| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Dairy Campus.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Boksumerdyk 11 , Leeuwarden, gemeente Leeuwarden, FR

Aantal personen (categorie)

50 tot 100

Producten/diensten

Onderzoek voor veehouderijinnovaties (veevoeding, voedergewasproductie, bemesting, huisvesting), voor agrarisch natuurbeheer (groene dooradering, weidevogelbeheer) en naar groene energieproductie (mestvergisting). Lesplaats, excursies, studie- en themadagen, vergaderingen, PR voor bedrijfsleven. Bedrijfsverzamelgebouw voor innovatieve starters.

Algemene beschrijving

Internationaal onderzoekscentrum en proefbedrijf op het gebied van melkvee en zuivelverwerking van Wageningen UR Livestock Research, Van Hall Larenstein, Provincie Fryslân en de Gemeente Leeuwarden.

Website

http://www.dairycampus.nl/nl/Home.htm

Contactgegevens

http://www.dairycampus.nl/nl/Home.htm

Missie

Voorbereiden van de melkveehouderijsector op economische uitdagingen en op hogere eisen aan duurzame productie, dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Dairy Campus.

Met thema’s als duurzaamheid, energie, innovatie en toekomstbestendigheid doet Wageningen UR Livestock Research toonaangevend onderzoek binnen het domein van gezonde voeding en leefomgeving.
Dairy Campus doet onderzoek voor innovaties in de veehouderij (veevoeding, voedergewasproductie, bemesting en huisvesting), maar ook voor agrarisch natuurbeheer (groene dooradering en weidevogelbeheer) en naar de productie van groene energie via onder andere mestvergisting.

Duurzaamheidsdoelen

Veehouders, agrarisch onderwijs, landbouwwetenschappers en ondernemers uit de sector een centrale plaats bieden om samen te werken aan vernieuwende, toekomstbestendige oplossingen voor de melkveehouderij.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst