| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Sluit aan bij een tafelnetwerk.

Vermelding in de tafelatlas

U bent een lokaal of regionaal netwerk voor een kennisthema of een sector/branche, en u wilt bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Mogen we u uitnodigen om eens rond te kijken in de tafelatlas van Noorden Duurzaam? In de tafelatlas ziet u welke tafels actief zijn voor de regio, de provincies, gemeenten, wijken en buurten in het Noorden.

Er zijn vier soorten tafels. Om te beginnen thematafels voor specialisten en sectortafels voor ondernemers/bestuurders. Dit is de basis. Vervolgens zijn er ketentafels waarin thematafels en sectortafels samenkomen. Tenslotte is er per gebied één gebiedstafel waar alle tafels van een gebied samenkomen. In de atlas hebben de gebiedstafels een lijn naar de overheid, vanwege hun vertegenwoordigende functie.

U kunt vermelding in deze tafelatlas vragen als uw netwerk voldoet aan de volgende criteria:

  • Uw netwerk heeft bijdragen aan duurzame ontwikkeling als hoofd- of subdoel.
  • Uw netwerk richt zich op een thema, sector, keten of geografisch gebied.
  • Uw netwerk is onafhankelijk, open en democratisch, en wil representatief zijn.
  • Uw netwerk heeft een geografisch werkgebied van minimaal een buurt.

Het gaat dus om netwerken die een verzamelpunt en spreekbuis willen zijn, die daarin uniek willen zijn en die invloed willen hebben op de lokale of provinciale politiek. De aandacht gaat dan niet alleen naar projecten van initiatiefnemers, maar ook naar randvoorwaarden daarvoor, zoals experimenteerruimte, regelgeving, stimuleringsbeleid, aanbestedingen, inspraak, etc. Netwerken met deze ambitie zijn bijvoorbeeld afdelingen van politieke partijen, koepels van maatschappelijke sectoren, ondernemersnetwerken voor werkgevers, branches, ketens of bedrijventerreinen, milieubelangengroepen, gebiedscoöperaties, dorps- en buurtverenigingen, levensbeschouwelijke netwerken, beroepsverenigingen, wetenschappelijke fora.

Netwerken die niet aan de criteria voldoen zijn welkom als lid van een tafel, en kunnen ook initiatiefnemer of voorzitter zijn van een tafel. Dit geldt bijvoorbeeld voor stichtingen waar geen leden zijn of waar leden formeel geen zeggenschap hebben.

Rechtspersoonlijkheid is overigens geen voorwaarde, ook informele netwerken kunnen zich associëren.

Wat zijn de voordelen van associatie met Noorden Duurzaam?

  • Aansluiting maakt een netwerk zichtbaar bij alle tafels en hun leden, en via de externe communicatie van Noorden Duurzaam in de hele regio. Dat voegt een kanaal toe voor ledenwerving en communicatie.
  • Aansluiting geeft verder toegang tot de werkvormen van de vereniging, de diensten die aan tafels geleverd worden, en de projecten waar tafels onderling aan werken. Dat maakt samenwerken aan eigen en andere initiatieven of aan gezamenlijke lobby, efficiënter en effectiever.
  • Aansluiting betekent ook directer contact met overheden die met Noorden Duurzaam samenwerken.
  • Verder, omdat alle tafels uniek zijn is het ook voor de aangesloten netwerken gemakkelijker om zich te ontwikkelen als invloedrijke representant van een specifieke achterban.

  • Aansluiting betekent ook lidmaatschap van Noorden Duurzaam en dat geeft bij gebruik van tafeldiensten ook stemrecht in de ALV en zeggenschap in het overleg van tafelvoorzitters.
  • Noorden Duurzaam is een ANBI. Bent u een informeel netwerk, dus zonder rechtspersoonlijkheid, dan kan aansluiting bij Noorden Duurzaam voor uw leden een belastingvoordeel inhouden.

Kortom, door samen te werken en krachten te bundelen komt er meer duurzaamheid voor elkaar en kunnen schaalvoordelen benut worden. Bovendien wordt het lokale of regionale maatschappelijke middenveld hierdoor transparanter en invloedrijker.

Hoe bijzonder is dat?

Tafelnetwerken zijn een nieuw fenomeen. Noorden Duurzaam is pionier in de ontwikkeling van dit concept, en is het eerste en vooralsnog grootste tafelnetwerk in Nederland. We delen kennis met andere regionale netwerken en werken daarbij samen met de rijksoverheid en universiteiten.

Wat kost het als we aansluiten als netwerk?

Aansluiting met alleen vermelding in het overzicht van tafels is kosteloos. Ook diverse basisfaciliteiten zoals een ledenlijst zijn kosteloos. Bij gebruik van de financiële module dragen tafels een percentage van de inkomsten die via die module lopen af, als vergoeding voor gebruik van diensten en als bijdrage aan de ontwikkeling van het regionale tafelnetwerk.

De verenigingsbijdrage heeft geen vaste voet. Dus als een tafel geen inkomsten heeft dan zijn er ook geen kosten. De verenigingsbijdrage bedraagt 10% van de contributie-inkomsten en 2% van de andere inkomsten, en wordt vastgesteld door de ALV. Aan gebruik van specifieke andere diensten kunnen aanvullende kosten verbonden zijn.

Wat doen we om ons aan te sluiten?

Stuur een verzoek voor vermelding in het overzicht van tafels aan bestuur@noordenduurzaam.nl en voeg een algemene doelstelling of mission statement, en eventuele statuten bij. We maken een afspraak voor een gesprek.

 
Socials