| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Workshop ‘Kwartiermaken’ leidt tot oprichting nieuwe tafels

Introtekst: 
Noorden Duurzaam gaf 1 juni aan vijf deelnemers de workshop ‘Kwartiermaken’. De volgende workshop met nog vier deelnemers volgt op korte termijn. Tijdens de workshop vertelden Peter Bootsma en Dirkjan Bours over de ideeën en werkwijze van de vereniging en over wat er allemaal komt kijken bij kwartiermaken. De deelnemers werden zo voorbereid op het oprichten van nieuwe tafels.
Hoofdtekst: 

Peter begon enthousiast met een kort ‘college’ over de visie van de vereniging. Waar maken we ons druk om? En wat is er nodig voor transitie? De vereniging verwacht met haar werkvorm van tafels een antwoord te bieden op de moeilijkheden waar we tegenaan lopen bij het realiseren van een daadwerkelijke omslag naar een duurzame wereld. Dirkjan lichtte toe wat voor soort tafels er zijn en hoe ze werken. Ook vertelde hij over het werken met projecten en wat de ervaringen hiermee binnen de vereniging zijn.

De dynamiek van een tafel
Daarna was het voor de deelnemers tijd om zelf aan de slag te gaan. Er werd een voorbeeldtafel gekozen en een kwestie om mee aan de slag te gaan: ‘Hoe maken we de kledingsector in de gemeente Groningen circulair?’. Iedere deelnemer vertegenwoordigde een onderdeel van de keten, zoals de consumenten, de kledingwinkels, de overheid en de recyclingbedrijven. Ze kregen ieder de gelegenheid om hun ideeën in te brengen en te vertellen wat zij kunnen bijdragen. Daar maakten ze gretig gebruik van en er ontstond een prettige dynamiek. De oefening maakte duidelijk hoe effectief een tafel kan werken. De verschillende ideeën werden aan elkaar gelinkt, waardoor inzichtelijk werd wie met wie aan de slag zou kunnen en wat de partijen voor elkaar konden betekenen.

Nieuwe initiatieven
Tot slot besteedden de begeleiders aandacht aan hoe het kwartier maken in z’n werk gaat en welke stappen er gezet moeten worden om tot een tafel te komen. Peter en Dirkjan geven hiervoor nog een verdiepende workshop en werken met de deelnemers aan een goede voorbereiding voor de opzet van een tafel. Een persoonlijk gesprek met elke deelnemer maakt onderdeel uit van deze voorbereiding. We zullen dus weer mooie nieuwe initiatieven gaan zien in de komende periode. Zo maken we stapje voor stapje het Noorden duurzamer.

Aan de slag
Eén van de deelnemers, Eva Hamming, geeft haar reactie op de workshop: “Heel leerzaam, ik heb zin om aan de slag te gaan. We kregen best veel informatie, maar het is goed om te zien dat de vereniging een stevige theoretische basis heeft. Door de workshop borrelt er van alles. Binnenkort heb ik een afspraak met Dirkjan om me verder voor te bereiden op de gesprekken die ik te voeren heb.”

Geïnteresseerd
Ben je ook geïnteresseerd in kwartiermaken voor Noorden Duurzaam? Of wil je een tafel begeleiden? Kwartiermaken begint met verwerven van een opdracht, bijvoorbeeld bij een overheid. Vervolgens ga je op zoek naar duurzame opinieleiders. Met hen werk je toe naar een tafel, met budget voor projecten. Als de tafel een feit is, wordt de begeleiding van de tafel overgenomen door een tafelbegeleider. Belangstellenden voor kwartiermaken kunnen contact opnemen met Peter Bootsma, peter.bootsma@noordenduurzaam.nl . Wie aan de slag wil als tafelbegeleider kan contact opnemen met Dirkjan Bours, dirkjan.bours@noordenduurzaam.nl .

 

Draagt lesmateriaal over zwerfafval bij aan waardenontwikkeling in onderwijs?

Introtekst: 
Zwerfafval is een maatschappelijk probleem waar veel centra voor natuur- en milieueducatie (NME) zich mee bezig houden. Het gaat daarbij voornamelijk om verpakkingsmateriaal van consumpties: blikjes, flesjes, wikkels en bijvoorbeeld patatbakjes, en wordt mede veroorzaakt door jongeren. Natuur- en milieueducatiecentra willen daarom volwassenen maar juist ook kinderen en jongeren bewust maken van de impact van zwerfafval. Ze willen graag weten welke (les)activiteiten bijdragen aan een positieve verandering in kennis, houding en gedrag ten aanzien van zwerfafval.
Hoofdtekst: 

De Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research heeft voor het basisonderwijs een checklist ontwikkeld om te beoordelen of lesmateriaal over zwerfafval kan bijdragen aan waardenontwikkeling en gewoontevorming rond afval. Voor het middelbaar onderwijs is een checklist ontworpen om na te gaan of interventies om zwerfafval te verminderen effectief zijn. Beide producten zijn het resultaat van het project ‘Plastic soep op de stoep’ dat is uitgevoerd in opdracht van de Werkgroep (Zwerf)afval en grondstoffen van het Netwerk NME-Diensten.

Basisonderwijs

Voor het basisonderwijs hebben de onderzoekers een aantal aanbevelingen opgesteld voor lessen en lesmateriaal over zwerfafval, gericht op waardenontwikkeling en gewoontevorming. Bijvoorbeeld dat het zelf actie ondernemen van de leerlingen centraal moet staan. Daarnaast zijn inspirerende voorbeelden van groene helden belangrijk, zoals Boyan Slat met zijn stichting The Ocean Cleanup. Verder moeten leerlingen ruimte krijgen om vanuit hun eigen zorgen, vragen en wensen met het onderwerp aan de slag te gaan. Ten slotte is het van belang dat het onderwerp zwerfafval schoolbreed wordt ingestoken en onderdeel wordt van de dagelijkse gang van zaken. In de checklist worden deze verschillende ingrediënten ten behoeve van het lesmateriaal beschreven en toegelicht.

Daarnaast heeft een groep studenten zich gebogen over de vraag welke methode leerkrachten kunnen gebruiken om de leerdoelen van lessen over zwerfafval voor groep 7 en 8 te monitoren. Ze hebben een meetinstrument ontwikkeld om de effectiviteit van lessen over zwerfafval voor het basisonderwijs te evalueren.

Middelbaar onderwijs

Voor de jongeren van 12 tot 18 jaar is onderzocht wat effectieve interventies zijn voor deze leeftijdsgroep om zwerfafval te voorkomen. Belangrijk is dat deze interventies informatie bevatten over de effecten van zwerfafval op het milieu, en de minieme afbreekbaarheid van zwerfafval. Sociale normen zijn erg belangrijk voor jongeren: wat vinden en doen mijn leeftijdsgenoten? Ook op dit gebied liggen kansen voor interventies, net als het inzetten van beloningen. Naast deze checklist is een monitoringstool ontworpen om de effectiviteit van interventies te evalueren.

Tekst ©Redactie Duurzaamnieuws.nl
Foto (c) Schoonmaakjournaal.nl

 

Creëer eigen verantwoordelijkheid voor werk en inzetbaarheid met e-portfolio

Introtekst: 
Na een inspirerend gesprek met de tafelbegeleider van Duurzame Inzetbaarheid besloten Marianne Duitshof en Anneke Hemmen met e-portfoliomanagement lid te worden van Noorden Duurzaam. Bij de elementen “noorden” en “duurzaam” voelen ze zich thuis. De koppeling met Noorden Duurzaam werd snel gemaakt.
Hoofdtekst: 

Talentontwikkeling
E-Portfoliomanagement heeft als doel om richting te geven aan het ontwikkelen van talent. Met de unieke werkwijze van arbeidsmarktrelevant opleiden en kwalificeren, wordt rekening gehouden met de specifieke mogelijkheden van de kandidaat en de arbeidsmarkt. Hierbij is het traject van werving, selectie en uitplaatsing naar duurzame arbeid, onderdeel van de methodiek. E-Portfolio faciliteert deze methodiek met instrumenten, workshops en begeleiding bij het implementatieproces.

“We geloven dat leren nooit ophoudt. Duurzaam ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid staat bij e-Portfolio centraal. Hierbij gaat het er ook dat mensen zelf leren de regie over te nemen.” vertelt Marianne.

Organisaties van de toekomst
Collectieve zekerheid is vervangen door zelfredzaam, zelfsturend en geïnformeerd zijn. Inspelen op de snel veranderende vraag, zoeken naar new ways of working, self employment, lifetime learning en wendbaarheid. Dit zijn de items die nadrukkelijk naar voren komen in de nieuwe realiteit van een werknemer. De organisatie van de toekomst bestaat uit ondernemende mensen die, binnen en tussen organisaties, tijdelijke coalities vormen met als doel het permanent creëren van toegevoegde waarde.

Duurzaam inzetbaar zijn en blijven
Marianne vertelt dat er meer gewerkt zou moeten worden aan intersectorale mobiliteit. Zelfregie ligt in het verlengde hiervan. Ze geeft aan dat het van belang is dat je zelf moet zorgen dat je duurzaam inzetbaar bent en blijft. “Het is onze missie om medewerkers, jongeren en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, arbeidsmarktklaar te maken met behulp van het e-portfolio.” vertelt Marianne.

Samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt
Vanuit het onderwijs zou de blik eerder en vaker naar buiten gericht moeten worden. Ook zou er sneller gereageerd moeten worden tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ze moeten elkaar nog meer gaan vinden. E-portfolio kan hierbij een hulpmiddel zijn; een instrument om de doorlopende lijn - talentontwikkeling, beoordeling, validering en uitplaatsing – te verstevigen.

Deelnemen aan tafels
Marianne geeft aan dat het van belang is om met elkaar in gesprek te komen. In eerste instantie zal E-porfolio dan ook deel gaan nemen aan tafels, zoals Duurzame Inzetbaarheid. Een sterke manier om nieuwe mensen te leren kennen en wellicht zijn er in het noorden ook initiatieven samen te ontwikkelen. Marianne: “Wij staan open voor het sparren over en bijdragen aan nieuwe tafelprojecten”.

Bekijk het profiel van e-portfoliomanagement

 

CvB Van Hall Larenstein zegt toe in gesprek te gaan met pensioenfondsen voor een ‘fossiel-vrije’ Hogeschool

Introtekst: 
Het College van Bestuur van de Hogeschool Van Hall Larenstein heeft vandaag in de persoon van Klaas van Mierlo de brief in ontvangst genomen waarin studenten vragen om geen geld meer in fossiele energiebedrijven te stoppen. Niet via aandelen en niet via de pensioenen. De studenten sluiten zich aan bij de landelijke actie, geïnitieerd door Urgenda, en maken zich zorgen over de volgende economische zeepbel die op knappen staat, zoals te lezen is in het rapport ‘Unburnable Carbon’ van Carbon Tracker. Uit de nieuwste versie van dit rapport blijkt dat 60-80% van het kapitaal dat geïnvesteerd wordt in fossiele energie­bedrijven waardeloos zal worden.
Hoofdtekst: 

"We gaan zeker in gesprek met de pensioenfondsen. Maar ik geloof meer in mensen dan in statistiek. Het is aan jullie studenten en jongeren om ons aan onze beloftes te houden en kritisch te blijven richting het College van Bestuur. Vroeger werd er ook actie gevoerd voor emancipatie en gelijke rechten, maar nu moet er actie gevoerd worden voor duurzaamheid”, vertelt Klaas van Mierlo van het College van Bestuur.

In navolging van de studenten aan de Vrije Universiteit, Hogeschool én Universiteit van Amsterdam, sluiten de studenten zich aan bij de Divestment campagne en prikten zij in aanwezigheid van Bouwe de Boer, energiecoördinator van de gemeente Leeuwarden, symbolisch de Koolstofbubbel door.
De Boer: “In de gemeente Leeuwarden is het doel om in 2020 fossiel vrij te zijn, maar het klimaatbeleid gaat niet snel genoeg. Geld is altijd het probleem, daarom staan wij als gemeente helemaal achter deze actie.”

Dialoog met het pensioenfonds
In de brief vragen de studenten om meer inzicht in de investeringen en beleggingen in fossiele energiebedrijven door de Hogeschool en om de dialoog met het pensioenfonds aan te gaan. De actie heeft ten eerste tot doel meer inzicht te krijgen in de investeringen en beleggingen van de instellingen. Daarnaast hebben universiteiten en hogescholen duizenden medewerkers, die verplicht in het pensioenfonds ABP moeten stappen. De studenten vragen hun Colleges van Bestuur het gesprek aan te gaan met pensioenfondsen, om duurzamer te beleggen en uit fondsen te stappen waar aandelen in fossiele energiebedrijven een onderdeel van uit maken.
Myrthe Baijens, student Milieukunde VHL: “Het is bizar dat wij eigenlijk niet weten dat ons geld geïnvesteerd wordt in een industrie die geen toekomst heeft en onze planeet om zeep helpt.”
Tim Haarlem, student Milieukunde VHL: “Deze actie is onderdeel van een veel grotere beweging, het is overgewaaid uit de VS en nu wordt het in heel Nederland en de rest van Europa ook opgepakt. Wij zijn er trots op dat wij als Van Hall Larenstein na de VU, de UvA en HvA de vierde in Nederland zijn die deze campagne vandaag lanceert en aansluit.”

“Aandelen in de fossiele energiebedrijven lijken waardevast”, zegt Urgenda-directeur Marjan Minnesma (nummer één Trouw Duurzame top 100). “Maar dat zijn ze niet! Fossiele energiebedrijven moeten stoppen met alles uit de grond te halen wat op hun balans staat als bewezen reserves. Dan worden hun aandelen dus veel minder waard. Als je veilig wilt beleggen, kun je beter kiezen voor de economie van de toekomst en je geld stoppen in duurzame fondsen, clean-tech, duurzame energie en bedrijven die werken aan de circulaire
economie die draait op groene grondstoffen en duurzame energie. Er zijn steeds meer mensen die dit ook inzien en niet willen wachten tot de zoveelste klimaatramp en dan pas in actie komen. Dit is pas het begin van een nieuwe beweging, die door zal gaan naar alle universiteiten en uiteindelijk naar de grootste investeerders, de pensioenfondsen.”

Lees meer:

 

Gronings team bereikt de finale van de Sustainable Healthcare Challenge 2013

Introtekst: 
Help mee door het youtube-filmpje te liken!
Hoofdtekst: 

Teamlid Tijn van der Zant vertelt:

In het Robotlaboratorium bij Kunstmatige Intelligentie werken we aan een robottafeltje dat ouderen gaat helpen langer zelfstandig thuis te laten wonen. We willen het op de markt gaan zetten om zo meer geld voor onderzoek binnen te halen. We doen mee met een wedstrijd om subsidie te krijgen om onze onderzoeksgroep, genaamd Assistobot, te helpen.

Hiervoor vraag ik u om ons te liken op YouTube:

 

Rachel Carson Milieuscriptieprijs 2013: Win €500,- met jouw milieuscriptie!

Introtekst: 
Scriptie geschreven over milieu of duurzaamheid? Maak dan kans op €500,-. Doe mee aan de Rachel Carson Milieuscriptieprijs 2013. Indienen t/m 2 juni 2013
Hoofdtekst: 


Een actueel maatschappelijk vraagstuk uit het milieuwerkveld in je scriptie aan de kaak gesteld? Levert je afstudeerverslag flink veel voer op voor komende debatten over duurzaamheid, het klimaat en de noodzakelijke transities? Heb jij een milieuvraagstuk uitgeplozen op een wijze die nog niet eerder is vertoond? Of gaf je studentonderzoek juist dé oplossing voor een schonere en efficiëntere procesvoering in het stagebedrijf?

De wedstrijd staat open voor (oud)studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen die tussen januari 2012 en 30 mei 2013 een scriptie hebben geschreven waarin een directe relatie tot milieu of duurzame ontwikkeling wordt gelegd. Scripties die al eerder voor deze prijs zijn ingediend worden niet in behandeling genomen.

Stuur vóór 3 juni 2013 een digitaal exemplaar (als PDF) van je scriptie naar het bureau van de VVM, inclusief een aanbevelingsbrief van de begeleidende docent, een volledig ingevuld inschrijfformulier, en een bewijs van beoordeling door de opleiding.

Begin september 2013 wordt bekend wie zijn genomineerd voor de scriptieprijs. De genomineerde studenten dienen op de VVM Young Professionalsdag tijdens de Energiebeurs op 24, 25 of 26 september 2013 een korte presentatie te geven over het scriptieonderzoek. Tijdens deze bijeenkomst zal de winnaar van de Milieuscriptieprijs 2013 bekend worden gemaakt en zal aan hem of haar de Rachel Carson prijs worden uitgereikt. Lees meer over de voorwaarden in het inschrijfformulier. Ingezonden scripties en andere documenten worden niet geretourneerd.

Info & aanmelden: www.milieuscriptieprijs.nl.

 

Nieuwe masteropleiding Renewable Energy op Hanzehogeschool Groningen

Introtekst: 
Begin september zijn de eerste studenten begonnen aan de gloednieuwe masteropleiding Renewable Energy aan de Groningse Hanzehogeschool. De opleiding maakt deel uit van de pas opgerichte Energy Academy Europe en leidt studenten op tot ingenieur op het gebied van duurzame energie. Het betreft de eerste universitaire opleiding die gevolgd kan worden aan de Hanzehogeschool.
Hoofdtekst: 

De masteropleiding Renewable Energy is een samenwerkingsverband tussen verschillende Europese universiteiten en hogescholen. Het internationale programma bestaat uit drie semesters; in het eerste semester krijgen studenten een brede basis in duurzame techniek, het tweede semester wordt gevolgd in het buitenland waar gespecialiseerd onderzoek wordt gedaan en het derde semester vindt plaats in een onderzoeksomgeving van een bedrijf of kennisinstelling in binnen- of buitenland.

Lees verder op:

 

Biobased materialen: Duurzame schakel in de GWW-sector

Introtekst: 
Duurzaamheid staat hoog op de agenda van overheden. Zij hebben zichzelf het doel gesteld om duurzaam aan te besteden. Om te voldoen aan deze aanbestedingseisen, zullen bedrijven hierop moeten inspelen en duurzamer gaan ondernemen. Bedrijven kunnen op verschillende manieren duurzamer te werk gaan. Een mogelijkheid hiertoe is het toepassen van biobased materialen. Dit zijn materialen die een plantaardige, en dus een hernieuwbare oorsprong hebben. Uit een inventarisatie is gebleken dat het gebruik van biobased materialen nog in de kinderschoenen staat. Er is echter wel een duidelijke vraag naar het gebruik van hernieuwbare materialen en het ontwikkelen van de biobased economy.
Hoofdtekst: 

Afgelopen tijd was Anne Venema bij KNN bezig geweest met zijn afstudeeronderzoek voor de studie MSc Energie & Milieuwetenschappen. Deze studie wordt verzorgd door het Centrum voor Energie en Milieukunde (IVEM) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richtte zich op het gebruik van biobased materialen in de grond-, weg- en waterbouwsector (gww-sector). De centrale vraagstelling is of biobased materialen de gww-sector duurzamer kunnen maken. Hierbij gaat het niet alleen om de impact dat een product heeft op het milieu, maar ook wat het marktperspectief is.

Deze vraag is onderzocht en beantwoord door middel van vergelijkende Life Cycle Assessments (LCA's). Met behulp van LCA´s is het mogelijk om de milieubelasting van producten te analyseren over gehele levenscyclus, van wieg tot graf. Hierbij is in twee verschillende case studies gekeken naar respectievelijk biobased asfalt en een snelweggoot van biocomposiet. Deze producten zijn vergeleken met producten die tegenwoordig worden toegepast. Hierdoor wordt met specifieke voorbeelden onderzocht hoeveel biobased materialen de milieu-impact kunnen verminderen. Uit deze case studies is gebleken dat biobased materialen een flinke vermindering van de milieu-impact kunnen bewerkstelligen.

 

Groningse basisscholen kunnen meer tuinieren dankzij vierde Kinderwerktuin, tussen tussen Gravenburg en Hoogkerk

Introtekst: 
Steeds meer leerlingen van basisscholen in Groningen kunnen zelf ontdekken hoe je groente of sierplanten kunt verbouwen. Dat is te danken aan kinderwerktuinen, waarvan er nu een vierde in gebruik genomen kan worden
Hoofdtekst: 

Er komt een nieuwe kinderwerktuin in het Westpark, tussen Gravenburg en Hoogkerk. Daar kan de afdeling voor Natuur en Duurzaamheideducatie (NDE) van de gemeente Groningen ook scholen in het westen van de stad ondersteunen in ‘groen’ onderwijs. Het is de vierde kinderwerktuin van NDE in de stad Groningen, naast die in Paddepoel, Helpman en Beijum.

Lees verder op:

 

Inauguratie dr. Rudy Folkersma en dr. Jan Jager Lectoraat Duurzame Kunststoffen

Introtekst: 
Op vrijdag 9 december installeert Stenden Hogeschool dr. Rudy Folkersma en dr. Jan Jager als lectoren Duurzame Kunststoffen bij de School of Media Entertainment Management & Technology. Met dit lectoraat, gelieerd aan Stenden Polymore Research & Education (Stenden PRE), maakt Stenden de weg vrij voor open innovatie en onderzoek op het gebied van duurzame kunststoffen. De thema’s upcycling, biopolymeren en smart materials staan hier centraal. Tijdens de inauguratie zal de heer ir. Rein Willems, Lid Topteam Sector Chemie, als gastspreker een toelichting geven op de ontwikkeling in de chemiesector en de ambities van het kabinet.
Hoofdtekst: 

Meer innovatiekracht via “open Innovatie”

Om de kennisketen te versterken richt het Lectoraat Duurzame Kunststoffen zich op de samenwerking en kennisoverdracht tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen met het doel om de bedrijvigheid te vergroten. De beschikbare laboratorium- en testfaciliteiten bieden hierin de gelegenheid om eigen toegepast onderzoek uit te voeren. De te verkrijgen onderzoeksresultaten worden toegankelijk en openbaar beschikbaar gesteld waarmee aan het principe van een open innovatiestructuur wordt voldaan.

Verankering kennis op het gebied van duurzame kunststoffen

Het Lectoraat Duurzame Kunststoffen werkt inmiddels aan het opzetten van een geaccrediteerde masteropleiding Duurzame Kunststoftechnologie. Hiervoor streeft het lectoraat naar een universitair partnership voor toegepast onderzoek op het gebied van duurzame kunststoffen. Naast de masteropleiding wordt er een verbredende en een verdiepende minor op het gebied van de duurzame kunststoffen voor de Werktuigbouwkunde en Life Science studenten ontwikkelt.

Upcycling, biopolymeren en smart materials

Het toegepast onderzoeksprogramma richt zich op een drietal speerpunten: upcycling van kunststoffen, biopolymeren en smart materials. Deze drie speerpunten sluiten naadloos aan bij de in juni 2011 gepresenteerde aanbevelingen uit de Actieagenda Topsector Chemie: “New Earth, New Chemistry”. Inmiddels zijn er door onderzoekers en studenten diverse onderzoeksprojecten in gang gezet, waaronder:

· de ontwikkeling van nieuwe producten op basis van biopolymeren (waaronder polymelkzuur en thermoplastisch zetmeel),

· de ontwikkeling van nieuwe kunststof producten voor 3D printers,

· composietproducten op basis van natuurlijke vezels,

· studies naar energiereductie in kunststofproductieprocessen.

(Bron: persbericht Stenden)

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst