| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Transitiecampagne

Duurzame luierketen

Kengegevens
In het kortVooronderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal project voor een duurzame luierketen.
WerkgebiedNoord-Nederland
CampagnetypeOnderzoek (meten van urgentie en trends of verkenning van opties)
Start2014
Gereed
StatusGestopt.
BeheerRedactioneel
Beschrijving
"Een kind verbruikt in zijn leven minstens 5000 wegwerpluiers. Een gebruikte wegwerpluier weegt zo’n 250 gram. Dat betekent dus dat één kind (of eigenlijk de ouders) al 1.250 kilogram aan afval produceert. En aangezien de meeste luiers ook nog maar voor twintig tot dertig procent biologisch afbreekbaar zijn, is de hele luierproductie niet erg milieuvriendelijk." Aldus Dag van de aarde. Luiers vormen een aanzienlijk deel (3,5%, 6,6%) van het huishoudelijk restafval in Nederland. Luiers eindigen in hoofdzaak in afvalverbrandingsinstallaties. Ze dragen daarmee bij aan energie uit afval, maar ook aan emissies van CO2 en andere stoffen. Luiers bevatten verder vaak olieplastics die door de korte gebruiksduur onevenredig bijdragen aan opraken van grondstoffen. Ook de milieubelasting van het transport van 400.000 ton luiers/jaar loopt in de papieren. Lagere milieudruk door luiers begint bij preventie. "De cijfers: 50 jaar geleden waren bijna alle 2,5 jarigen, namelijk 90% al zindelijk. 15 jaar geleden was dat aantal gedaald naar nog maar 22%. Kijken we naar de wat oudere kinderen van 6 jaar, dan is zelfs 15% nu nog niet zindelijk" (bron: http://www.rtlnieuws.nl/editienl/ouders-maak-je-kind-eens-snel-zindelijk, met dank aan Kees Bakker die ons hierop wees). Sneller zindelijk worden lijkt dus een factor van belang. Dit roept de vraag op hoe sneller zindelijk worden bevorderd kan worden en wie zich daarvoor willen inzetten. Deze vraag wordt in de ontwikkeling van dit project meegenomen, maar het kan ook een apart project worden. Lagere milieudruk kan ook door betere restverwerking. Tot 2008 was inzameling en verwerking door Knowaste in Arnhem een reele optie, maar Knowwaste is ondanks een aanzienlijk marktaandeel failliet gegaan, onder andere vanwege stijgende energieprijzen en dalende prijzen voor het verbranden van afval. Per 2014 zijn er enkele gemeenten die luiers niet via het restafaval inzamelen: Almere, Hengelo, Zeewolde en Smallingerland. Deze luiers worden vergist in Lelystad. Hengelo stopt daar in 2014 mee. Attero adviseert gemeenten als volgt: • Luiers vormen een significant aandeel in huishoudelijk restafval en is daarom relevant in het streven naar minder restafval. • Door de slechte vergistbaarheid van luiers, is vergisting als verwerkingsroute minder duurzaam dan integrale verbranding. De gezamenlijke inzameling van luiers met GFT-afval wordt dan ook afgeraden. Datzelfde geldt uiteraard voor gescheiden inzameling met als doel vergisting, omdat deze wijze van inzamelen sterk kostenverhogend werkt. • Verbranden van luiers heeft bovendien als voordeel dat het een veilige verwerkingsroute is omdat potentieel aanwezige ziekteverwerkers worden vernietigd. • Indien in de toekomst duurzame en economisch verantwoorde opwerkingtechnieken beschikbaar komen, kan separate inzameling van luiers heroverwogen worden. (bron) Voor verduurzamen van de luierketen lijkt gebruik van afbreekbare luiers op dit moment een reële optie, evenals luiers van gerecycled katoen, al dan niet in combinatie met afbreekbare inlegvellen. Een combinatie van maatregelen kan mogelijk nog meer milieuwinst opleveren, bijvoorbeeld biobased afbreekbare luiers + inzameling + compostering. Dit tafelproject beoogt een inventarisatie van (LCA-)onderzoeken, en een ketenverkenning langs producenten, klein- en grootverbruikers, afvalverwerkers, kennisinstellingen, overheden en transitieadviseurs. Daarbij wordt onder andere gekeken naar urgentie, urgentiebesef, prioriteit en draagvlak voor samenwerking. Uit het onderzoek kan een voorstel komen voor een regiobreed maatregelpakket, uit te voeren via betrokken tafels. In het pakket worden kosten en opbrengsten in de keten zodanig gespreid dat de gewenste verduurzaming voor alle partijen economisch haalbaar is. Het vooronderzoek kan vorm krijgen in een stage of afstudeerproject. Het project kan een gezamenlijk initiatief worden van de volgende tafels: - Thematafel Biobased Economy - Thematafel Facilitair management - Sectortafel Biobased grondstofproducenten - Sectortafel Disposables producenten - Sectortafel Kinderopvanginstellingen Noord-Nederland - Sectortafel Ouders - Sectortafel Ziekenhuizen - Sectortafel Afvalverwerkers - Ketentafel Hygieneproducten - Gebiedstafels in Noord-Nederland Voor zover deze tafels nog niet bestaan kunnen ze in dit tafelproject tot stand komen. De kosten van het project worden gedragen door de initiatiefnemers, die daarvoor een deel van hun tafelbudget beschikbaar maken. Belangstellenden kunnen een mail sturen naar info@noordenduurzaam.nl en komen op de verzendlijst voor dit project. Bij voldoende belangstelling organiseert Noorden Duurzaam een gesprek.
Organisatie
Initiatiefnemers
Tafels
verwijzingaanbevelingondersteuningfinancieringbestuuruitvoering
KT Groenafval en compost Fryslan
ST Ouders Noord-Nederland
TT Biobased Economy Noord-Nederland
 
Socials