| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Oktober 2016

Beste lezer,

Met ingang van deze Dag van de Duurzaamheid brengt Noorden Duurzaam een nieuwsbrief uit voor iedereen die ons wil volgen. We schrijven over tafels en projecten, we brengen verenigingsnieuws en algemeen nieuws over duurzame ontwikkeling, en we belichten mensen en organisaties die lid zijn.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de vrijwilligers en de communicatievakmensen van de webredactie van Noorden Duurzaam. Op de website stellen ze zich voor, onder de tab "Vereniging".

 

2015-1

Algemene Ledenvergadering op 2 april 2015 met aansluitend een themabijeenkomst.

12-3-2015 Op 2 april a.s. is de tweede Algemene Ledenvergadering van Noorden Duurzaam. Die begint om 15.30 uur in het Technisch Innovatie Centrum van het Alfa-college, Admiraal de Ruyterlaan 2 in Groningen. Aansluitend is er een bijeenkomst, met als thema Onderwijs en Duurzaamheid.
Tijdens de ALV op 13 november 2014 is afgesproken dat er tweemaal per jaar een ALV zal zijn, in het najaar en in het voorjaar. In de ALV op 2 april gaat het vooral om het vaststellen van de rekening over 2014 en om het bespreken van een visie over de verdere ontwikkeling van de vereniging. Verder wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken bij de diverse tafels en van actuele ontwikkelingen. Na de ALV besteden we aandacht aan het thema Onderwijs en Duurzaamheid, met een koppeling naar de praktijk van het Alfa-college en Noorderpoort. Vanuit beide organisaties wordt een korte presentatie verzorgd. Noorden Duurzaam geeft daarna vanuit verenigingsperspectief aan hoe de doelstellingen en de projecten van de onderwijsinstellingen kunnen worden ondersteund en versterkt. Vanzelfsprekend zullen ook de relaties met het bedrijfsleven en de meerwaarde van samenwerking aan de orde komen. Er is volop gelegenheid voor discussie. De bijeenkomst wordt tegen 18.00 uur beëindigd. Daarna is er gelegenheid voor napraten, met een drankje en een hapje, verzorgd door het Alfa-college. Het Alfa-college stelt ook belangenloos de vergaderruimte beschikbaar.

Lees dit artikel op noordenduurzaam.nl

Tafelbegeleiders in verbinding

11-3-2015 Noorden Duurzaam is jonge vereniging, nu bijna anderhalf jaar oud. De ontwikkeling van de vereniging brengt met zich dat veel mensen, die elkaar nog niet kennen, met elkaar gaan samenwerken. Daarbij is het belangrijk om elkaars motieven te kennen: je moet weten wat je aan elkaar hebt. Daarvoor moet je weten op welke vlakken je van een ander verschilt, maar ook welke waarden je deelt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de tafelbegeleiders. Zij kwamen onlangs bijeen.
Op 5 februari kwamen ongeveer twintig tafelbegeleiders samen om elkaar beter te leren kennen. Op het programma stond eerst een werkvorm, waarbij we met z’n allen op een fictieve lijn gingen staan van zeer idealistisch tot zeer pragmatisch. In het midden stonden de meeste mensen en naarmate je verder naar de uiteinden keek, werden de aantallen geleidelijk kleiner. Je kunt hieruit concluderen dat de huidige groep tafelbegeleiders een diverse groep van pragmatische en idealistische mensen is. De kracht van diversiteit in een groep is dat er veel verschillende achtergronden en capaciteiten zijn. Een mooi voorbeeld daarvan zijn partners Herman Gesink en Marten Imelman van Duurzom. Herman is uiterst idealistisch en Marten staat in het midden van het spectrum idealistisch-pragmatisch. Herman schetst de vergezichten en het ideaalplaatje. Marten is het daar vaak mee eens, maar blijft met beide benen op de grond staan. Zo is er een mooie symbiose ontstaan, een samenwerking die bij mensen het beste naar boven haalt. Dat is de krachtige vorm van samenwerking, die we als tafelbegeleiders moeten blijven zoeken. Het tweede gedeelte van het programma stond in het teken van gedeelde waarden. In vier groepjes gingen we aan de slag met vellen papier, post-its en stiften om samen de gemeenschappelijke waarden van de vereniging in kaart te brengen. Daarbij stond gelijk al één waarde centraal: samenwerken. Hoe groot de verschillen in idealisme of pragmatisme ook zijn, we hebben dezelfde doelen voor ogen en die willen we door middel van samenwerkingen en cross-overs realiseren. Andere waarden die naar voren kwamen waren integriteit, openheid, eerlijkheid, gelijkwaardigheid, cultuur, natuur, betrokkenheid, zorgzaamheid en volhoudbaarheid/duurzaamheid. Het lijstje is nog niet compleet, maar het geeft een beeld van de gedeelde waarden. De vraag is nu: welke houdingen horen bij deze waarden? Hoe laten we die zien? De volgende bijeenkomst voor tafelbegeleiders zal daarom in het teken staan van het uitvoeren met behulp van voorbeelden uit de praktijk.

Lees dit artikel op noordenduurzaam.nl

Recycling van Groningse verf

11-3-2015 De Ketentafel verf van Noorden Duurzaam onderzoekt wat de marktpotentie is van recycled latex. Daarmee proberen de tafelgenoten een stap te zetten naar een meer bewust verfgebruik bij professionals en particulieren. Bruikbare verfresten moeten uit kastjes en schuurtjes komen en beschikbaar gemaakt worden voor hergebruik.
Om hier een start mee te maken is er bij de ARCG, de Groningse afvalverwerker, nu al voldoende aanbod van kwalitatief goede latexresten. Hun chemowagens rijden door zeven Groningse gemeenten en halen daar het chemisch afval op. Het sorteren van bruikbare latex is een verdere stap in de missie van het bedrijf om afvalstromen geschikt te maken voor hergebruik. Het bedrijf Eco Paints kan deze verfresten gebruiken en in samenwerking met chemiebedrijf Interchem opwerken tot kwalitatief goede latexverf voor de professionele en particuliere markt. De uitdaging zit aan de afzetkant. Schilders, aangesloten bij de tafel, zijn op zoek naar geschikte projecten voor duurzame opdrachtgevers, om dit product in te zetten. De groothandel bekijkt de marktpotentie en is bezig met de doelgroepbepaling. Zonder afzetmarkt wordt de productie niet in gang gezet en komt de verf opnieuw op een plankje terecht. Heeft u, of u organisatie interesse in dit product, mail naar dirkjan.bours@noordenduurzaam.nl

Lees dit artikel op noordenduurzaam.nl

Noorden Duurzaam in gesprek met MVO-specialisten

11-3-2015 Noorden Duurzaam is al een tijd in gesprek met andere organisaties en met specialisten, die zich bezighouden met het ondersteunen van bedrijven bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Oogmerk is om aandacht voor MVO te vergroten door middel van samenwerking.
Op 20 februari vond in Heerenveen weer een gesprek plaats over samenwerking tussen het groeiende aantal MVO-specialisten in de regio. De deelnemers (Duurzom, Dzyzzion, MVO-Nederland en initiatiefnemer Noorden Duurzaam) waren het er snel over eens dat die samenwerking belangrijk is. Het gaat inmiddels ook om een aanzienlijk gezelschap: gespecialiseerde bureaus, aanbieders van MVO-diensten, auteurs, adviseurs, beleidsmakers, onderzoekers, opleiders en docenten. Let wel, hier worden niet eens de ondernemers bedoeld die MVO in praktijk brengen, maar alleen de specialisten die het fenomeen MVO onderzoeken, die er beleid voor maken bij de overheid, of die de ondernemers hiermee op weg helpen. Door samenwerking in deze breedte kan het onderwerp MVO duidelijker in beeld komen in de regio, en hoger op de onderzoeksagenda en de politieke agenda komen. Door samenwerking kunnen de verschillende MVO-diensten ook beter op elkaar aansluiten en kan het totale aanbod transparanter en aantrekkelijker worden voor de bedrijven in het Noorden. Samenwerking is dus een wenselijke en ook natuurlijke ontwikkeling, een logisch gevolg van het toenemende belang van MVO. Afgesproken is dat de kring van MVO-specialisten in volgende gesprekken wordt uitgebreid. Er is een begin gemaakt met een inventarisatie van MVO-specialisten en met een voorstel voor een nieuwe tafel voor dit onderwerp. MVO-specialisten die deze ontwikkeling willen volgen zijn van harte welkom op http://www.noordenduurzaam.nl/tt-duurzaam-mkb-ondernemen-nn.

Lees dit artikel op noordenduurzaam.nl

Raad van Toezicht in gesprek met het Bestuur

3-3-2015 In de Algemene Ledenvergadering op 13 november 2014 zijn twee nieuwe leden benoemd voor de Raad van Toezicht van Noorden Duurzaam. De Raad, die nu drie leden telt, had op 4 februari 2015 een eerste overleg met het Bestuur.
Jaap Bosma (Kamer van Koophandel) was, na de oprichting van de vereniging, aanvankelijk het enige lid van de RvT. Door hun benoeming in de ALV van 13 november zijn daar twee leden bijgekomen: Diane Keizer-Mastenbroek (vice-voorzitter van het college van bestuur van Van Hall Larenstein University of Applied Sciences) en Anne Jan Zwart (tot voor kort CEO van ECOstyle Holding B.V. en initiatiefnemer van Ecomunitypark, dat wordt ontwikkeld in Oosterwolde). De RvT heeft onder meer tot taak toezicht te houden op de manier waarop de vereniging wordt bestuurd. Op 4 februari 2015 heeft het Bestuur de leden van de RvT bijgepraat over de ontwikkeling van de vereniging en over de financiën. Daarnaast is gesproken over het voorbereiden en de werking van tafels. Afgesproken is dat RvT en Bestuur dit jaar nog twee tot drie keer met elkaar in gesprek gaan. De eerstvolgende keer presenteert het Bestuur op verzoek van de RvT hoe de borging van het financiële beheer, inclusief dat van de tafels, is geregeld.

Lees dit artikel op noordenduurzaam.nl

Wijziging postadres Noorden Duurzaam

3-3-2015 Noorden Duurzaam is partner in het KvK Ondernemersplein en maakt gebruik van faciliteiten van de Kamer van Koophandel. Daarom kunnen we ook onze post laten bezorgen op het adres van de Kamer.
Het postadres van Noorden Duurzaam is nu: Leonard Springerlaan 15, 9727 KB Groningen. De contactmogelijkheden via internet blijven ongewijzigd: info@noordenduurzaam.nl www.noordenduurzaam.nl

Lees dit artikel op noordenduurzaam.nl

Noorden Duurzaam partner in het Ondernemersplein

3-3-2015 Sinds enkele maanden zijn er in ons land vijf Ondernemerspleinen actief. Ze zijn gevormd op initiatief van het ministerie van EZ en gerealiseerd door de Kamer van Koophandel, in samenwerking met landelijke en regionale partners. Noorden Duurzaam is partner in het Ondernemersplein voor Noord-Nederland.
Ondernemers kunnen terecht op het Ondernemersplein voor: - fysieke en digitale producten en diensten van de partners; - contacten met publieke en private dienstverleners; - ontmoetingen met andere ondernemers en professionals; - bijeenkomsten over relevante en actuele thema's. Andere partners in het Noordelijk Ondernemersplein zijn o.a. NPal (Noordelijke Productiviteitsalliantie), RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), de Stichting Ondernemersklankbord, de Belastingdienst en Qredits. De bedoeling is dat het aantal partners wordt uitgebreid. Voordelen van het partnerschap voor Noorden Duurzaam zijn dat we onderdeel zijn van een belangrijk netwerk in relatie tot ondernemers en dat we met andere partners kunnen samenwerken in het bereiken en en informeren van ondernemers. Het partnerschap biedt ons ook mogelijkheden om gebruik te maken van faciliteiten van de Kamer van Koophandel.

Lees dit artikel op noordenduurzaam.nl

Tafels krijgen vorm!

3-3-2015 Steeds meer tafels van Noorden Duurzaam beginnen vorm te krijgen. We schetsen de ontwikkelingen rond de sectortafel Ziekenhuizen, de thematafel Care for Sustainable Health en de thematafel Energietransitie eigen woning.
Sectortafel Ziekenhuizen. Deze tafel is van start gegaan met drie ziekenhuizen. Besloten is om de scope te houden op facilitair. Denk aan duurzaam bouwen, energie, water, bereikbaarheid, inkoop, logistiek, afval, voeding etc. Dat is al een lange lijst van onderwerpen, waaruit een verstandige keuze gemaakt gaat worden. Daarvoor wordt er nu eerst gewerkt aan een prioriteitenlijstje. Daarna volgt de stap naar een actieprogramma. Thematafel Care for Sustainable Health. De tafel heeft op dit moment vijf bevlogen deelnemers. Het is een bijzondere tafel, mede doordat de passie voor het onderwerp groot is. De tafel houdt zich bezig met het verzamelen, opbouwen en delen van kennis over hoe de transitie kan worden bewerkstelligd van een “cure and disease”-gecentreerde gezondheidszorg naar een cultuur en een systeem, waarin gedrag en welzijn, en daarmee een integrale, duurzame benadering van mens en gezondheid centraal staan. De eerste stap die de tafel gaat zetten, is het organiseren van een workshop op 15 april met mensen uit het Noorden die er toe doen, als het gaat over dit onderwerp en die in ons netwerk zitten. Uiteraard met het doel om meer mensen aan boord te krijgen en mee te laten denken over hoe we die transitie kunnen realiseren. Thematafel Energietransitie eigen woning. Op 11 maart gaat die tafel van start. Na een grote vergadering in oktober 2014 bij GasTerra, waarbij ca. 30 potentiële deelnemers aanwezig waren, is het nu zo ver. In de tussentijd is er veel gebeurd door een agenda commissie, die is gevormd vanuit de deelnemers in oktober. Er is een schets neergelegd over wat de tafel zou kunnen gaan doen, die op 11 maart besproken gaat worden. De directe link naar Entrance (het kenniscentrum voor energietransitie) en naar de praktijk van alle ondernemers die zich in het veld bewegen is daarbij heel belangrijk. We houden u op de hoogte! Voor meer informatie over deze tafels: henk.de.vries@noordenduurzaam.nl

Lees dit artikel op noordenduurzaam.nl
 

Nieuwsbrief 2014 / 3

In de vorige nieuwsbrief (juni 2014) was het aantal leden de 50 gepasseerd. Intussen is dat aantal gegroeid tot boven de 80. Er is ook voortgang geboekt in de ontwikkeling van tafels. Deze nieuwsbrief beschrijft enkele voorbeelden. Belangrijk is verder dat met andere netwerk-organisaties, zoals MVO-Nederland, is gesproken over samenwerking. De bevindingen worden kort beschreven. Er komt een vervolg.

 

2014-3

In de vorige nieuwsbrief (juni 2014) was het aantal leden de 50 gepasseerd. Intussen is dat aantal gegroeid tot boven de 80. Er is ook voortgang geboekt in de ontwikkeling van tafels. Deze nieuwsbrief beschrijft enkele voorbeelden. Belangrijk is verder dat met andere netwerk-organisaties, zoals MVO-Nederland, is gesproken over samenwerking. De bevindingen worden kort beschreven. Er komt een vervolg.

 

Nieuwsbrief 2014 / 2

Nieuwsbrief 2014 / 2

16-4-2014 Noorden Duurzaam is in januari 2014 echt van start gegaan. Er hebben zich inmiddels ruim 50 leden gemeld, er zijn meer dan 25 tafels actief of in oprichting en er is een serie concrete projecten in voorbereiding. Er zijn vrijwilligers aan de slag gegaan en het bestuur is uitgebreid. Er is een cursus gestart voor tafelbegeleiders en kwartiermakers.

Groei ledental

De eerste 50 leden hebben zich al aangemeld. Particulieren, zzp-ers, bedrijven, instellingen en overheden. Daarmee komen projectideeën in beeld en kunnen tafels worden gevormd. De ruim 40 initiatiefnemers hebben op 19 september 2013 bewust gekozen voor een verenigingsvorm als opvolger van het Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland (CODIN). Leden bepalen nu de gang van zaken en zijn betrokken. Met het oog op die betrokkenheid gaan we als vereniging regelmatig bijeenkomsten en startgesprekken organiseren voor nieuwe leden.

Noorden Duurzaam in het nieuws

We hebben nog niet gericht de publiciteit gezocht, omdat we de handen vol hebben aan de start van de vereniging. Toch heeft de pers al aandacht besteed aan wat we doen en beogen. In februari 2014 belichtte het tijdschrift Eemsdelta Kringen uitgebreid de aanleiding voor de oprichting en het doel van Noorden Duurzaam (DNA voor versnellen duurzaamheidsproces). Op 8 maart berichtte het Dagblad van het Noorden over het project Hergebruik van oude verf, dat de gemeente Groningen samen met Noorden Duurzaam uitvoert. Het Friesch Dagblad schreef over Transitietafels als duurzaam trefpunt. De artikelen zijn ook hier te vinden. Via het Twitter-account van Noorden Duurzaam worden toevoegingen aan informatie op de website (profiel-pagina’s, agenda-items enz.) gemeld.

Aan tafel

Dat kan. Er zijn inmiddels 30 tafels voorgesteld, in oprichting of actief en het aantal groeit met het aantal leden. Op de website is onder ‘Tafels’ een overzicht te vinden. We belichten er hierna een paar, om nog eens te onderstrepen dat alle aspecten van verduurzaming van de samenleving in de tafelstructuur een plek kunnen krijgen. We onderscheiden vier soorten: thema-, sector-, keten- en gebiedstafels. Voor het sluiten van kringlopen zijn er al enige tijd betonketentafels in Fryslân, in de gemeente Groningen en in Emmen. In Groningen en in Hoogeveen is er ook een verfketentafel. Een voorbeeld van een thematafel is de tafel Duurzame innovatie-intermediairs. Deelnemers zijn bedrijven, instellingen en adviseurs die bedenkers van duurzame productideeën helpen om hun idee in productie te krijgen. In de gemeente Groningen is de sectortafel Onderwijshuisvesting actief. Leden zijn onderwijsbesturen in de gemeente Groningen en de afdeling voor vastgoedmanagement van de gemeente Groningen. Bestaande netwerken en kringen voor duurzame ontwikkeling kunnen onder eigen naam vermeld worden in het overzicht van tafels. Daarmee vergroten ze hun bereik en kunnen ze doorgeefluik zijn voor projectideeën van hun leden en van andere tafels. Voorbeelden zijn de thematafel voor dorpswerkgroepen die door Netwerk Duurzame Dorpen wordt verzorgd, en de thematafel voor integraal milieu- en kwaliteitsmanagement die door de Kwaliteitskring Noord-Nederland Flevoland wordt gefaciliteerd. In oprichting is de thematafel Duurzame Inzetbaarheid, een initiatief van oud RBO-directeur Meindert Krijnsen. Duurzame inzetbaarheid is het productief kunnen bijdragen aan de samenleving en is een combinatie van gezondheid en vitaliteit, leren en mobiliteit, motivatie en engagement. Leden van de tafel zijn specialisten, die als kennisontwikkelaar en kennisleverancier actief zijn (gespecialiseerde bureaus, auteurs, adviseurs, HBO/WO-docenten, studenten). Een andere tafel die binnenkort van start gaat is de thematafel Duurzame mobiliteit. Een project van die tafel wordt Autolab/LCA Leerplaatsen: het bevorderen van inpassing van methoden voor life cycle analysis in de onderwijscurricula in de regio, gericht op bewustwording, beroepskwalificaties en onderzoek rond duurzame mobiliteit. O.a. Noordlease en het Noorderpoort College zijn hierbij betrokken. Belangrijk voor veel tafels en projecten wordt de sectortafel Financiers. Een mooi voorbeeld van nog een sectorale insteek is de sectortafel Kapsalons, een initiatief van Pieter Patje (www.groene-kapper.nl). Op verzoek van de gemeente Groningen wordt de gebiedstafel Duurzame gebiedsontwikkeling gemeente Groningen opgezet. De bedoeling is dat daarmee een platform wordt gecreëerd, waar afstemming plaatsvindt tussen thematafels, sectortafels, ketentafels, projecten en andere duurzame initiatieven in de gemeente. De website van Noorden Duurzaam bevat informatie over ruim 80 duurzaamheidsprojecten in de regio, ook buiten het verband van de vereniging. De verzamelde informatie kan dienen als inspiratiebron en voor het bevorderen van onderling contact. De kracht van NoordenDuurzaam is dat er gemakkelijk verbindingen kunnen worden gelegd tussen tafels. Een sectortafel kan voor een bepaald aspect een thematafel inschakelen, een ketentafel kan te rade gaan bij een sectortafel enz. Op die manier is er sprake van specialisatie én integratie, van focus én breedte. Dat resulteert in een groter effect en een hoger rendement van initiatieven, met profijt voor alle betrokkenen.

Tafelbegeleiding

De vereniging zorgt voor kwartiermakers (bij het voorbereiden van tafels) en tafelbegeleiders. Kwartiermakers en tafelbegeleiders zijn leden van de vereniging die (ruime) ervaring hebben in procesbegeleiding en de verenigingscursus voor tafelbegeleiding hebben gevolgd. Op 26 februari was er een bijeenkomst met belangstellenden voor de rol van tafelbegeleider. Energy Expo stelde vergaderruimte beschikbaar. De tafelstructuur, de werkwijze van de tafels en de rol van de tafelbegeleider werden toegelicht en bediscussieerd. Acht deelnemers hebben zich aangemeld voor de tweedaagse cursus. De cursus is gestart op 17 april en rondt af op 28 mei. Na de zomer volgen herhalingen, afhankelijk van aanmeldingen. Voor informatie: DirkJan Bours (dirkjan.bours@noordenduurzaam.nl). We organiseren nog voor de zomervakantie een 'Tafelmarkt'. Daar kunnen ervaringen met het werken met tafels worden gedeeld, ideeën voor nieuwe tafels of voor nieuwe projecten worden gepresenteerd en kan oriëntatie plaatsvinden op mogelijkheden voor verbreding en verspreiding van initiatieven. Zo'n 'Tafelmarkt' zal regelmatig plaatsvinden en voeding geven aan wat we als de motor van de vereniging beschouwen.

Na de start

Het ledental van Noorden Duurzaam heeft de 50 bereikt, het aantal tafels groeit, steeds meer project-ideeën worden uitgewerkt. Dat vraagt het nodige aan coördinatie en begeleiding. Daarvoor zijn vooralsnog maar weinig middelen beschikbaar en de vereniging draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers. We spannen ons in om het aantal leden te laten groeien, om subsidiemogelijkheden te benutten en om dekking voor projectkosten te vinden. We vragen er echter begrip voor dat in deze fase de verenigingsmachinerie soms nog wat knarst en piept. We vertrouwen erop dat juist het karakter van een vereniging helpt bij dat begrip: Noorden Duurzaam is van en voor ons allemaal.

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers vormen de kern van de vereniging. We vinden het belangrijk dat duidelijk is wat zij van de vereniging mogen verwachten en wat wij van hen verwachten. Dat is beschreven in een Vrijwilligershandleiding. Petra Klooster is onze vrijwilligerscoördinator. Haar ervaring in die rol bij een andere organisatie heeft ze verwerkt in de handleiding.

Nieuw bestuurslid: Ko Henneman

In januari 2014 is Ko Henneman lid geworden van het bestuur van Noorden Duurzaam, nadat hij afscheid had genomen als directeur van Healthy Ageing Network Nothern Netherlands. Ko heeft een uitgebreide ervaring en een heel groot netwerk, die al van grote waarde zijn gebleken voor de vereniging.

Inloop

Vanaf 7 mei houdt Noorden Duurzaam iedere maand een 'inloop'. Bestuursleden, coördinator, tafelbegeleiders en vrijwilligers van Noorden Duurzaam zijn dan aan het werk met wat er speelt. Iedereen met vragen of suggesties is welkom. Ook inschrijven als lid, opstarten van een tafel en beginnen met een tafelproject kan allemaal ter plaatse. Op 7 mei is de inloop in Groningen. Volgende inlopen doen we ook in Fryslân en Drenthe. Ze worden aangekondigd in de Agenda.

Lees dit artikel op noordenduurzaam.nl

Nieuwsbrief 2014 / 2

16-4-2014 Noorden Duurzaam is in januari 2014 echt van start gegaan. Er hebben zich inmiddels ruim 50 leden gemeld, er zijn meer dan 25 tafels actief of in oprichting en er is een serie concrete projecten in voorbereiding. Er zijn vrijwilligers aan de slag gegaan en het bestuur is uitgebreid. Er is een cursus gestart voor tafelbegeleiders en kwartiermakers.

Groei ledental

De eerste 50 leden hebben zich al aangemeld. Particulieren, zzp-ers, bedrijven, instellingen en overheden. Daarmee komen projectideeën in beeld en kunnen tafels worden gevormd. De ruim 40 initiatiefnemers hebben op 19 september 2013 bewust gekozen voor een verenigingsvorm als opvolger van het Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland (CODIN). Leden bepalen nu de gang van zaken en zijn betrokken. Met het oog op die betrokkenheid gaan we als vereniging regelmatig bijeenkomsten en startgesprekken organiseren voor nieuwe leden.

Noorden Duurzaam in het nieuws

We hebben nog niet gericht de publiciteit gezocht, omdat we de handen vol hebben aan de start van de vereniging. Toch heeft de pers al aandacht besteed aan wat we doen en beogen. In februari 2014 belichtte het tijdschrift Eemsdelta Kringen uitgebreid de aanleiding voor de oprichting en het doel van Noorden Duurzaam (DNA voor versnellen duurzaamheidsproces). Op 8 maart berichtte het Dagblad van het Noorden over het project Hergebruik van oude verf, dat de gemeente Groningen samen met Noorden Duurzaam uitvoert. Het Friesch Dagblad schreef over Transitietafels als duurzaam trefpunt. De artikelen zijn ook hier te vinden. Via het Twitter-account van Noorden Duurzaam worden toevoegingen aan informatie op de website (profiel-pagina’s, agenda-items enz.) gemeld.

Aan tafel

Dat kan. Er zijn inmiddels 30 tafels voorgesteld, in oprichting of actief en het aantal groeit met het aantal leden. Op de website is onder ‘Tafels’ een overzicht te vinden. We belichten er hierna een paar, om nog eens te onderstrepen dat alle aspecten van verduurzaming van de samenleving in de tafelstructuur een plek kunnen krijgen. We onderscheiden vier soorten: thema-, sector-, keten- en gebiedstafels. Voor het sluiten van kringlopen zijn er al enige tijd betonketentafels in Fryslân, in de gemeente Groningen en in Emmen. In Groningen en in Hoogeveen is er ook een verfketentafel. Een voorbeeld van een thematafel is de tafel Duurzame innovatie-intermediairs. Deelnemers zijn bedrijven, instellingen en adviseurs die bedenkers van duurzame productideeën helpen om hun idee in productie te krijgen. In de gemeente Groningen is de sectortafel Onderwijshuisvesting actief. Leden zijn onderwijsbesturen in de gemeente Groningen en de afdeling voor vastgoedmanagement van de gemeente Groningen. Bestaande netwerken en kringen voor duurzame ontwikkeling kunnen onder eigen naam vermeld worden in het overzicht van tafels. Daarmee vergroten ze hun bereik en kunnen ze doorgeefluik zijn voor projectideeën van hun leden en van andere tafels. Voorbeelden zijn de thematafel voor dorpswerkgroepen die door Netwerk Duurzame Dorpen wordt verzorgd, en de thematafel voor integraal milieu- en kwaliteitsmanagement die door de Kwaliteitskring Noord-Nederland Flevoland wordt gefaciliteerd. In oprichting is de thematafel Duurzame Inzetbaarheid, een initiatief van oud RBO-directeur Meindert Krijnsen. Duurzame inzetbaarheid is het productief kunnen bijdragen aan de samenleving en is een combinatie van gezondheid en vitaliteit, leren en mobiliteit, motivatie en engagement. Leden van de tafel zijn specialisten, die als kennisontwikkelaar en kennisleverancier actief zijn (gespecialiseerde bureaus, auteurs, adviseurs, HBO/WO-docenten, studenten). Een andere tafel die binnenkort van start gaat is de thematafel Duurzame mobiliteit. Een project van die tafel wordt Autolab/LCA Leerplaatsen: het bevorderen van inpassing van methoden voor life cycle analysis in de onderwijscurricula in de regio, gericht op bewustwording, beroepskwalificaties en onderzoek rond duurzame mobiliteit. O.a. Noordlease en het Noorderpoort College zijn hierbij betrokken. Belangrijk voor veel tafels en projecten wordt de sectortafel Financiers. Een mooi voorbeeld van nog een sectorale insteek is de sectortafel Kapsalons, een initiatief van Pieter Patje (www.groene-kapper.nl). Op verzoek van de gemeente Groningen wordt de gebiedstafel Duurzame gebiedsontwikkeling gemeente Groningen opgezet. De bedoeling is dat daarmee een platform wordt gecreëerd, waar afstemming plaatsvindt tussen thematafels, sectortafels, ketentafels, projecten en andere duurzame initiatieven in de gemeente. De website van Noorden Duurzaam bevat informatie over ruim 80 duurzaamheidsprojecten in de regio, ook buiten het verband van de vereniging. De verzamelde informatie kan dienen als inspiratiebron en voor het bevorderen van onderling contact. De kracht van NoordenDuurzaam is dat er gemakkelijk verbindingen kunnen worden gelegd tussen tafels. Een sectortafel kan voor een bepaald aspect een thematafel inschakelen, een ketentafel kan te rade gaan bij een sectortafel enz. Op die manier is er sprake van specialisatie én integratie, van focus én breedte. Dat resulteert in een groter effect en een hoger rendement van initiatieven, met profijt voor alle betrokkenen.

Tafelbegeleiding

De vereniging zorgt voor kwartiermakers (bij het voorbereiden van tafels) en tafelbegeleiders. Kwartiermakers en tafelbegeleiders zijn leden van de vereniging die (ruime) ervaring hebben in procesbegeleiding en de verenigingscursus voor tafelbegeleiding hebben gevolgd. Op 26 februari was er een bijeenkomst met belangstellenden voor de rol van tafelbegeleider. Energy Expo stelde vergaderruimte beschikbaar. De tafelstructuur, de werkwijze van de tafels en de rol van de tafelbegeleider werden toegelicht en bediscussieerd. Acht deelnemers hebben zich aangemeld voor de tweedaagse cursus. De cursus is gestart op 17 april en rondt af op 28 mei. Na de zomer volgen herhalingen, afhankelijk van aanmeldingen. Voor informatie: DirkJan Bours (dirkjan.bours@noordenduurzaam.nl). We organiseren nog voor de zomervakantie een 'Tafelmarkt'. Daar kunnen ervaringen met het werken met tafels worden gedeeld, ideeën voor nieuwe tafels of voor nieuwe projecten worden gepresenteerd en kan oriëntatie plaatsvinden op mogelijkheden voor verbreding en verspreiding van initiatieven. Zo'n 'Tafelmarkt' zal regelmatig plaatsvinden en voeding geven aan wat we als de motor van de vereniging beschouwen.

Na de start

Het ledental van Noorden Duurzaam heeft de 50 bereikt, het aantal tafels groeit, steeds meer project-ideeën worden uitgewerkt. Dat vraagt het nodige aan coördinatie en begeleiding. Daarvoor zijn vooralsnog maar weinig middelen beschikbaar en de vereniging draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers. We spannen ons in om het aantal leden te laten groeien, om subsidiemogelijkheden te benutten en om dekking voor projectkosten te vinden. We vragen er echter begrip voor dat in deze fase de verenigingsmachinerie soms nog wat knarst en piept. We vertrouwen erop dat juist het karakter van een vereniging helpt bij dat begrip: Noorden Duurzaam is van en voor ons allemaal.

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers vormen de kern van de vereniging. We vinden het belangrijk dat duidelijk is wat zij van de vereniging mogen verwachten en wat wij van hen verwachten. Dat is beschreven in een Vrijwilligershandleiding. Petra Klooster is onze vrijwilligerscoördinator. Haar ervaring in die rol bij een andere organisatie heeft ze verwerkt in de handleiding.

Nieuw bestuurslid: Ko Henneman

In januari 2014 is Ko Henneman lid geworden van het bestuur van Noorden Duurzaam, nadat hij afscheid had genomen als directeur van Healthy Ageing Network Nothern Netherlands. Ko heeft een uitgebreide ervaring en een heel groot netwerk, die al van grote waarde zijn gebleken voor de vereniging.

Inloop

Vanaf 7 mei houdt Noorden Duurzaam iedere maand een 'inloop'. Bestuursleden, coördinator, tafelbegeleiders en vrijwilligers van Noorden Duurzaam zijn dan aan het werk met wat er speelt. Iedereen met vragen of suggesties is welkom. Ook inschrijven als lid, opstarten van een tafel en beginnen met een tafelproject kan allemaal ter plaatse. Op 7 mei is de inloop in Groningen. Volgende inlopen doen we ook in Fryslân en Drenthe. Ze worden aangekondigd in de Agenda.

Lees dit artikel op noordenduurzaam.nl
 

Nieuwsbrief 11 oktober 2012

CODIN start een Nieuwsbrief

11-10-2012 Hartelijk welkom bij de eerste editie van de CODIN Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief bundelt nieuws over duurzaamheid, en besteedt speciale aandacht aan duurzame innovatie in Noord-Nederland. Hij wordt kostenloos verspreid. De nieuwsbrief verschijnt voorlopig onregelmatig, als er iets te melden is. Belangstelling voor een abonnement? Maak dan een account aan op www.codin.nl. Lees verder op noordenduurzaam.nl
 

Nieuwsbrief testversie 2011

Stichting Energy Valley en Agentschap NL bundelen krachten

18-4-2011 Sinds begin 2011 werken de stichting Energy Valley en Agentschap NL nauw samen om warmteprojecten in Noord-Nederland te stimuleren: een logische krachtenbundeling. De samenwerking is bijvoorbeeld interessant voor partijen die warmte aanbieden en voor partijen die deze warmte kunnen gebruiken. Vaak hebben ze specifieke vragen over de mogelijkheden van warmte-uitwisseling. Voortaan kunnen ze hiervoor terecht bij een vast aanspreekpunt bij de stichting Energy Valley. Lees verder op noordenduurzaam.nl

COS Groningen wordt Noordbaak

2-3-2011 Het Centrum Ontwikkelingssamenwerking Groningen verzet de bakens en gaat vanaf 21 maart verder als Noordbaak. NoordBaak wordt aanspreekpunt en kennisleverancier voor bedrijven, overheden en scholen op het gebied van duurzaamheid. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Melle Koot Duurzaamste Ondernemer Groningen 2010

28-2-2011 Melle Koot, meubel- en interieurontwerper, gedreven door Cradle-to-Cradle methodiek, is uitgeroepen tot de Duurzaamste Ondernemer 2010 van de gemeente Groningen. FC Groningen mocht de Aanmoedigingsprijs in ontvangst nemen. De jury heeft grote waardering voor de actieve ambassadeursfunctie die Melle Koot vervult voor andere bedrijven en de combinatie van verduurzaming van zijn eigen bedrijf. Melle Koot ontving de bijbehorende cheque van 20.000 euro vanmiddag uit handen van wethouder Ton Schroor van Economische Zaken. Lees verder op noordenduurzaam.nl

AISHE Certificaat voor Hanzehogeschool Instituut voor Bedrijfskunde

26-1-2011 Het Instituut voor Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool Groningen valt een bijzondere onderscheiding ten deel. De keurmerkcommissie van de Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs heeft aan drie opleidingen van dit instituut het AISHE-certificaat toegekend. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Heveskes Energy bouwt duurzame energiecentrale op Chemiepark Delfzijl

25-1-2011 Heveskes Energy bouwt op het Chemie Park in Delfzijl een duurzame energiecentrale. In de centrale zullen biomassa en restmaterialen worden omgezet in zogeheten synthesegas, een zeer schoon gas dat op dezelfde manier kan worden gebruikt als aardgas, zo meldt het bedrijf dinsdag. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Groningen zet in op zon, wind, warmte en besparen

17-1-2011 Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor via vier sporen te komen tot een energieneutrale stad in 2035. Energieopwekking van zon, wind en warmte en energiebesparing zijn het meest kansrijk om de stevige duurzaamheidsambities van Groningen te realiseren. De gemeente wil hiervoor innovatieve financierings- en organisatie-constructies maken, publieke en private partijen bij elkaar brengen, beleid en regelgeving gericht inzetten en duurzame producten en diensten toegankelijker maken voor inwoners van Groningen. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Drenthe krijgt kenniscentrum voor ontwikkeling duurzame kunststoffen

13-1-2011 Stenden hogeschool, API Institute en Nuon realiseren een ‘kennisknooppunt’ voor de ontwikkeling van duurzame kunststoffen in Drenthe. Samen met de gemeente Emmen, de provincie Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) willen de partijen 2,1 miljoen euro investeren. Hiermee wordt een innovatieve ontwikkeling in gang gezet die van grote waarde is voor de sector chemie, het beroepsonderwijs en de werkgelegenheid in deze regio. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Innovatieve MKB’ers maken kans op Clean Tech Award

12-1-2011 Het EnergieConvenant Groningen (ECG) en Eemsdelta Green (EDG) dagen MKB’ers uit om mee te denken over duurzame product- of procesinnovatie in de Eemsdeltaregio. De meest innovatieve ideeën maken kans op de Clean Tech Award en geldprijzen. Bovendien krijgen tien genomineerden professionele hulp van Syntens, Essent, de Rabobank en de provincie Groningen bij het uitwerken van het idee tot een realistisch businessplan. De inschrijving sluit op 1 maart 2011. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Kennisnetwerk Duurzaam Lijmen van start

5-1-2011 Het Hechtingsinstituut TU Delft, Materials Innovation Institute M2i en Agentschap NL / programma Milieu & Technologie lanceren het Kennisnetwerk Duurzaam Lijmen. Hiermee willen de initiatiefnemers industriële MKB bedrijven stimuleren duurzaam te innoveren op het gebied van verlijmingen. Op donderdagmiddag 2 december vond de 1e succesvolle netwerkbijeenkomst plaats. Dinsdagmiddag 18 januari 2011 wordt deze bijeenkomst nogmaals gehouden. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Lancering nieuwsbrief voor duurzame mobiliteit

14-12-2010 Projectbureau DuMo is gestart met een twee-wekelijkse nieuwsbrief over rijden op groengas en elektrische aandrijving. De nieuwsbrief is vooralsnog gratis. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Holmen AB uit Groningen ontvangt duurzaamheidsprijs

19-11-2010 Het ook in Goningen gevestigde Zweedse bedrijf Holmen Paper heeft uit handen van de Zweedse kroonprinses Victoria een prijs gekregen vanwege milieuvriendelijke verdiensten op het gebied van producties en logistiek. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Groningse bouwers recyclen beton

11-11-2010 Groningse aannemers, architecten, betonproducenten én ambtenaren slaan de handen ineen om de bouw duurzamer te maken. De eerste stap: meer gerecycled beton. Beton is een van de meest gebruikte bouwmaterialen. Mede door het transport van grind en zand, bestanddelen van beton, is het milieubelastend. Lees verder op noordenduurzaam.nl

C2C-koplopersgroep "Cradlekring Noord" van start

1-11-2010 Tijdens de Promotiedagen in Groningen start het nieuwe koplopersnetwerk "Cradlekring Noord". Deelnemers zijn 15 Noordelijke bedrijven met uitgebreide ervaring in duurzaam ondernemen en producten die de C2C-status benaderen. De deelnemers willen tempo maken met duurzame innovatie en zoeken elkaar op voor kennisuitwisseling en commerciële samenwerking. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Eerste betonketenoverleg in Groningen

1-10-2010 Bouwmaterialen kunnen duurzamer, om te beginnen beton. Met dit idee zijn donderdag 23 september zeven stad-Groningse partijen om tafel gaan zitten voor het eerste Groningse betonketenoverleg. De eerste actie is gericht op verwerken van sloopbeton in nieuw beton. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Cradle-to-Cradle certificaat goed voor omzetgroei

28-9-2010 Een C2C-basiscertificaat blijkt voor veel producten haalbaar te zijn en levert ondernemers een flinke omzetgroei, maar voor veel kleine bedrijven is het op dit moment nog kostbaar. Dat werd duidelijk tijdens de workshop Atelier C2C certificatie, die op woensdag 22 september in Leek werd georganiseerd. Bijna vijftig noordelijke ondernemers en specialisten hebben zich die middag verdiept in certificatie van duurzame producten. De inleiding werd verzorgd door Cradle-to-Cradle specialisten van EPEA uit Hamburg. De opening werd bijgewoond door de Urgenda regiotour. Lees verder op noordenduurzaam.nl
 

Nieuwsbrief 8 september 2010

CODIN atelier "C2C-certificatie"

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst