Welkom bij Noorden Duurzaam

Duurzaamheid is: balans tussen sociale, economische en ecologische ontwikkeling, hier en overal, nu en later. In Noorden Duurzaam werken bedrijven, instellingen, overheden, netwerken en particulieren samen om duurzame ontwikkeling te versnellen.

Niet ingelogd

Cijfers

156

leden. Nieuw: Peter Booij, Atholl Services, Fedde Jorritsma.

70

tafels voor samenwerking aan duurzaamheidsprojecten. Nieuw: TT Openbare verlichting provincie Groningen, TT Duurzaamheidsindicatoren Gemeente Groningen, GT Haren.

64

projecten en projectideeën van tafels. Nieuw: Het Faire Noorden, Lokale bevolking aardbevingsgebied actief in het genereren van duurzame oplossingen voor eigen situatie., Wat voor teams en methodes leveren de meest innovatieve ideeën op?.

81

projectpagina's met links naar leden die in deze projecten betrokken zijn. Nieuw: Duurzame mobiliteit, Granulaat voor Beton, Verduurzaam je huis.

504

persoonprofielen. Nieuw: Paul Tameling, Sjoerd Nienhuys, Peter Booij, .

406

organisatieprofielen van duurzame bedrijven en instellingen. Nieuw: Pyke Kroes Advies, Dairy Campus, PolyCiviel Civiele Techniek, Atholl Services.

188

verenigingen, netwerken en online communities voor duurzame ontwikkeling, met links naar leden die daar lid van zijn. Nieuw: TT Openbare verlichting provincie Groningen, TT Duurzaamheidsindicatoren Gemeente Groningen, GT Haren.

25

kenniscentra voor duurzame innovatie in Noord-Nederland (en elders). Nieuw: EnTranCe, ROC Friese Poort Centrum Duurzaam, TNO.

22

diensten voor duurzame innovatie van zakelijke dienstverleners, kennisinstellingen, semi-overheden en overheden, met links naar leden die deze diensten leveren. Nieuw: Advies circulaire economie, Platform voor duurzame bedrijven, Duurzame standbouw.

40

methoden voor (zelf)evaluatie van duurzaamheid, met links naar leden die daar ervaring mee hebben. Nieuw: PROBE for Sustainable Excellence, MAEXchange, MVO Quickscan ISO 26000.

163

certificaten voor duurzame producten, processen en bedrijfsvoering, met links naar leden die certificaathouder zijn. Nieuw: Certificaat Kwaliteis Borging Utiliteitsbouw (CBK-EPA-U) FedEC, CBK-EPA-U, CBK-EPA-U.

226

links naar websites over duurzame ontwikkeling. Nieuw: Battle for Transition (BAFT), Prikbord Duurzaam Onderwijs, circulairondernemen.nl.

Vacatures

Tafelbegeleiders

Ervaren procesbegeleiders die als nevenfunctie een tafel willen helpen opstarten worden verzocht contact op te nemen. Voor tafelbegeleiding geldt een bescheiden en variabel uurtarief. Deelname aan de Cursus Tafelbegeleider is vereist.

Webredacteuren

Voor diverse rubrieken van de website is behoefte aan vrijwilligers die meehelpen om de site up to date te houden. Het gaat om afgebakende werkdomeinen en om tijdsbesteding vanaf 1 uur per week.

Webontwikkelaars

Voor diverse modules van deze website ligt een idee of een specificatie klaar. Wie ervaring heeft met Drupal development is van harte welkom om als vrijwilliger ons team te versterken.

Mail voor informatie over deze vacatures of over vrijwilligerswerk in het algemeen met Petra Klooster. Zie ook de Vrijwilligerstafel.


Integrale aanpak duurzaamheid met Klaas Jan Noorman

4-6-2016 Klaas Jan Noorman is in het dagelijks leven zelfstandig ondernemer. Vanuit zijn bedrijf proDO Consult is hij betrokken bij vele projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling, met name op het gebied van energietransitie. Daarnaast is hij bestuurslid van de energie coöperatie Grunneger Power. Eind 2015 is hij gevraagd om kwartiermaker te worden voor de gebiedstafel Haren. Hij kende Noorden Duurzaam al een tijdje via Ko Henneman en dit bleek een goed moment om in te stappen.

Wat betekent duurzaamheid voor jou?
ProDO Consult staat ‘voor Duurzame Ontwikkeling’. Duurzaamheid neemt een centrale plaats in in mijn werk. ‘Volhoudbaar’ vind ik dan eigenlijk een mooiere term die beter wordt begrepen dan ‘duurzaam’. Dan wordt het snel duidelijk dat het gaat om het zoeken naar verbindingen en balans tussen economische ontwikkeling, sociaal-culturele ontwikkeling en behoud en versterking van ecologische waarden en kwaliteit van de ruimte/fysieke omgeving. De ‘People, Planet, Profit’ benadering blijft daarbij passend. Kort geleden sprak ik een collega die Pleasure en Pride nog toevoegde aan de drie P’s. Wel een goede; plezier is een belangrijke drijfveer en we willen (zeker in het Noorden) nog wel eens vergeten om trots te zijn op wat we bereiken. Trots zijn op wat er al is (bereikt) is ook een belangrijke motivatie om te werken aan een ‘volhoudbare’ samenleving. Die 2 P’s houden we er dus maar even bij.

Ben je nog bij andere netwerken voor duurzaamheid aangesloten?
Netwerken zijn belangrijk. Daar vind je de kennis, ervaring, inspiratie en innovatie. Ik ben betrokken bij ‘De ontdekking van Groningen’ en ‘De ontdekking van het Noorden’. Daarnaast ben ik lid van de GildePloeg, een netwerk van bedrijven die duurzaamheid als gemeenschappelijke noemer hebben.

Hoe zie je je rol als kwartiermaker?
De naam ‘kwartiermaker’ zegt het al: ik initieer en stimuleer de ontwikkeling van de gebiedstafel. Dat doe ik samen met ND en de gemeente Haren. De gemeente Haren is hierin de opdrachtgever. De kwartiermaker ondersteunt in de eerste fase bij de inrichting van de tafel, het selecteren van thema’s (kwesties), het clusteren en prioriteren ervan, het maken van een agenda (of actielijst) en het leggen van verbindingen met andere tafels. Uiteindelijk besturen en organiseren de leden van de tafel de activiteiten en de verbindingen met andere tafels binnen de vereniging zelf. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een actieve tafel is waarin partijen kunnen bijdragen aan een volhoudbare doorontwikkeling van de gemeente Haren. De tafel kan worden gezien als een partij die reeds bestaande projecten ondersteunt en nieuwe projecten bedenkt en initieert die vervolgens in werkgroepen kunnen worden uitgevoerd.
Voor het totale traject is 40 uur geraamd. We zullen zien waar we tegen die tijd staan. Wat mij betreft is de gebiedstafel Haren na de zomer actief.

Waarin onderscheidt een gebiedstafel zich van een thema-, sector of ketentafel?
Noorden Duurzaam creëert een netwerk van tafels. Er zijn thematafels, sectortafels, ketentafels en gebiedstafels. Thematafels zijn voor duurzaamheidsspecialisten. Ze zijn gericht op het ontwikkelen en toepassen van duurzaamheidskennis in zoveel mogelijk sectoren. Sectortafels zijn voor bedrijven, organisaties en consumenten. Ze zijn gericht op het verduurzamen van de eigen sector in zoveel mogelijk thema's. Ketentafels zijn voor samenwerking tussen sectortafels, thematafels en overheden. Ze zijn gericht op ketenverduurzaming in een geografisch werkgebied. Gebiedstafels zijn voor samenwerking tussen thematafels, sectortafels, ketentafels, overheden en gebiedsgerichte organisaties. Ze zijn dus gericht op integrale gebiedsverduurzaming. Hoewel er al ongeveer 70 tafels actief zijn ontwikkelen we voor Haren de eerste gebiedstafel! Daarbij kiezen we voor een brede, integrale opzet.

Ben je nog op zoek naar nieuwe leden die kunnen bijdragen?
Op 23 juni staat om 19.30 uur de eerste bijeenkomst gepland in de Raadszaal van de gemeente Haren. We zullen daarvoor breed uitnodigen. Geïnteresseerden kunnen zich ook nog aanmelden bij mij. Ook hebben zich op 31 maart al mensen aangemeld tijdens een door de gemeente Haren georganiseerde bijeenkomst in de Biotoop. De gebiedstafel zal floreren bij een divers gezelschap van mensen omdat vanuit het integrale duurzaamheidsperspectief veel thema’s aan de orde kunnen komen. De gebiedstafel is gebied specifiek. Immers, elke situatie, elke omgeving heeft specifieke kenmerken die van invloed zijn op de te kiezen duurzaamheidsdoelen en routes. De doelen en route van Haren zijn dus specifiek voor Haren. Thema’s, sectoren, productie- en dienstenketens die voor Haren belangrijk zijn komen samen in de gebiedstafel. De gebiedstafel werkt vanuit een integraal beeld van een gewenste toekomst en probeert daarvoor een agenda te maken. Voor de tafel zoeken we daarom partijen die zich verbonden voelen met Harense kwesties: vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs, zorg, sport, burgerinitiatieven.

Hoe wordt vorm gegeven aan samenwerking met de gemeente?
De gemeente Haren heeft stevige ambities op het gebied van duurzaamheid. Een belangrijk onderdeel daarbij is een gedeelde visie op de langere termijn toekomst van de gemeente (2050) en de ontwikkeling van een routekaart daar naar toe. Het kan niet anders dan dat dit een proces is waarbij bewoners, bedrijven en hun koepel- en brancheorganisaties, overheid, belangenorganisaties en kennis- en onderwijsinstellingen een actieve rol spelen. Het gaat immers over hun toekomst. De gebiedstafel kan in dit proces een belangrijke rol spelen. Er vindt daarom regelmatig overleg plaats met de gemeente en wethouder Michiel Verbeek zal zo veel mogelijk bij bijeenkomsten van de tafel aanwezig zijn.

Zijn er al knelpunten benoemd en min of meer concrete doelen gesteld of projecten gedefinieerd?
We zullen tijdens de eerste bijeenkomst de belangrijkste kwesties inventariseren. Inmiddels is er wel een eerste ‘kwestie’ binnengekomen: de stookresten van de houtkachel waarmee de Biotoop wordt verwarmd worden nu nog afgevoerd en gestort maar zouden ook kunnen worden gebruikt als meststof/bodemverbeteraar en blijkt geschikt voor de wegenbouw. Prima kwestie om te bezien of we de ketens beter kunnen sluiten.

Zie je al aanknopingspunten voor samenwerking met andere tafels?
We zullen ongetwijfeld de kennis en ervaring van andere tafels goed kunnen gebruiken maar de eerste stap is nu om binnen de tafel eerst de ‘Harense kwesties’ te inventariseren.