| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Beste lezer,


Met ingang van deze Dag van de Duurzaamheid brengt Noorden Duurzaam een nieuwsbrief uit voor iedereen die ons wil volgen. We schrijven over tafels en projecten, we brengen verenigingsnieuws en algemeen nieuws over duurzame ontwikkeling, en we belichten mensen en organisaties die lid zijn.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de vrijwilligers en de communicatievakmensen van de webredactie van Noorden Duurzaam. Op de website stellen ze zich voor, onder de tab "Vereniging".

We hopen dat de nieuwsbrief een welkome gast wordt in uw inbox en dat hij de samenwerking voor duurzame ontwikkeling in het Noorden ten goede komt.

Veel leesplezier gewenst!

Elly Pastoor
Voorzitter Noorden Duurzaam


Mededeling van de techniek: er zijn nog problemen met de weergave in Microsoft Outlook. Is de opmaak verstoord gebruik dan de optie "Weergeven in webbrowser". Er wordt aan gewerkt, excuus voor het ongemak. Vragen graag via helpdesk@noordenduurzaam.nl

Algemene Ledenvergadering Noorden Duurzaam op 13 november met aansluitend een tafelmarkt

24-9-2014 Noorden Duurzaam bestaat bijna een jaar en heeft inmiddels ruim 80 leden. Op 13 november vindt om 15.30 uur de eerste Algemene Ledenvergadering plaats, in het gebouw van de Kamer van Koophandel in Groningen. Aansluitend, om 17.00 uur, is er een tafelmarkt, ook voor niet-leden.
Leden ontvangen nog individueel een uitnodiging voor de ALV. De tafelmarkt is bedoeld voor leden en niet-leden. Daar presenteren de verschillende tafels van de vereniging zich en is er gelegenheid om onderling contact te hebben. Tijdens die bijeenkomst zijn er drie 'keynote-speakers', die vanuit hun achtergrond hun ervaring met en visie op Noorden Duurzaam belichten.

Lees dit artikel op noordenduurzaam.nl

Tweede cursus Tafelbegeleider start op 7 oktober

24-9-2014 Noorden Duurzaam werkt met tafels (thema-, sector- gebieds- of ketengericht). Elke tafel wordt begeleid vanuit de vereniging. Dat versnelt het op gang komen van een tafel en maakt dat tafels uniform werken en zo gemakkelijk kunnen samenwerken. Voor die begeleiding organiseert Noorden Duurzaam periodiek een cursus.
Afgelopen voorjaar hebben zeven cursisten de eerste cursus voor tafelbegeleider met goed gevolg en dus met certificaat afgesloten. Binnen de vereniging was sterk behoefte aan ervaren procesbegeleiders. Zij worden al ingezet om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar samenwerking volgens de tafelmethodiek van Noorden Duurzaam. Gelukkig hebben wij nu een team dat breed inzetbaar is voor het begeleiden van tafels. Expertise en interesse van de nieuwe tafelbegeleiders lopen van het verduurzamen van kleding- en voedingsketens tot de duurzame ontwikkeling bij woningcoöperaties, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen.    De groei gaat door. We voeren veel gesprekken met potentiële nieuwe leden, met elk hun eigen duurzame ambitie. Om aan de vraag naar nieuwe tafels en tafelprojecten te kunnen voldoen zijn weer nieuwe tafelbegeleiders nodig. Daarom wordt dit najaar een tweede cursus tafelbegeleider aangeboden. Cursusdata zijn 7 oktober, 21 oktober (middag) en 19 november. Vijf mensen hebben zich inmiddels aangemeld. We hebben plek voor tien. Aanmelden kan nog bij DirkJan Bours (dirkjanbours@noordenduurzaam.nl).

Lees dit artikel op noordenduurzaam.nl

Thematafel Energietransitie eigen woningbezit gaat van start

24-9-2014 Veel eigenaren van woningen zijn zich nog niet bewust van de mogelijkheden om op een rendabele manier het energieverbruik van hun woning te beperken of gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie. Noorden Duurzaam start met een thematafel Energietransitie eigenwoningbezit, met financiële steun van Gasterra.
GasTerra is enige tijd geleden lid geworden van onze vereniging. Daarbij heeft het bedrijf aangegeven een thematafel binnen de vereniging te willen sponsoren rond het onderwerp energietransitie eigenwoningbezit. De thematafel zal zich richten op het verzamelen en delen van kennis over de energietransitie van het eigen woning bezit. We constateren dat nog veel eigen woning bezitters aan de kant blijven staan en niet investeren in bijvoorbeeld isolatie of in vergroening van de energiebronnen, ofschoon veel van die investeringen (zeer) rendabel zijn. De thematafel wil graag meer kennis opbouwen over hoe dat komt en vervolgens d.m.v. pilots nieuwe wegen zoeken en vinden om tot snellere transitie te komen, met als uiteindelijke doel die nieuwe wegen met de markt te delen. M.a.w. uiteindelijk leidt dit tot vergroting van de markt voor duurzame energie en energiebesparing en leidt het tot een effectiever beleid in het sturen van die transitie. Wij benaderen op dit moment diverse partijen, die kennis kunnen inbrengen dan wel kennis kunnen genereren, om hieraan mee te doen.  Daarbij kan gedacht worden aan marktpartijen zoals de installatiewereld, aanbieders van energiebesparende producten, eigen woning bezitters, daarnaast overheden die actief zijn met stimuleringsprogramma’s, kennisinstellingen zoals RUG en Hanze hogeschool, lokale energiecoöperaties etc. Op dit moment hebben reeds 26 partijen toegezegd bij de startbijeenkomst aanwezig te zullen zijn waaronder Provincie Fryslan, Provincie Groningen, vereniging SLIMwonenmetenergie, KAW, KUUB, vereniging Eigen Huis, EnTranCe, diverse installatiebedrijven en EPA adviseurs, RUG, gemeente Groningen, etc. De startbijeenkomst vindt plaats op 20 oktober vanaf 16.00 uur bij GasTerra in Groningen. Heb je interesse om ook aan te schuiven aan deze tafel en kun je kennis inbrengen of genereren over dit onderwerp, geef je dan op bij: henk.de.vries@noordenduurzaam.nl.

Lees dit artikel op noordenduurzaam.nl

Friese samenwerking voor duurzaam beton

19-9-2014 Op donderdag 18 september ondertekende gedeputeerde Sietske Poepjes namens de provincie Fryslân met diverse organisaties een convenant voor duurzaam beton. Deze samenwerking moet het hergebruik van beton bevorderen.

Hergebruik

Op een symposium in het provinciehuis gingen verschillende organisaties in op de mogelijkheden van hergebruik. Bij het slopen van gebouwen en andere werken ontstaat Bouw- en Sloop Afval (BSA). Betonpuin wordt gebroken tot granulaat. Granulaat is één van de stromen die uit het bouw- en sloopafval voortkomt. Door het scheiden en breken van dit afval wordt hergebruik of recyclen van materiaal mogelijk.

Ketentafel

De werkwijze van de Ketentafel Beton Fryslân speelt hierin een belangrijke rol. Vanuit het bedrijfsleven is veel belangstelling voor meer en structurele samenwerking in de keten. Deze ketensamenwerking is een initiatief van de provincie Fryslân. De Vereniging Noorden Duurzaam ontwikkelde de werkvorm. [img_assist|nid=5463|title=|desc=|link=none|align=left|width=650|height=264]

Fietspad

De provincie Fryslân gaat de aanleg van het fietspad tussen Sneek en Woudsend uitvoeren met gerecycled beton. “De uitvoering van het fietspad is een mooi praktijkvoorbeeld van betonrecycling”, vindt gedeputeerde Poepjes. Het is technisch goed mogelijk en er zitten geen financiële nadelen aan. Met dit convenant zetten wij een belangrijke stap van mooie ambities naar concrete uitvoering.”

Tegels

De partijen ondertekenden het convenant in betonnen tegels. Dit zijn onder andere: Betonmortel Nederland, Bartels Infra, MEBIN, Oosterhof Holman, Kwaliteitsdienst Beton, Dyckerhoff Basal Betonmortel Regio Noord, Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, provincie Fryslân, gemeente Harlingen. De tegels krijgen een plek in het fietspad tussen Sneek en Woudsend.

Friese Grondstoffenagenda

Deze samenwerking sluit aan bij de Friese Grondstoffenagenda. Het doel is de afhankelijkheid van import te verminderen, een forse energiebesparing te realiseren en een gezonde, groene groei te stimuleren.

Lees dit artikel op noordenduurzaam.nl

Overleg met MVO Nederland op 26 augustus 2014

16-9-2014 Er komen steeds meer organisaties die bedrijven willen bijstaan op weg naar MVO. En dan kan het twee kanten uitgaan. Of je gaat de concurrentie met elkaar aan. Of je gaat aan tafel zitten om te bezien of er met vereende krachten meer valt te bereiken. Op initiatief van Noorden Duurzaam vond op 26 augustus j.l. zo'n gesprek plaats.
Vertegenwoordigers van MVO Nederland, Noorden Duurzaam, Duurzom, Koplopersproject Fryslân en Transitie Stad & Ommeland hebben op een bijeenkomst in het Infoversum onderling informatie uitgewisseld over visie, doelstelling, concrete activiteiten en verwachtingen van en over elkaar. Dat gaf veel inzicht, met name over de positionering ten opzichte van elkaar. We blijken elkaar zeer goed aan te vullen. Eén van de voorbeelden was de expeditie duurzame zorg die de komende periode door MVO Netwerk Zorg (onderdeel van MVO Nederland) in Noord-Nederland zal worden uitgerold. Anderen kunnen daarbij een rol spelen. Maar ook zullen nadere afspraken worden gemaakt over lobby en lidmaatschappen. Geconcludeerd werd dat sectorale organisatie voor duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Afstemming en samenwerking zal in een vervolgoverleg nader worden uitgewerkt. Slotconclusie was dat de deelnemers aan het gesprek een gedeelde missie hebben en talrijke praktische raakvlakken. Er liggen synergiekansen en er is energie en ambitie om die op te pakken. Binnenkort zal dan ook een vervolgoverleg plaatsvinden.

Lees dit artikel op noordenduurzaam.nl
 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst