijk voor duurzame verf kiest, hoe groter de kans dat de verfproducenten ook ‘ omgaan’ .

De Tafelleden zien het dan ook als hun taak om via fora als die van de Ketentafel Verf Groningen een bijdrage te leveren aan dit proces van omgaan naar duurzame verfproducten. Hoogstraten merkt in zijn bedrijf wel dat de consument er steeds meer rijp voor is. ‘ Mijn credo luidt :’ kwaliteit bereik je door de klant exact te leveren wat deze vraagt ‘, zegt hij. Het is een proces van lange adem. Maar wel een proces dat moet worden bewandeld om tot een grootschalig gebruik van duurzame verfproducten te komen. De Ketentafel wil hierin een pro- actieve rol spelen.

Groningen, december 2016 / Huib Kroeb.

Meer informatie ?

DirkJan Bours, Tafelbegeleider Ketentafel Verf Groningen
T: +31 ( 0 ) 6 - 474 364 24
E:dirkjan.bours@noordenduurzaam.nl

Noten:
(1)(2) - Bron: Verf&inkt 30 - 2014.
(3) - Met dank aan: :"Excelleren in duurzaam ondernemen" ( BIM Media 2016 ) van Kristina
Lauche, Kristian Peters en Hans Wortmann.
(4) - www.schildersvannu.nl/blog Wat is kwaliteit door Richard Hoogstraten.

 

Aandacht voor Ketentafel Beton in BouwTotaal

Introtekst: 
In het vaktijdschrift BouwTotaal is aandacht besteed aan het gebruik van sloopbeton in dierenpark Wildlands Adventure Zoo. Daarvoor zijn Jack van der Palen, voorzitter van de Ketentafel Beton Groningen, Dirkjan Bours, kwartiermaker van de Ketentafel Beton Drenthe, en Peter Bootsma, coördinator van Noorden Duurzaam, geïnterviewd. Zij lichten toe welke rol Noorden Duurzaam heeft gespeeld in de samenwerking tussen bedrijven en organisaties die het verduurzamen van beton willen bewerkstelligen. Het beton dat bij de bouw van het dierenpark is gebruikt, bestaat voor de helft uit granulaat van sloopbeton.
Hoofdtekst: 

Een groot deel van het beschikbare betongranulaat belandt nu als funderingsmateriaal in de wegenbouw. ‘Dat is een laagwaardigere toepassing dan wanneer je er opnieuw beton van maakt’, vertelt architect Jack van der Palen. ‘Menggranulaat – een mengsel van onder meer gesloopt baksteen en tegels – blijft liggen, terwijl dit prima funderingsmateriaal is voor onder de weg. Het betongranulaat kan dan hergebruikt worden in de bouw. Zo bevorder je circulariteit.’ Lees verder via de onderstaande links.

 

Duurzamer dan staal: gewapend beton met bamboe

Introtekst: 
Plastics en betonbewapening van bamboe.Klinkt futuristisch, maar is in een paar jaar waarschijnlijk werkelijkheid. Hoe dit soort huizen eruit gaat zien? Lees het hieronder in dit korte bericht.
Hoofdtekst: 

“We winnen vezels uit bamboe die plaatselijk wordt gekweekt en die als grondstof dienen voor biobased materialen. De korte vezels zijn bruikbaar in bioplastics, verven en verpakkingsmaterialen, terwijl de lange vezels geschikt zijn als grondstof voor composieten en ingezet kunnen worden als staalvervanger in betoncontructies, geschikt zijn als bouwmateriaal én kunnen dienen voor dijkverstevigingen. De combinatie van een materiaal dat licht is qua gewicht en zo sterk is als staal maakt dat zeer aantrekkelijk”, legt Marc Bokeloh van Bambooder uit.

Circulair Challenge Award
Bambooder won onlangs de Circulair Challenge Award 2016 en een bedrag van € 50.000. Het geld zet het bedrijf in om op te schalen. “In eerste instantie keken we in welke materialen bamboevezels van toegevoegde waarde zijn en hoe groot de vraag naar biobased grondstoffen is. Met de fracties die we ontwikkelden gingen we op pad. Deze werden warm onthaald, maar resulteerden ook in vragen van fabrikanten. Is het bijvoorbeeld mogelijk om het materiaal nog sterker te maken? Kunnen we een constante kwaliteit garanderen óf kunnen we het in grote hoeveelheden produceren? Met het geld dat we wonnen willen we deze mogelijkheden verder onderzoeken.”

Productie
Andere uitdagingen waar Bambooder voor staat zijn de productie en oogst van de bamboe. “De bamboe die we gebruikten in de testfase komt uit Indonesië. Doordat we de Green Deal ondertekenden hebben we een groot netwerk bereikt: boeren, Schiphol, maar ook de Rijksoverheid. Dit stelt ons in staat om bamboe in eigen land te produceren.” Inmiddels zijn zelfs de eerste hectaren al geplant rond Schiphol. “Wij vinden lokale productie belangrijk, omdat ook het beperken van de vervoerskilometers een significante bijdrage levert aan duurzaamheid. Bovendien gedijt het gewas hier goed. De enige vraag waar we nu nog tegenaan lopen is: hoe gaan we het oogsten? Om efficiënt te oogsten moeten we zelf een machine ontwikkelen, maar het budget is beperkt. Daarom pakken we deze ontwikkeling samen met HBO/WO instanties op.”

 

Samen duurzaam bouwen met Bartels

Introtekst: 
Bartels ingenieurs voor Bouw en infra, een ingenieursbureau met in totaal 11 vestigingen waarvan 7 in Nederland. Gerard Hol, directeur van Bartels Bouwadvies, houdt zich bezig met vele zaken rondom bouwen. Belangrijk onderwerp is het ontwikkelen van nieuwe materialen die duurzamer zijn. Vanuit zijn materiaalkundige achtergrond weet hij hoe belangrijk het is om bewust om te gaan met grondstoffen.
Hoofdtekst: 

Duurzaam ondernemen
Er worden op de wereld veel meer grondstoffen verbruikt dan gecreëerd. De vervuiling van het milieu en de atmosfeer neemt als maar toe. Het is overduidelijk dat een geheel nieuwe wijze van omgaan met energie, grondstoffen en milieu noodzakelijk is. Bartels gelooft in praktische, betaalbare oplossingen die daadwerkelijk gevonden en uitgevoerd kunnen worden. Bartels heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een prominente rol gegeven in haar beleid en de manier van ondernemen. Het beleid is ingedeeld aan de hand van drie pijlers: Duurzaamheid op het werk, Duurzaamheid in het werk en Adviseur in duurzaamheid.

Duurzame keuzes maken
Energieverbruik vormt één van de grootste uitgaven voor ingenieursbureau Bartels. De kantoren worden zo energiezuinig mogelijk ingericht en continue wordt gekeken of er nog meer verduurzaamt kan worden, b.v. door zelf energie op te wekken en door het verbruik te bewaken. Gerard: “Ook in advisering wordt er rekening gehouden met duurzaamheid. We zijn sterk op zoek naar wegen om duurzamere betonmengsels te kiezen. Onze visie hierover delen we dan ook in adviesgesprekken met onze opdrachtgevers”.

Keuzematrix duurzaamheid
“Het is van belang dat we de komende jaren blijven kijken naar de adviezen die we geven.” – aldus Gerard. Mogelijk wordt er in de toekomst een keuzematrix gemaakt zodat inzichtelijk wordt wat voor impact de verschillende keuzes hebben op het milieu. “We moeten kijken of we dit snel meetbaar kunnen maken, zodat het meegenomen kan worden in het nemen van een keuze tijdens het ontwerptraject.”.

Draagkracht voor duurzame ontwikkelingen
Het lidmaatschap bij Noorden Duurzaam vormt een mogelijkheid waarmee, op lokaal gebied, een omslag gemaakt kan worden naar een duurzamere samenleving. Doordat men samen met oplossingen komt, ontstaat er meer draagkracht. De verduurzaming wordt “houdbaarder” en stap voor stap kunnen de duurzame ontwikkelingen verder uitgerold worden.

Ketentafel Beton Fryslân
Bartels is één van de leden van het eerste uur. Hij schoof aan bij de ketentafel Beton Fryslân. Zijn collega van Bartels Infra was eerder aangeschoven en tipte hem om erbij te komen. Door zijn brede kennis over het onderwerp werd hij al snel voorzitter gemaakt van deze ketentafel.

“Door aan te sluiten bij Noorden Duurzaam krijgen we de mogelijkheid om veel kennis uit te wisselen, waardoor we vervolgens onze advisering kunnen optimaliseren.”

Bekijk voor meer informatie het profiel: Profielpagina Bartels

 

Heerenveense woningen in recordtempo energieneutraal

Introtekst: 
Woningcorporatie Accolade is de eerste corporatie die de renovatiemethode Built4U met succes heeft toegepast. Zestien woningen in Heerenveen zijn energieneutraal gemaakt, binnen vijf dagen.
Hoofdtekst: 

Built4U, een samenwerkingsverband van Doorwin, Kingspan Unidek, Zehnder-J.E. Storkair, Trecodome, The Source Group en Van Aken Architecten, gaf de woningen in kort tijdsbestek een nieuwe prefab buitengevel, nieuwe kozijnen met triple glas, vloerisolatie en Comfortventilatie met warmteterugwinning. Bewoners gaan er gemiddeld 50 euro per maand op vooruit en profiteren van een woning met een energielabel beter dan A++.

Bron: duurzaamgebouwd.nl

Lees verder op:

 

Noorden Duurzaam wil naar versnelling energiebesparingsproces koopwoningen

Introtekst: 
Noorden Duurzaam wil naar versnelling energiebesparingsproces koopwoningen. Nieuw initiatief biedt marktkansen en werkgelegenheid.
Hoofdtekst: 

Maandag 20 oktober is op initiatief van de vereniging Noorden Duurzaam een groot aantal bedrijven en organisaties, die nauw betrokken zijn bij het energietransitievraagstuk rond koopwoningen, bijeengekomen in het kantoorgebouw van gashandelshuis GasTerra. Geconstateerd is dat het verminderen van de energievraag bij koopwoningen in Noord-Nederland te traag verloopt.

Oorzaken

“Ondanks alle subsidiemogelijkheden en ondanks het feit dat vrijwel alle energiebesparende en vergroenende maatregelen financieel best lucratief zijn, blijven nog steeds veel woningbezitters aan de zijlijn staan. Waarom? Dat is een vraag waarop we graag antwoord willen hebben” zegt Hans Overdiep, manager Energietransitie, die namens GasTerra aan de bijeenkomst deelnam.

Volgens Henk de Vries, bestuurslid van Noorden Duurzaam en organisator van de bijeenkomst, zien veel woningeigenaren door de bomen het bos niet meer: “als iemand een plan heeft laten maken om de energievoorziening in de woning te verduurzamen en vervolgens een second opinion of een tweede offerte aanvraagt, krijgt hij vaak een heel ander advies. Eigenlijk is dat best logisch want iedere ondernemer gelooft in feite toch in zijn eigen product en visie. De consument weet dan niet meer welke keuzes hij moet maken, waardoor het energietransitieproces bij woningen stagneert”.

Een ander probleem is dat de materie voor de gemiddelde consument best ingewikkeld en vooral erg technisch is. De vraag is dan ook of het huidige aanbod van producten en diensten wel voldoende aansluit bij de behoeften van die consument. Verder valt op dat de huidige programma’s voor verduurzaming weinig onderscheid maken tussen de verschillende doelgroepen in de markt”, aldus de Vries.

Kennissamenwerking en banengroei

Het is de bedoeling dat eigenwoningbezitters op basis van de juiste keuzes overgaan tot investeren in verduurzaming van hun energievoorziening, bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen of door het plaatsen van zonnepanelen en/of zonnecollectoren.

Tijdens de bijeenkomst besloot een belangrijk deel van de aanwezigen om binnen Noorden Duurzaam meer kennis te gaan verzamelen over deze complexe problematiek. Dit moet uiteindelijk leiden tot een vernieuwende aanpak waarmee het energietransitieproces bij koopwoningen kan worden versneld. Zo kan een markt ontstaan die goed is voor zo’n 200 miljoen euro per jaar en die de werkgelegenheid in Noord-Nederland met ongeveer 1000 banen laat groeien.

Profiel ‘Noorden Duurzaam’

Noorden Duurzaam is een regiobrede vereniging voor duurzame ontwikkeling. Leden zijn organisaties en particulieren in Fryslân, Groningen en Drenthe die willen investeren in duurzaamheid. De vereniging heeft ‘tafels’ ingericht voor uiteenlopende duurzame onderwerpen waar de leden zich bij kunnen aansluiten. Deze tafels zijn uniek naar focus en werkgebied, hebben een eenvoudige organisatiestructuur, kennen een efficiënte werkwijze en worden begeleid vanuit de vereniging. Ze werken onderling samen aan tafelprojecten en doen daarbij ieder hun eigen achterbancommunicatie. Tafelprojecten hebben tot doel het sneller opschalen van initiatieven die bijvoorbeeld het duurzame marktaandeel en de sociale duurzaamheid kunnen vergroten. Als lid kan men deelnemen aan deze tafels en projecten waardoor men gezamenlijk duurzamer kan opereren. De vereniging is eind 2013 opgericht en telt inmiddels 85 leden.

 

Friese samenwerking voor duurzaam beton

Introtekst: 
Op donderdag 18 september ondertekende gedeputeerde Sietske Poepjes namens de provincie Fryslân met diverse organisaties een convenant voor duurzaam beton. Deze samenwerking moet het hergebruik van beton bevorderen.
Hoofdtekst: 

Hergebruik

Op een symposium in het provinciehuis gingen verschillende organisaties in op de mogelijkheden van hergebruik. Bij het slopen van gebouwen en andere werken ontstaat Bouw- en Sloop Afval (BSA). Betonpuin wordt gebroken tot granulaat. Granulaat is één van de stromen die uit het bouw- en sloopafval voortkomt. Door het scheiden en breken van dit afval wordt hergebruik of recyclen van materiaal mogelijk.

Ketentafel

De werkwijze van de Ketentafel Beton Fryslân speelt hierin een belangrijke rol. Vanuit het bedrijfsleven is veel belangstelling voor meer en structurele samenwerking in de keten. Deze ketensamenwerking is een initiatief van de provincie Fryslân. De Vereniging Noorden Duurzaam ontwikkelde de werkvorm.

Fietspad

De provincie Fryslân gaat de aanleg van het fietspad tussen Sneek en Woudsend uitvoeren met gerecycled beton. “De uitvoering van het fietspad is een mooi praktijkvoorbeeld van betonrecycling”, vindt gedeputeerde Poepjes. Het is technisch goed mogelijk en er zitten geen financiële nadelen aan. Met dit convenant zetten wij een belangrijke stap van mooie ambities naar concrete uitvoering.”

Tegels

De partijen ondertekenden het convenant in betonnen tegels. Dit zijn onder andere: Betonmortel Nederland, Bartels Infra, MEBIN, Oosterhof Holman, Kwaliteitsdienst Beton, Dyckerhoff Basal Betonmortel Regio Noord, Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, provincie Fryslân, gemeente Harlingen. De tegels krijgen een plek in het fietspad tussen Sneek en Woudsend.

Friese Grondstoffenagenda

Deze samenwerking sluit aan bij de Friese Grondstoffenagenda. Het doel is de afhankelijkheid van import te verminderen, een forse energiebesparing te realiseren en een gezonde, groene groei te stimuleren.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst