| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Gemeente Groningen roept Stadjers op afvalvrij te leven

Introtekst: 
"100 gezinnen. 100 dagen. 100% afvalvrij. Kan dat? Noem het een uitdaging. Of een groot avontuur. Gaat het lukken om met minstens 100 huishoudens, 100 dagen minder afval te produceren?" De gemeente Groningen gaat het proberen! En daar hebben ze jou bij nodig.
Hoofdtekst: 

Het project 100-100-100 is een idee van afvalverwerker ROVA. Lukt het 100 huishoudens om 100 dagen, 100% zonder afval te leven? In dit succesvolle project laten inwoners zien dat het mogelijk is om veel minder afval te produceren. Dit lukt door goed afval te scheiden en na te denken bij de aankoop van producten.

Ook de gemeente Groningen kiest voor een duurzame toekomst met meer afvalscheiding en minder restafval. Een gemiddeld huishouden in Nederland gooit 9 kg restafval per week weg. In de gemeente Groningen is dat 8 kg per huishouden. Uit eerdere resultaten blijkt dat deelnemers van 100-100-100 ver onder het landelijke gemiddelde blijven. Soms tot bijna 90% minder kg restafval per persoon per jaar.

Groningen is op zoek naar huishoudens uit de gemeente die de uitdaging aan willen gaan. Wethouder Joost van Keulen heeft zich als eerst aangemeld. Wil jij ook meedoen? Dan kun je je hier inschrijven: https://groningen.100-100-100.nl/

 

Gemeente Haren start gebiedstafel

Introtekst: 
Anne Venema is duurzaamheidsadviseur bij Gemeente Haren. Hij houdt zich bezig met de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente, adviseert het college over duurzaamheid en is betrokken bij de realisatie van projecten.
Hoofdtekst: 

Duurzaamheid bij Gemeente Haren
In 2014 is gemeente Haren voorzien van een nieuw college, welke concreet in wilde zetten op duurzaamheid. Er is besloten dat er iemand aangenomen moest worden om hiermee aan de slag te gaan. Anne Venema solliciteerde en werd aangenomen voor deze deeltijdfunctie. Inmiddels is hij 1,5 jaar werkzaam als duurzaamheidsadviseur bij de gemeente en werkt daarnaast ook nog bij energiecoöperatie Grunneger Power. Sinds zijn aanstelling bij de gemeente Haren is hij betrokken geweest bij het actualiseren van het duurzaamheidsbeleid, adviseert hij het college op gebied van duurzaamheid, houdt hij zich bezig met de uitvoering van het beleid en de projecten die daar uit voortkomen. Duurzame ontwikkelingen zijn van belang voor de toekomst. De hulpbronnen; fossiele grondstoffen raken op. We gebruiken eindige grondstoffen met grote gevolgen voor het klimaat en het milieu. Anne: “We gaan van de oude niet-duurzame economie naar een nieuwe circulaire economie, waarbij producten en grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt worden. Het is een hele andere maar zeker noodzakelijke denkwijze, die heel van kansen gaat bieden.”

Actualisering Duurzaamheidsbeleid
In 2015 heeft gemeente Haren haar duurzaamheidsbeleid geactualiseerd. “Voorheen werd er gericht op klimaatbeleid, met name gericht op CO2-besparing. Binnen dat beleid waren er twee doelstellingen: de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal in 2015 en in gehele gemeente 25% CO2 besparing in 2030 ten opzichte van de nulmeting in 2009. Voor de eerste doelstelling zijn alle projecten afgerond of in gang gezet. Alle acties die opgepakt konden worden, zijn uitgevoerd” vertelt Anne. Gemeente Haren is nu bezig met het in kaart brengen van de mogelijke duurzame ontwikkelingen, welke projecten daar aan te koppelen zijn om vervolgens te kijken of er budget voor beschikbaar is. Anne: “Het is nu tijd voor gemeente Haren om keuzes te maken en nieuwe doelstellingen te formuleren. In eerste instantie lag het idee er om een congres te organiseren om met lokale kantelaars, koplopers, verbinders, friskijkers en dwarsdenkers op het gebied van duurzaamheid een nieuwe duurzaamheidsambitie te formuleren. Toen hoorden we van vereniging Noorden Duurzaam, waar al vele partijen bij aangesloten zijn met kennis en ervaring over het onderwerp duurzaamheid.”

Platform Duurzaam Haren wordt gebiedstafel
De gemeente Haren heeft eerder met lokale partijen om tafel gezeten binnen het platform Duurzaam Haren. Daarin werd besproken waar de verschillende partijen zich mee bezighouden en ze vullen elkaar aan en proberen samen te werken. Anne: “Jeroen Niezen vertrok als voorzitter. Er kwam geen vervanger voor hem in de plaats. We hebben gekeken hoe we deze samenwerking verder konden voortzetten en toen kwam vereniging Noorden Duurzaam op ons pad. We hebben besproken hoe we het lidmaatschap vorm konden geven en kwamen bij een gebiedstafel terecht.” Het Platform Duurzaam Haren wordt in de vorm van een gebiedstafel voortgezet en bovendien geprofessionaliseerd. De komende maanden gaat een kwartiermaker van Noorden Duurzaam lokale partijen benaderen om bij de gebiedstafel aan te sluiten. Uiteraard is het ook mogelijk om op eigen initiatief aan te sluiten bij de gebiedstafel. Gemeente Haren heeft voor het eerste jaar een budget beschikbaar gesteld om tafelacties te kunnen ondernemen.

Door aan te sluiten bij Noorden Duurzaam – en de opstart van een gebiedstafel - heeft de gemeente Haren veel kennis tot haar beschikking met daarbij professionele begeleiding. De vereniging faciliteert door verschillende partijen – met verschillende visies - bij elkaar te brengen. Om vervolgens samen nieuwe ambities te formuleren met een daarbij passend duurzaamheidsbeleid.

 

Gemeente Haren 150e lid van Noorden Duurzaam

Introtekst: 
Het college van B&W van Haren ontwikkelt het Platform Duurzaam Haren door tot een gebiedstafel, en kiest daarbij voor aansluiting bij Noorden Duurzaam. De vereniging verwelkomt Haren als 150e lid en zet een kwartiermaker in om de gebiedstafel op gang te helpen.
Hoofdtekst: 

Noorden Duurzaam is er trots op de gemeente Haren als 150ste lid te verwelkomen. Haren is daarmee de 4e gemeente, naast Groningen, Harlingen en Súdwest-Fryslân. De gemeente Haren voert een actief duurzaamheidsbeleid, met aandacht voor onder andere het groene karakter van de gemeente, de woningbouw, energie en duurzaamheidseducatie.

Het ontwikkelen van een gebiedstafel is een primeur. Aan de tafel draait het om de vraag hoe integrale duurzame gebiedsontwikkeling in de gemeente Haren vorm en vaart kan krijgen. De werkwijze is gelijk aan andere tafels: eerst de duurzaamheidskwesties vaststellen en deze vervolgens koppelen aan gebiedsbrede projecten. Met de beste projectideeën gaan ze aan de slag, bij voorkeur in samenwerking met andere netwerken en tafels bij Noorden Duurzaam, om zo een grotere achterban te bereiken en te mobiliseren.

Met deze werkwijze zijn vele kwesties aan te pakken. Bijvoorbeeld in de sfeer van de voedingsketen, de kledingketen, de energievoorziening, lokale mobiliteit, de inrichting van de openbare ruimte, duurzaamheid in het onderwijs en duurzaamheid in de zorg. Een gebiedstafel kan dan ook de aanleiding zijn om ook andere tafels te beginnen, die zich richten op specifieke thema's, sectoren en ketens in Haren.

Meer nieuws over de nieuwe gebiedstafel volgt dit voorjaar. Dan komen de verantwoordelijke wethouder Michiel Verbeek en de in Haren woonachtige ND-voorzitter Elly Pastoor aan het woord, en maken we de kwartiermaker voor deze eerste gebiedstafel bekend.

 

Bouwen aan regionale netwerken voor duurzaamheid

Introtekst: 
Het landelijke overheidsprogramma DuurzaamDoor heeft in maart de grotere regionale netwerken voor duurzame ontwikkeling bijeengebracht voor een uitwisselingsdag. Noorden Duurzaam was erbij. Als vervolg op deze dag is nu een special verschenen van het ambtenarentijdschrift PM Publiek Denken waarin het fenomeen van regionale duurzaamheidsnetwerken in beeld wordt gebracht.
Hoofdtekst: 

DuurzaamDoor: “Samen met het tijdschrift PM Publiek Denken hebben wij een special gemaakt over het bouwen aan regionale netwerken. Een aanrader voor mensen die actief zijn of willen worden in regionale netwerken en voor iedereen die de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en burgers een zetje wil geven.

DuurzaamDoor werkt samen met regionale duurzaamheidsnetwerken die zich bezighouden met een thema (energie bijvoorbeeld), een gebied (zoals de Betuwe) of een proces (onder andere de circulaire economie). Als DuurzaamDoor proberen wij deze netwerken te ondersteunen met bijvoorbeeld kennis, nieuwe contacten of door onderlinge samenwerking te stimuleren.

DuurzaamDoor maakt wat zij geleerd heeft nu aan anderen beschikbaar door deze tijdschriftspecial. Het tijdschrift richt zich op ambtenaren maar wij denken dat de special interessant is voor iedereen die ziet dat netwerkend werken een grote rol heeft bij het creëren van maatschappelijke waarde.

In de special beschrijven wij het groeiproces van regionale netwerken. Van maatschappelijk initiatief (drijven), naar informeel netwerk (klijven) tot onderdeel van de regionale infrastructuur (blijven). Wat maakt dat netwerken uitgroeien tot regionale broedkamers voor duurzame ontwikkeling?”

 

Nieuw lid Provincie Fryslân start samenwerking met Noorden Duurzaam

Introtekst: 
De provincie Fryslân is sinds kort lid van Vereniging Noorden Duurzaam. Door lid te worden wil de provincie een bijdrage leveren aan het ontwikkelen, opschalen en verbreden van haalbare duurzame business cases.
Hoofdtekst: 

“De provincie is van oudsher de regionale overheid die het maatschappelijke belang moet waarborgen”, aldus Cees Meijles (provincie Fryslân). “Milieu hoort daar ook bij en is altijd een belangrijk onderdeel geweest in het provinciale beleid”.

Thema milieu als integraal onderdeel
Meijles geeft aan dat het thema milieu steeds meer naar de achtergrond dringt, door het “op te hangen” aan andere thema’s zoals aan werkgelegenheid. Het thema “milieu” vormt steeds vaker een integraal onderdeel van economische en sociale agenda’s. Goed nieuws vertelt Meijles: “Het milieu moet niet als iets losstaands gezien worden. Laat het vooral een onderdeel zijn van thema’s als verduurzaming, werkgelegenheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

Fair Fryslân
Het centrale thema van provincie Fryslân “Met de Mienskip werken aan een mooi en sterk Fryslân.” Milieutaken worden hierbij op twee sporen uitgevoerd. De eerste betreft slim milieubeheer, onderdeel van dienstverlening bedrijventoezicht en handhaving. De tweede bestaat uit vier thema’s: Friese Grondstoffen Agenda, Duurzame transportstoffen, Fair Fryslân en Eetbare stad.

Ideeën voor tafelprojecten
De provincie heeft aangegeven om, als faciliterende overheid, samen te gaan werken met Noorden Duurzaam. Er zijn al een drietal tafelprojecten aangedragen: beton, dakleer en ESCo’s (Energie Service Company). Daarnaast werkt de provincie aan het (regionaal/lokaal) sluiten van de biomassa keten. “Dit gaat de komende tijd een belangrijk thema worden, waarbij bodemvruchtbaarheid of liever bodemgezondheid een prominente plaats dient te krijgen”, aldus Meijles. “De bodem moet niet als sluitpost maar als basis worden gezien. De circulaire economie begint tenslotte bij de bodem. Teruglopende bodemgezondheid en grondstoffenschaarste zijn grote bedreigingen voor onze voedselzekerheid".

Keten verbreden
De provincie creëert met het lidmaatschap nieuwe mogelijkheden. Vanuit de provincie worden, op eigen initiatief en op aandragen van de Mienskip, ketens samengesteld rond grondstoffenstromen, waarbij de partners zorgvuldig uitgezocht worden. Met ketenoverleg zoeken de aangesloten partijen met elkaar naar de mogelijkheden om zo’n keten te verduurzamen, bijvoorbeeld door het hoogwaardig in kringloop brengen van grondstoffen. Zodra een keten ‘gesloten’ is, dat wil zeggen: technisch/logistiek, financieel en organisatorisch gezond, met behoud van grondstoffen, zal deze doorgezet worden naar Noorden Duurzaam om zo het gewenste sneeuwbaleffect te veroorzaken.

Kenmerken keten sluiten
Cees Meijles vertelt over de drie belangrijke kenmerken voor het sluiten van keten:

1. Ketens sluiten zich niet vanzelf; de meeste ondernemers zijn vaak nauw betrokken bij hun linker en rechter buurman, bijvoorbeeld een toeleverancier aan de ene kant en een afnemer aan de andere kant. Ondernemers zijn individueel niet bij machte om een keten te sluiten. Daarom is er een bredere aanpak nodig en moet het proces worden gefaciliteerd.

2. Ketens gaan werken als alle partners er voordeel van ondervinden. Alle partners moeten iets extra’s doen om te verduurzamen. Daar moet natuurlijk een compensatie tegenover staan. Dat kan geld zijn, een steviger concurrentiepositie, een imago verbetering, invulling van MVO doelstellingen, energiebesparing of social-return of een combinatie daarvan.

3. Naast deze compensatie voor extra inspanningen levert ketensamenwerking nog een belangrijk ander voordeel: op lange-termijn-samenwerking wordt hiermee gestimuleerd.

De provincie laat met het lidmaatschap zien dat ze de vereniging ziet als sociale innovator voor duurzame ontwikkeling. De unieke werkwijze van Noorden Duurzaam met tafels en tafelprojecten, bevordert het opschalen van duurzame initiatieven.

Interview: Désirée Boerema (iDees online, Haren)

 

Provincie wil slimmere en zuiniger straatverlichting in Groningen

Introtekst: 
In totaal 110.000 lantaarnpalen in de provincie Groningen krijgen een opknapbeurt om slimmer – dus zuiniger en efficiënter – te branden.
Hoofdtekst: 

De provincie Groningen lanceert vandaag het provinciaal lichtmastenplan dat onderdeel is van het Programma Energie 2012-2015. Dit plan bestaat uit projecten die gericht zijn op energiebesparing en duisternis op het platteland.

Er valt veel energie en geld te besparen in de openbare verlichting in onze provincie. De lichtmasten langs de wegen zijn vaak sterk verouderd terwijl er nu nieuwe, meer energiezuinige, technieken beschikbaar zijn. Ook hebben sommige gebieden behoefte aan meer duisternis en heeft (teveel) licht een negatieve invloed op de planten en dieren in onze provincie.

Lees meer:

 

Eerste Grien deal tussen de provincie Fryslân en Zorggroep Tellens

Introtekst: 
Zorggroep Tellens is met duurzaamheid aan de slag in haar organisatie. Zo heeft Tellens al een deel van haar verzorgingshuizen voorzien van LED verlichting. En nu wil Tellens extra stappen zetten. Duurzaamheid staat ook bij de provincie hoog in het vaandel. Beide partijen slaan nu de handen ineen. En sluiten net als het Rijk doet een Grien deal met elkaar. Doel van de Grien deal is dat de provincie Tellens helpt bij het verduurzamen. Zij ondersteunt de initiatieven op het gebied van zone-energie, energiebesparing en mobiliteit. Gedeputeerde Hans Konst; “Mei Tellens hawwe wy in foaroprinner. Sy wolle wier wat en wy helpe harren mei ús kennis en ús netwurk. Dit soarte fan inisjativen hawwe nedich om echte stappen te setten.”
Hoofdtekst: 

*Friese samenwerkingsvariant*

Het rijk sluit met diverse organisaties een Green deal. De Friese
variant hiervan is de Grien deal. Een belangrijke onderdeel van de Grien
deal is ook om te laten zien dat verduurzamen kan. Dat er haalbare
mogelijkheden voor organisaties zijn op het gebied van duurzaamheid.

*Eerste resultaten*

De eerste resultaten van de Grien deal zijn al op korte termijn te
verwachten. Met behulp van de provinciale kennis zijn de mogelijkheden
verkend om energie te besparen bij de verschillende vestigingen van
Tellens. Volgens de heer Schenkel voorzitter Raad van Bestuur van
Tellens; “Deze Grien deal is voor ons eigenlijk niets anders dan een
mooie mogelijkheid om onze duurzame ambities echt in de praktijk te
brengen. Het is dan ook mooi om te zien dat dat zo snel al tot resultaat
leidt.”

Lees verder op:

 

TNO ziet innovatiepositie wegglijden

Introtekst: 
Nederland glijdt langzaam af op het gebied van innovatie ten opzichte van wereldwijde concurrenten. Dat concludeert TNO in een vrijdag gepubliceerd rapport. In Europa is Nederland 'een goede middenmotor'.
Hoofdtekst: 

gratis-nieuws

Snel
Service
adverteren

home
Twitter
TNO ziet innovatiepositie wegglijden

Nederland glijdt langzaam af op het gebied van innovatie ten opzichte van wereldwijde concurrenten. Dat concludeert TNO in een vrijdag gepubliceerd rapport. In Europa is Nederland 'een goede middenmotor'.

”Nederland is een innovatievolger, maar zeker geen gidsland”, schrijven de onderzoekers. In Europa lopen Duitsland, Zweden, Finland, Denemarken en Zwitserland voorop op innovatiegebied.

Voor het onderzoek werden cijfers naast elkaar gelegd over onder meer het aantal patenten, omvang van innovatiesectoren en investeringen in innovatie. Nederland scoort op verschillende indicatoren redelijk tot goed, maar niet excellent. Bovendien is op veel innovatiegebieden sprake van stilstand, daar waar andere landen in opkomst zijn.

De stilstand is onder meer te wijten aan het feit dat Nederland matig investeert in innovatie. In Nederland wordt 1,84 procent van het bruto binnenlands product uitgegeven aan onderzoek en innovatie, onder het gemiddelde van de Europese Unie. Het beleid van minister van Innovatie Maxime Verhagen (CDA) heeft Nederland kennelijk niet naar de top gebracht.

Zo is er een ‘geleidelijke maar consequente’ afname van de investeringen in innovatie door bedrijven. Als er wel wordt geïnvesteerd, dan gebeurt dat steeds vaker door buitenlandse bedrijven. De overheid helpt ook niet mee, doordat de uitgaven aan onderzoeksinstellingen zijn gedaald.

Lees verder op:

 

Assen bespaart fors met slimme lantaarnpalen

Introtekst: 
Dit jaar krijgt bedrijventerrein Messchenveld in Assen slimme lantaarnpalen op basis van sensoren en LED-verlichting. De lampen reageren op beweging. Zo kan de gemeente zo’n 65 procent op de energielasten besparen zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid op het bedrijventerrein. De uitstoot aan CO2 vermindert met 15 ton per jaar.
Hoofdtekst: 

Door de lantaarnpalen op het bedrijventerrein uit te rusten met sensoren branden ze alleen wanneer het nodig is. Als er niemand in de buurt is, dimt het licht. Loopt, rijdt of fietst er iemand, dan gaat het licht branden. De lichten communiceren via de centrale met elkaar. Zo brandt er altijd een rij van lampen zodat het licht met de weggebruiker meebeweegt. Ook de sterkte is aan te passen. Is het rustig, dan is het licht sterk gedimd. Bij een calamiteit kunnen de lampen op volle sterkte branden. Dit is belangrijk voor de hulpdiensten.

De slimme lantaarnpalen leveren Assen een behoorlijk financieel voordeel op. Nu nog verbruikt de straatverlichting 34.000 kWh per jaar. Als de lantaarnpalen optimaal functioneren, kan dit terug naar zo’n 10.000 kWh. Verder bespaart de gemeente behoorlijk op onderhoudskosten waardoor het nieuwe systeem zich in zes tot acht jaar terugverdient.

Lees verder op:

BijlageGrootte
dagblad_noorden_06jun2012.pdf76.08 KB
 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst