| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Huis goed geïsoleerd? Bekijk het op de warmtebeelden van Infopunt Duurzaam Bouwen

Introtekst: 
Deze winter zijn er ‘warmtebeelden’ gemaakt van voorgevels in een aantal wijken in Groningen. In één oogopslag is op die opnames te zien of er warmte uit een woning lekt. En waar precies. Stadjers kunnen de beelden komen bekijken bij het Infopunt Duurzaam Bouwen aan de Hereweg 9. Daar is ook isolatieadvies aan te vragen.
Hoofdtekst: 

Er zijn warmtebeelden gemaakt in de wijken De Wijert-noord en -zuid, Helpman-west, Herewegbuurt, Selwerd, De Hoogte, Indische Buurt, Korreweg (gedeeltelijk), Beijum en Hoogkerk.

Lees verder op:

 

Biobased materialen: Duurzame schakel in de GWW-sector

Introtekst: 
Duurzaamheid staat hoog op de agenda van overheden. Zij hebben zichzelf het doel gesteld om duurzaam aan te besteden. Om te voldoen aan deze aanbestedingseisen, zullen bedrijven hierop moeten inspelen en duurzamer gaan ondernemen. Bedrijven kunnen op verschillende manieren duurzamer te werk gaan. Een mogelijkheid hiertoe is het toepassen van biobased materialen. Dit zijn materialen die een plantaardige, en dus een hernieuwbare oorsprong hebben. Uit een inventarisatie is gebleken dat het gebruik van biobased materialen nog in de kinderschoenen staat. Er is echter wel een duidelijke vraag naar het gebruik van hernieuwbare materialen en het ontwikkelen van de biobased economy.
Hoofdtekst: 

Afgelopen tijd was Anne Venema bij KNN bezig geweest met zijn afstudeeronderzoek voor de studie MSc Energie & Milieuwetenschappen. Deze studie wordt verzorgd door het Centrum voor Energie en Milieukunde (IVEM) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richtte zich op het gebruik van biobased materialen in de grond-, weg- en waterbouwsector (gww-sector). De centrale vraagstelling is of biobased materialen de gww-sector duurzamer kunnen maken. Hierbij gaat het niet alleen om de impact dat een product heeft op het milieu, maar ook wat het marktperspectief is.

Deze vraag is onderzocht en beantwoord door middel van vergelijkende Life Cycle Assessments (LCA's). Met behulp van LCA´s is het mogelijk om de milieubelasting van producten te analyseren over gehele levenscyclus, van wieg tot graf. Hierbij is in twee verschillende case studies gekeken naar respectievelijk biobased asfalt en een snelweggoot van biocomposiet. Deze producten zijn vergeleken met producten die tegenwoordig worden toegepast. Hierdoor wordt met specifieke voorbeelden onderzocht hoeveel biobased materialen de milieu-impact kunnen verminderen. Uit deze case studies is gebleken dat biobased materialen een flinke vermindering van de milieu-impact kunnen bewerkstelligen.

 

Green Mind Award

Introtekst: 
Een helder ogenblik, een baanbrekend, origineel idee waarmee u de duurzame prestaties binnen de bedrijfsvoering of de gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen een forse zet geeft. Met een groen effect waar we nog jaren en jaren van mogen profiteren. Nog niet zo eenvoudig, dat klopt. Daarom vragen we het ook aan u. We noemen deze prijsvraag: de Green Mind Award.
Hoofdtekst: 

Op de paar vierkante kilometer Groningen met de hoogste concentratie aan kennis en inventiviteit, mag een geslaagde bijdrage aan maatschappelijk verantwoord onderwijzen en onderzoeken natuurlijk niet ver te zoeken zijn.

Het Collega van Bestuur ondersteunt daarom het initiatief van de Stuurgroep Duurzaamheid om deze prijsvraag voor medewerkers en studenten uit te schrijven.Ook omdat het zo goed past bij de eerder gekozen speerpunten van RUG en UMCG: de terreinen Energy, Duurzame Samenleving en Healthy Ageing.

Lees verder op:

 

Groningse bedrijven Ekwadraat en Bioclear vergroten rendement van biogas met 20%

Introtekst: 
Twee Groningse bedrijven, Ekwadraat en Bioclear, hebben een nieuwe technologie ontwikkeld waarmee het rendement van biogas sterk wordt vergroot. Dit kan een forse impuls opleveren voor de verdere inzet van biogas in de energievoorziening. Tegen een lagere kostprijs kan nu een aanzienlijk hogere biogasproductie plaatsvinden.
Hoofdtekst: 

Wie biogas produceert, heeft er baat bij dat het organische materiaal in de vergister snel en volledig wordt omgezet in biogas. Momenteel vindt dit proces plaats door bacteriën die relatief veel tijd nodig hebben om het organisch materiaal af te breken. Enzymen zijn biologische katalysators die dit afbraakproces substantieel versnellen. De Greenstep, van Greenmove Technologies BV, produceert op locatie deze kostbare enzymen. Greenmove Technologies BV is een nieuw bedrijf dat voortgekomen is uit de samenwerking tussen Ekwadraat en Bioclear.

Lees verder op:

 

Grunneger Power van start

Introtekst: 
Vanaf zaterdag 14 april kan iedereen zich aanmelden als klant bij Grunneger Power. Grunneger Power is de eerste Nederlandse stedelijke energiecoöperatie die van start gaat met levering van gas en duurzame stroom. Het energiebedrijf is hoofdzakelijk bedoeld voor de bewoners van Stad en Ommeland, maar de coöperatie mag en wil niet discrimineren. Inmiddels hebben zich ook al klanten uit andere delen van het land gemeld. Sinds de opening van de website stromen de aanmeldingen binnen. Grunneger Power heeft er al veel nieuwe leden én klanten bijgekregen.
Hoofdtekst: 

In Nederland is het nog redelijk uniek dat een coöperatieve vereniging zelf gas en stroom levert, maar het mag en het is mogelijk door samenwerking met het van oorsprong Duitse Trianel. Grunneger Power is bijzonder trots op het feit dat geen subsidies nodig waren om te starten. Het business plan, dat door verschillende partijen als zeer robuust beoordeeld is, heeft in korte tijd geleid tot het verkrijgen van leningen van de gemeente Groningen en de Triodosbank. Het doel van Grunneger Power is dat burgers in Groningen hun energieproductie zoveel mogelijk in eigen hand nemen en zo de transitie maken naar Groningen als stad die veel minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen dan nu het geval is.

 

RUG onderzoekt afvalgedrag Stadjers

Introtekst: 
De Rijksuniversiteit Groningen gaat onderzoek doen naar duurzaam afvalgedrag van de inwoners van de stad. Met de resultaten wil de gemeente Groningen Stadjers bewegen afval beter te scheiden en afval te voorkomen.
Hoofdtekst: 

Jaarlijks wordt ruim 84.500 ton afval bij huishoudens in Groningen ingezameld. Dit gebeurt voor meer dan helft met een gescheiden methode. De overgrote meerderheid wordt aan de bron gescheiden met verschillende containers zoals voor glas en papier. Een klein gedeelte wordt gescheiden door nascheiding in de fabriek (20%). Dit laatste is soms ook goedkoper en beter. Zo is plastic in de fabriek achteraf heel goed uit het restafval te halen.

Groningen doet het kortom goed met gescheiden afvalinzameling. Op de meeste afvalstromen haalt de gemeente de landelijke doelstellingen. Alleen papier en grofvuil kunnen nog beter. Om het resultaat te behouden en zelfs te verbeteren wil de gemeente Stadjers bewegen (nog) bewuster met afval om te gaan. Uit wetenschappelijk onderzoek moet blijken hoe bereidwillig Stadjers zijn nog meer afval gescheiden te willen inzamelen. Daarnaast wil de gemeente helder hebben of inwoners ook bereid zijn om zelf wat aan de voorkant te doen.

Lees verder op:

 

Groningen blijft “fairtrade gemeente”

Introtekst: 
Groningen mag zich voor het vierde jaar op rij een “Fairtrade Gemeente” noemen. Een jury onder leiding van voormalig minister Jan Pronk vindt dat Groningen de titel mag blijven dragen.
Hoofdtekst: 

De stad is erg actief met het oproepen van onderwijsinstellingen, horeca, bedrijven en organisaties om mee te doen aan fairtrade acvititeiten. Ook de Hanzehogeschool houdt zich er nu mee bezig.

 

Minister Spies onder de indruk van aanpak krimp in Groningen

Introtekst: 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies heeft tijdens een werkbezoek haar bewondering uitgesproken voor de aanpak van de krimpgebieden in de provincie. Tijdens het bezoek op maandag 19 maart 2012 sprak de minister onder meer met bestuurders van provincie, gemeenten en woningcorporaties. Ook heeft zij een rondrit gemaakt door de Eemsdelta, waar zij met bewoners uit de regio gesproken heeft.
Hoofdtekst: 

Minister Spies toonde zich onder de indruk van de aanpak van de krimp in de Eemsdelta en Oost-Groningen. "Deze regio is uitstekend bezig. Alle betrokken partijen, van gemeenten tot corporaties en van burgers tot bedrijven, zetten zich in om de gevolgen van de bevolkingsdaling op te vangen. Dat vind ik heel belangrijk. Want er is weliswaar een Nationaal Actieplan bevolkingsdaling, krimp is in de eerste plaats een zaak van de regio’s zelf. Daar is geen blauwdruk voor te leveren, want elke regio is anders. Hier in Groningen hebben ze dat goed begrepen en laten ze zien hoe je met het fenomeen bevolkingsdaling moet omgaan".

Lees verder op:

 

GasTerra en Triodos Vastgoedfonds sluiten baanbrekend contract voor verduurzaming kantoorpand

Introtekst: 
Gastransportbedrijf GasTerra uit Groningen en Triodos Vastgoedfonds hebben een baanbrekend ‘green lease-contract’ gesloten, een concept waarbij bestaande gebouwen energiezuinig worden gemaakt. GasTerra zal haar eigen kantoor verplaatsen naar een geheel te verduurzamen bestaand kantoorpand. Deze verbouwing wordt mogelijk gemaakt via het voor de vastgoedmarkt green lease-contract tussen verhuurder Triodos en huurder GasTerra.
Hoofdtekst: 

Uitgangspunt is een bestaand gebouw compleet duurzaam te renoveren, zonder dat dit een verhoging van de huurprijs als gevolg heeft. Het ’Green Lease’-concept is een baanbrekend concept binnen de vastgoedsector en houdt in dat de huurder een huurprijs betaalt die gebaseerd is op de totale exploitatiekosten van het gebouw. Door het gebouw ingrijpend duurzaam te renoveren, kan een indrukwekkende energiebesparing worden gerealiseerd waardoor de energiekosten veel lager worden dan in een vergelijkbaar, niet-gerenoveerd kantoor. Deze ‘winst’ gebruikt Triodos Vastgoedfonds voor het financieren van de renovatie.

Lees verder op:

 

Delfzijl krijgt opleiding voor windmolentechnici

Introtekst: 
De provincie Groningen steekt 275.000 euro in een nieuw trainings- en opleidingscentrum waar jongeren opgeleid kunnen worden tot technicus windenergie. Het Noorderpoortcollege bouwt hiervoor een nieuwe school in Delfzijl.
Hoofdtekst: 

De nieuwe opleiding voor de offshore wind draagt bij aan een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en versterkt de arbeidsmarkt voor jongeren, werkenden en zij-instromers.

Lees verder op:

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst